Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Sitemap

Najaarsnota 2018 Blz. 1  
Najaarsnota 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 4  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 5  
Wat speelt er? Blz. 6  
Speerpunten Blz. 7  
1. Dienstbaarheid Blz. 8  
Bij alle projecten evalueren we onze rol (houding en gedrag) met behulp van de Participatiemonitor. Blz. 9  
Gemeentelijke projecten pakken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties op Blz. 10  
Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving. Blz. 11  
Toekomstgericht, effectief en innovatief leren omgaan met veranderde posities en dagelijkse dilemma’s van de participatiemaatschappij door mee te doen in de leerkring/het onderzoek "Ambtelijk vakmanschap in de participatiemaatschappij". Blz. 12  
2. Samenwerking Blz. 13  
Leren met voorbeeldprojecten en deze evalueren. Blz. 14  
We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan. Blz. 15  
Wat mag het kosten? Blz. 16  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 17  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 18  
Wat speelt er? Blz. 19  
Speerpunten Blz. 20  
1. Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen Blz. 21  
We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten Blz. 22  
We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Blz. 23  
We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen Blz. 24  
2. De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal opgepakt Blz. 25  
De komende twee jaar ligt het accent in ondersteuning van activiteiten op de terreinen: daling ledenaantal verenigingen, arbeidsmarkt en langer zelfstandig thuis wonen. Blz. 26  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we de ontwikkelagenda’s van de grote kernen concreet. Blz. 27  
We ondersteunen betrokkenen, vanuit (dorps-)organisaties, bedrijven en inwoners, in het zoeken naar oplossingen en sturingsmogelijkheden. Blz. 28  
We werken met een herstructureringsfonds om nadelige gevolgen van krimp tegen te gaan. Investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed is noodzakelijk. Blz. 29  
Wat mag het kosten? Blz. 30  
Wat mag het kosten? Blz. 31  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 32  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 33  
Wat speelt er? Blz. 34  
Speerpunten Blz. 35  
1. (Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied Blz. 36  
Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Blz. 37  
Toepassen van het sloopfonds. Blz. 38  
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling. Blz. 39  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 40  
2. Het platteland blijft sociaal vitaal Blz. 41  
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 42  
Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten. Blz. 43  
We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen. Blz. 44  
We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties. Blz. 45  
We maken nieuwe afspraken over de samenwerking met de dorpsorganisaties. Blz. 46  
We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad. Blz. 47  
3. Initiatieven versterken ons prachtige landschap Blz. 48  
Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Blz. 49  
Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie. Blz. 50  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 51  
Wat mag het kosten? Blz. 52  
Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg Blz. 53  
Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg Blz. 54  
Algemeen Blz. 55  
Wat speelt er? Blz. 56  
Speerpunten Blz. 57  
1. Welzijn nieuwe stijl Blz. 58  
Uitvoering geven aan de maatschappelijke agenda. Blz. 59  
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. Blz. 60  
Wij geven invulling aan mantelzorgwaardering. Blz. 61  
2. Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein Blz. 62  
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking. Blz. 63  
Een laagdrempelige vorm van cliëntenparticipatie opzetten met ouders en jongeren die gebruik maken van jeugdzorg om hun behoeftes en ideeën mee te nemen in beleid en uitvoering van beleid. Blz. 64  
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. Blz. 65  
Het vormgeven van een onafhankelijk meldpunt voor alle vormen van onvrede in het sociale domein. Blz. 66  
In 2018 geven we een impuls aan het contractmanagement en wordt sterker gestuurd op de kwaliteit van de geleverderde zorg. Blz. 67  
In 2018 wordt de (regionale) inkoop voor de jaren 2019 en verder voorbereid. Blz. 68  
Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg. Blz. 69  
Ondersteuning Thuis wordt ook in 2018 voortgezet. Blz. 70  
Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders. Blz. 71  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb) Blz. 72  
Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb). Blz. 73  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura) Blz. 74  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 75  
3. De nieuwe Jeugdbescherming Blz. 76  
Wij dragen bij een intensivering van de samenwerking tussen de partners binnen het veld van jeugdbescherming, o.a. gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Zowel op regionale als lokale schaal Blz. 77  
Wat mag het kosten? Blz. 78  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 79  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 80  
Wat speelt er? Blz. 81  
Algemeen Blz. 82  
