Leefomgeving

Leefomgeving

"Een schone, aantrekkelijke en veilige woon– en leefomgeving met bijbehorende voorzieningen in de gemeente Berkelland"

Wat speelt er?

 • Bereikbaar met auto, fiets en bus
  Ook in de toekomst is het belangrijk dat onze winkelcentra, wijken, bedrijven en voorzieningen goed en veilig zijn te bereiken voor iedereen. De regiotaxi en buurtbus worden steeds belangrijker voor het vervoer in onze gemeente en regio. We verzorgen het vervoer naar bijzondere of speciale scholen.
 • Betrokken bij je eigen leefomgeving
  Het is belangrijk dat inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun eigen buurt of wijk. We halen bij inwoners op welke zaken zij prioriteit geven en waar zij zich voor willen inzetten. Voor de lange termijn kaders gebruiken we de ontwikkelagenda die uit de kernenfoto’s is opgesteld.
 • Gebouwen
  De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van een aantal gebouwen met een maatschappelijke functie. Het gemeentehuis en de werf zijn nodig voor de eigen taakuitvoering. Voor de overige panden die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben zoeken zo veel mogelijk andere eigenaren.
 • Riolering
  De riolering als deel van het (afval)watersysteem is onderdeel van een grotere zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Met de komst van de Omgevingswet vervalt de verplichting van een Gemeentelijk RioleringsPlan. In plaats daarvan komt een Gemeentelijk  Watertakenplan voor een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop aangepast aan de klimaatverandering.
 • Begraven
  De gemeente is wettelijk verplicht de mogelijkheid tot begraven te bieden. Jaarlijks neemt het aantal begravingen af. Dit heeft gevolgen voor de kostendekkendheid van begraafplaatsen. De betrokkenheid van bewoners bij het beheer van begraafplaatsen groeit.  
 • Beheer en onderhoud van het openbaar groen
  De gemeente zorgt voor een basiskwaliteit openbaar groen dat is vastgelegd in een groenbeheersplan. We steunen initiatieven van buurt- en wijkbewoners om zelf groen in hun woonomgeving op een hoger kwaliteitsniveau in te richten, te beheren en te onderhouden.
 • Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen
  Het wegennet in Berkelland is de basis voor bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen. Met inzet van assetmanagement werken we aan zo veilig mogelijk gecombineerd gebruik, zoals door ouderen of schoolgaande kinderen.  Goed onderhoud is de basis voor veilig weggebruik.

Speerpunten

1. Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Onderhouden gemeentelijke gebouwen

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop

Wat gaan we daarvoor doen?

5. Begraafmogelijkheden

Wat gaan we daarvoor doen?

6. Onderhouden openbaar groen

Wat gaan we daarvoor doen?

7. Onderhouden wegen, straten en pleinen

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0