Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Wonen

Wonen

"Een aantrekkelijke woningvoorraad in Berkelland"

Wat speelt er?

  • Na 2020 zal na het aantal inwoners ook het aantal huishoudens dalen, waardoor meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan verhoogde leegstand, waardedaling en vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.
  • De woningmarkt gaat over gemeentegrenzen heen. Er is daarom een Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 opgesteld. Aanvullend is er ook een Lokale Woonagenda 2016-2020 opgesteld.
  • In Berkelland kunnen tussen 2010 en 2025 570 woningen worden gebouwd. Er zijn tot 2017378 woningen toegevoegd. Er is dus nog ruimte voor  192 woningen. Extra nieuwbouw hier bovenop is alleen mogelijk als daar sloop tegenover staat of door het toevoegen van tijdelijke woningen.
  • Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
  • Er is in het centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering in het centrum tegen te gaan.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
Loonkosten van het programma Wonen -1.423 0 -1.423 -1.423 -1.423 -58
Rente en afschrijving van het programma Wonen -380 0 -380 -140 -140 -140
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties -876 0 -876 -876 -876 -876
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners -321 0 -321 -80 -80 -80
We werken aan een regionale woonagenda en aansluitend aan een nieuwe lokale woonagenda. -70 0 -70 0 0 0
Totaal Lasten -3.070 0 -3.070 -2.519 -2.519 -1.154
Baten
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties 1.015 0 1.015 1.015 1.015 1.015
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners 785 0 785 785 785 785
Totaal Baten 1.800 0 1.800 1.800 1.800 1.800