Speerpunten Blz. 83  
1. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed Blz. 84  
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is. Blz. 85  
Doorontwikkelen van het Onderwijsplein Blz. 86  
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst. Blz. 87  
Promoten van technische beroepen. Blz. 88  
2. Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht Blz. 89  
Doorontwikkelen Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). Blz. 90  
Investeren in bedrijventerrein de Laarberg. Blz. 91  
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. Blz. 92  
Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen. Blz. 93  
Versterken van industrieterreinen. Blz. 94  
3. Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd Blz. 95  
Bereikbaarheid winkelgebieden en bedrijventerreinen verbeteren. Blz. 96  
Inzetten op snelle uitwisseling van data. Blz. 97  
Ontsluiten van bedrijventerrein “De Laarberg”. Blz. 98  
4. Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden) Blz. 99  
Faciliteren van een ondernemersfonds in 2018. Blz. 100  
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. Blz. 101  
Samenwerken met Duitsland. Blz. 102  
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie. Blz. 103  
Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven. Blz. 104  
5. Kwetsbare groepen doen mee Blz. 105  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering). Blz. 106  
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt. Blz. 107  
We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk. Blz. 108  
We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten. Blz. 109  
Wat mag het kosten? Blz. 110  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 111  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 112  
Wat speelt er? Blz. 113  
Speerpunten Blz. 114  
1. De gemeente neemt haar rol door een voorbeeld te zijn voor energiebesparing en energieopwekking te faciliteren. Blz. 115  
Verlengen van de uitbreiding van de formatie (met 1,0 fte) voor de periode juni tot december 2018. Blz. 116  
Vervangen van extra 690 lantaarnpalen met LED en dimmers tot 2019. Blz. 117  
We onderzoeken welke gemeentelijke gronden ingezet kunnen worden voor de opwekking van duurzame energie. Blz. 118  
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan. Blz. 119  
We voeren een energieaudit uit voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen die we nodig hebben voor onze bedrijfsvoering Blz. 120  
2. Vliegwiel in beweging zetten bij energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven Blz. 121  
Faciliteren van energie initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie). Blz. 122  
Optimaliseren van regels en wettelijke kaders voor realisatie van installaties voor duurzame energieopwekking met als doel deze sneller en goedkoper realiseerbaar te maken, maar wel goed ruimtelijk ingepast. Blz. 123  
Uitvoeren energiescans bedrijven en instellingen. Blz. 124  
We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven. Blz. 125  
3. Hergebruik van afval/grondstoffen Blz. 126  
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding bevorderen. Blz. 127  
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden. Blz. 128  
4. Zwerfafval terugdringen Blz. 129  
Adaptatie van afvalbakken in de openbare ruimte door inwoners Blz. 130  
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte Blz. 131  
Terugdringen hondenpoep in de openbare ruimte Blz. 132  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 133  
Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 134  
Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 135  
Wat speelt er? Blz. 136  
Speerpunten Blz. 137  
1. Werken volgens de nieuwe wet Blz. 138  
We overleggen en stemmen af met ketenpartners (zoals buurgemeenten, VNOG, ODA, provincie, Waterschap, GGD). Blz. 139  
We richten werkprocessen waar nodig opnieuw in. Blz. 140  
2. Ontwikkelen visie en plan voor de hele gemeente Blz. 141  
We experimenteren met een Omgevingsplan en/of -visie voor een bepaald gebied om van te leren. Blz. 142  
We treffen voorbereidingen voor een nota van uitgangspunten voor het opstellen van een Omgevingsvisie (reikwijdte, planning, samenwerking andere overheden, betrekken stakeholders en inwoners) Blz. 143  
3. Cultuur, gedrag en competenties Blz. 144  
We maken een communicatieplan en zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden. Blz. 145  
We organiseren bijeenkomsten voor gemeentebestuur en medewerkers. Blz. 146  
We zorgen dat medewerkers en (nieuwe) raad en college ervaringen opdoen en indien nodig bijgeschoold worden. Blz. 147  
4. Digitalisering; de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op de landelijke voorziening. Blz. 148  
We brengen de gevolgen van verplichting tot digitaal werken in beeld en passen onze systemen op tijd aan. Blz. 149  
We stemmen informatie-uitwisseling en archivering met ketenpartners af op de (nieuwe) taakverdeling. Blz. 150  
Wat mag het kosten? Blz. 151  
Cultuur Blz. 152  
Cultuur Blz. 153  
Wat speelt er? Blz. 154  
Speerpunten Blz. 155  
1. Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur Blz. 156  
Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen. Blz. 157  
Met de Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. Blz. 158  
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. Blz. 159  
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17. Blz. 160  
