Sport is meer!

Een leven lang sporten en bewegen

Wat speelt er?

  • Sport en bewegen zijn goed voor de gezondheid, voor sociale contacten, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Individueel of met een team, als deelnemer, toeschouwer of vrijwilliger, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, bij een accommodatie, gewoon op straat of in een park. Van jong tot oud beleven we er plezier aan. Sport en bewegen bevorderen eigen regie en creëren ontmoetingen. Daarom richten we ons op alle inwoners van Berkelland in alle leeftijdscategorieën, met speciale aandacht voor de mensen met een beperking, minima-gezinnen en mensen met een migratie achtergrond.
  • We zien sport en bewegen als een krachtig middel om maatschappelijke doelen te bereiken en het is daarom van belang om aansluiting te hebben onder andere bij het lokale uitvoeringsprogramma ‘Samen denken, Samen doen’ en het regionale preventieprogramma en het nationale sportakkoord. Het regionale sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030 is onlangs getekend. Met de acht samenwerkende gemeenten zetten we sport en bewegen centraal in de Achterhoek.
  • In 2020 gaat de nieuwe uitvoeringsagenda van de Achterhoek in Beweging van start. We werken samen aan de thema’s: ‘Gezonde Jeugd’ (leefstijl), Uniek Sporten (sporten met een beperking), Vitaal ouder worden, Open club/Vitale sportparken, Sportieve beroepsbevolking, Talentontwikkeling en Evenementen.
  • We werken aan een lokaal sportakkoord voor Berkelland. Hierin gaan we accenten leggen die voor Berkelland belangrijk zijn. De toekomstbestendigheid van ons verenigingsleven geldt als belangrijkste speerpunt. Berkelland staat bekend om haar vitale verenigingsleven maar de omgeving van (sport) verenigingen is aan het veranderen. Demografische ontwikkelingen kunnen leiden tot minder leden, minder vrijwilligers en problemen met de betaalbaarheid van de sport. Het verenigingsleven komt voor nieuwe uitdagingen te staan en dat vraagt om meer zelfstandigheid en ondernemerschap. Sportverenigingen moeten op zoek naar nieuwe samenwerkingen en een innovatief sportaanbod.

Speerpunt

Een leven lang sport en bewegen voor iedereen.

Wat gaan we daar voor doen?

Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) -388 -232 -232 -232 -232 -232
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -1.008 -461 -480 -460 -460 -460
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland -90 -80 -80 -80 -80 -80
070.041 Zwembaden -1.022 -1.013 -1.051 -1.051 -1.051 -1.051
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen -89 -86 -92 -92 -92 -92
We doen mee aan het Jeugdsportfonds Nederland 0 -6 0 0 0 0
070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging 0 -14 -60 -60 -60 -60
070.500 Loonkosten programma Sport is meer -174 -225 -223 -223 -223 -223
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer -172 -123 -146 -146 -146 -146
Totaal Lasten -2.943 -2.240 -2.364 -2.344 -2.344 -2.344
Baten
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 495 269 214 214 214 214
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 495 269 214 214 214 214

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Sportkader Achterhoek in beweging 2016-2019 2015
Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2016-2019 2015
Kadernotitie 'Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland' 2017

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
% Niet sporters % Berkelland 2012 47 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
2016 46,5
Nederland 2012 46,6
2016 48,7