Samenvatting

Inleiding

De begroting 2020 sluit met een tekort van € 920.000. Meerjarig loopt dit tekort op tot ongeveer € 3,5 miljoen. Er ligt een opgave om dit tekort op te lossen. Voor 2020 kan dit via het voorstel dat in de tabel dekkingsvoorstel is opgenomen. Voor de jaren erna ligt het procesplan Berkelland in Balans voor. Het doel van dit proces is om uiterlijk bij de perspectiefnota 2021 dekkingsvoorstellen te hebben om de meerjarenbegroting sluitend te maken.

Tabel Dekkingsvoorstel
Nr. Programma Maatregel Bedrag
1 Plezierig wonen Demografie (onderzoek, beleid etc) 10.000
2 Fijn Leven Budget investeren in Berkelland inzetten voor projecten openbare ruimte 100.000
3 Zorg wie dat nodig heeft Het reserveren van structurele lasten voor het uitvoeringsprogramma, zoals dat is opgenomen in de Perspectiefnota van 2020, doorschuiven 2020 naar 2021. 432.000
4 Werken en ondernemen Verlagen budget stimulering maakindustrie 15.000
5 Werken en ondernemen Verlagen budget Stichting Achterhoek Toerisme (STAT) 25.000
6 Sport is meer Haalbaarheidsonderzoeken binnensportlocaties met een jaar uitstellen 40.000
7 Cultuur is voor iedereen Voor de activiteit "We subsidiëren de instandhouding van monumenten" is in de Perspectiefnota 2020 de wens opgenomen om extra geld beschikbaar stellen voor het subsidiëren van verduurzamingsmaatregelen bij monumenten. 20.000
8 Financiën/ bedrijfsvoering Verlaging raming Vennootschapsbelasting 25.000
9 Financiën/ bedrijfsvoering Verlaging budget verkiezingen 33.000
10 Financiën/ bedrijfsvoering Vrijvallende afschrijvingen 151.000
11 Financiën/ bedrijfsvoering Taakstellende bezuiniging op diverse posten binnen de bedrijfsvoering. Deze maatregelen tellen op tot ongeveer 20% van het voorziene tekort in de begroting. 250.000
1.101.000

Financiële samenvatting

De begroting 2020 laat een tekort zien van € 920.000. Dit tekort willen we dekken via het dekkingsvoorstel dat in het raadsvoorstel bij deze begroting is gevoegd.

Programma Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Plezierig wonen -1.233 -2.431 -1.824 -3.184 -4.059 -1.359
Fijn Leven -9.429 -8.814 -10.393 -9.555 -9.565 -8.065
Vitaal platteland -566 -526 -849 -459 -459 -459
Zorg voor wie dat nodig heeft -25.718 -25.284 -26.581 -25.829 -25.029 -24.154
Werken en ondernemen in een sterke regio -13.759 -17.111 -16.672 -16.734 -16.775 -15.775
Actief met duurzaamheid en energie -513 -2.063 -2.321 -2.354 -2.248 -320
Sport is meer! -2.448 -1.972 -2.150 -2.130 -2.130 -2.130
Cultuur is van iedereen -1.650 -1.727 -1.743 -1.743 -1.743 -1.743
Samen veilig -2.179 -2.341 -2.796 -2.862 -2.862 -2.862
Aan de slag met de omgevingswet -38 -100 -300 -200
Financiën 55.848 62.367 65.629 63.053 61.785 53.411
-1.685 -2 0 -1.997 -3.085 -3.456