2. Inwoners en hun verbanden blijven culturele initiatieven ontwikkelen Blz. 161  
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. Blz. 162  
Deelnemen aan het Cultuur– en Erfgoedpact. Blz. 163  
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten. Blz. 164  
Nieuwe en onverwachte verbindingen en projecten van de diverse lokale partners aanjagen en faciliteren op zowel maatschappelijke cohesie als ook verdiencapaciteit. Blz. 165  
Toegankelijk maken / ontsluiten van de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten. Blz. 166  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 167  
Wat mag het kosten? Blz. 168  
Sport Blz. 169  
Sport Blz. 170  
Algemeen Blz. 171  
Wat speelt er? Blz. 172  
Speerpunten Blz. 173  
1. Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners Blz. 174  
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen. Blz. 175  
We faciliteren combinatiefuncties op het gebied van sport. Blz. 176  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 177  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB). Blz. 178  
2. Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd Blz. 179  
Beheren van gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties. Blz. 180  
Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen. Blz. 181  
3. Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen Blz. 182  
De gemeente neemt deel aan het Jeugdsportfonds Nederland. Blz. 183  
In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname. Blz. 184  
Wij onderzoeken of wij In 2018 gaan deelnemen aan het Meedoen-arrangement, een initiatief van de gemeente Doetinchem. Blz. 185  
4. Toekomstbestendige sportverenigingen Blz. 186  
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB). Blz. 187  
Wij faciliteren de verenigingsondersteuning. Blz. 188  
Wat mag het kosten? Blz. 189  
Recreatie en toerisme Blz. 190  
Recreatie en toerisme Blz. 191  
Wat speelt er? Blz. 192  
Speerpunten Blz. 193  
1. Uitvoeren van de vrijetijdsagenda Blz. 194  
We dragen bij aan het project digitale beleving in de Achterhoek. Blz. 195  
2. Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod Blz. 196  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project Mobiliteit als beleving met de E-Kar. Blz. 197  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren. Blz. 198  
We faciliteren financieel en inhoudelijk een cursus ambassadeurs voor het landschap van IVN voor inwoners en recreatieondernemers. Blz. 199  
3. Meerwaarde door samenwerking Blz. 200  
Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers. Blz. 201  
We doen mee in het Duits-Nederlandse netwerk ‘Grensoverschrijdende Euregionale samenwerking’. Blz. 202  
We faciliteren Achterhoek Toerisme financieel en inhoudelijk. Blz. 203  
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel. Blz. 204  
We faciliteren een makelaar Vrijetijdseconomie die de regionale Vrijetijdsagenda uitvoert. Blz. 205  
We faciliteren het Berkeldalproces. Blz. 206  
Wat mag het kosten? Blz. 207  
Wonen Blz. 208  
Wonen Blz. 209  
Wat speelt er? Blz. 210  
Speerpunten Blz. 211  
1. Een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad Blz. 212  
Beschikbaar stellen blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren. Blz. 213  
Beschikbaar stellen van een starterslening voor starters om op de woningmarkt de overbrugging tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen. Blz. 214  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie ontwikkelprogramma Energie en Duurzaamheid. Blz. 215  
Voor meer informatie over het herstructureringsfonds voor investeringen in bestaand vastgoed en openbare ruimte zie ontwikkelprogramma demografische ontwikkelingen. Blz. 216  
We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. Blz. 217  
2. Het aantal en type woningen past bij de behoefte Blz. 218  
Ondersteuning van projecten en onderzoeken rondom wonen Blz. 219  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen. Blz. 220  
We houden woonbehoefte onderzoeken in de kleine kernen in 2018 Blz. 221  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 222  
We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen. Blz. 223  
Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel. Blz. 224  
Wat mag het kosten? Blz. 225  
Leefomgeving Blz. 226  
Leefomgeving Blz. 227  
Wat speelt er? Blz. 228  
Speerpunten Blz. 229  
1. Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen Blz. 230  
Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de inwoners en wegverbindingen van Berkelland in. Blz. 231  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 232  
Particuliere initiatieven de ruimte geven. Blz. 233  
Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling. Blz. 234  
2. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk Blz. 235  
Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen. Blz. 236  
Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren. Blz. 237  
We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te organiseren in representatieve dorpsnetwerken. Blz. 238  
We overleggen met centrumondernemers over het (groen)onderhoud. Blz. 239  
We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid. Blz. 240  
We overleggen met inwoners over speelplekken. Blz. 241  
3. Onderhouden gemeentelijke gebouwen Blz. 242  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 243  
We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Blz. 244  
4. Een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop Blz. 245  
Opstellen van een visie voor het op te stellen Watertakenplan Blz. 246  
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering. Blz. 247  
5. Begraafmogelijkheden Blz. 248  
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen. Blz. 249  
We steunen initiatieven van inwoners om zelf actief betrokken te zijn bij het onderhoud van gemeentelijke begraafplaatsen. Blz. 250  
6. Onderhouden openbaar groen Blz. 251  
We beheren en onderhouden het openbaar groen. Blz. 252  
We geven ruimte voor groenonderhoud door inwoners, bedrijven of instellingen in buurt en-/of de wijk. Blz. 253  
7. Onderhouden wegen, straten en pleinen Blz. 254  
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik. Blz. 255  
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan. Blz. 256  
We houden de Wegenlegger actueel. Blz. 257  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 258  
Wat mag het kosten? Blz. 259  
Integrale veiligheid Blz. 260  
Integrale veiligheid Blz. 261  
Wat speelt er? Blz. 262  
Speerpunten Blz. 263  
1. De inwoners en de BOA´s zijn onze ogen en oren van de wijk voor veiligheid Blz. 264  
Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie. Blz. 265  
We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen Blz. 266  
We ondersteunen de politie bij het inzetten van lokfietsen om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Blz. 267  
We versturen preventiebrieven in straten waar ingebroken is om het oplossingspercentage omhoog te krijgen en omdat er vaak meerdere keren in één buurt ingebroken wordt. Blz. 268  
2. Integere ambtenaren en bestuurders Blz. 269  
Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit. De integriteitsrichtlijnen worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen. Blz. 270  
3. Veiligheid bij bedrijven is in orde Blz. 271  
Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen ondersteunen, stimuleren en inkoopregistratie controleren in Digitaal Opsporingsregister ter voorkoming handel in gestolen goederen. Blz. 272  
4. Terugdringen ondermijning Blz. 273  
BIBOB (wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) toets vaker uitvoeren Blz. 274  
Controleren inkoopregistratie in het Digitaal Opsporingsregister (DOR) Blz. 275  
Het opstellen van een nieuw IVP (integraal veiligheidsplan) Blz. 276  
Opzetten van een Veiligheidsknoopount (VIK) Blz. 277  
Wat mag het kosten? Blz. 278  
Financiën Blz. 279  
Wat speelt er? Blz. 280  
Algemeen Blz. 281  
Speerpunten Blz. 282  
1. Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 283  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 284  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 285  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 286  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 287  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 288  
We storten in en ontrekken aan reserves. Blz. 289  
Wat mag het kosten? Blz. 290  
Bedrijfsvoering Blz. 291  
Bedrijfsvoering Blz. 292  
Wat speelt er? Blz. 293  
Speerpunten Blz. 294  
1. Een professionele bedrijfsvoering Blz. 295  
Ontwikkelen opdrachtgeverschap. Blz. 296  
Professionaliseren projectmatig werken. Blz. 297  
Uitvoeren interne audits. Blz. 298  
Verbeteren juridische kwaliteit. Blz. 299  
Verminderen fiscale risico's. Blz. 300  
We evalueren onze dienstverlening aan derden. Blz. 301  
2. Herijking van de besparing op de organisatiekosten Blz. 302  
We stellen de omvang van de formatie vast op 287,9 fte (huidige omvang 276 fte) Blz. 303  
We zetten in op een meervoudige ontwikkelstrategie voor de organisatie. Blz. 304  
3. ICT innovatie een belangrijk hulpmiddel dat leidt tot een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 305  
Aansluiten op de generieke digitale infrastructuur. Blz. 306  
Het openbaar beschikbaar maken van informatie Blz. 307  
Mogelijkheden 'datagedreven gemeenten' verkennen Blz. 308  
4. De gegevens die we beheren zijn goed beschermd en worden zorgvuldig behandeld. Blz. 309  
Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens Blz. 310  
Voldoen aan de normen die worden gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Blz. 311  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 312  
Investeringen Blz. 313  
Doelstellingen Blz. 314  
Investeringen Blz. 315  
Aankoop groenperceel ten behoeve van waterberging Blz. 316  
Alexandrinalaan Blz. 317  
Bergstraat Neede fase 2 Blz. 318  
Elektrische en mechanische renovatie drukrioolunits Blz. 319  
Geesteren fase 4 Blz. 320  
Graaf Wichmanstraat Borculo Blz. 321  
Herinrichten Ruwenhofstraat Blz. 322  
Herinrichting diverse woonstraten Eibergen Zuid Blz. 323  
Invoeringskosten omgevingswet Blz. 324  
J.W. Hagemanstraat Eibergen Blz. 325  
Lindevoort Rekken Blz. 326  
Lintveldseweg Blz. 327  
Renoveren rioolgemalen Blz. 328  
Renoveren rioolgemalen 2017 Blz. 329  
Semiverharding tussen stuw bij Mallumse Molen en Brinkweg Blz. 330  
Vervangen brug over de Meibeek Blz. 331  
Vervangen brug over de Middelhuisgoot Blz. 332  
Vervangen damwand langs Lange wal Blz. 333  
Vervangen overstortleiding Hambroek Blz. 334  
Vervangen riolering/herinrichten wegen Gelselaar Blz. 335  
Vervangende nieuwbouw 5 sterrenschool Blz. 336  
Vervanging riolering en herinrichting Kremerstraat en Doktersbleek Blz. 337  
Verwijderen zieke essen Blz. 338  
Voorbereiding Diepenheimseweg Blz. 339