Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Sport

Sport

"Een leven lang met plezier en verantwoord sporten"

Algemeen

Over de boekjaren 2010 tot en met 2015 hebben wij een eenmalige BTW teruggave van € 316.000 ontvangen op buitensportaccommodaties.  In het kader van de privatisering van de buitensportaccommodaties is een eenmalige compensatie verstrekt van € 56.800 voor het niet mee laten wegen van de OZB component in de afkoop. Hierover hebben wij uw raad in maart 2018 met een brief geïnformeerd.

Bij nader inzien blijkt dat de gegevens waarop wij deze compensatie hebben gebaseerd niet helemaal volledig zijn. Dit noodzaakt ons om een aanvullende compensatie te verstrekken van € 22.400. Per saldo levert het voorgaande een eenmalig voordeel op in de jaarrekening 2018 van € 237.000.

Daarnaast heeft de belastingdienst bij controle vastgesteld dat wij ten onrechte de BTW op de verhuur van sportaccommodaties aan scholen hebben verrekend. Een inventarisatie van de ten onrechte verrekende BTW levert een eenmalige afwikkeling met de belastingdienst op van € 113.000.

Wat speelt er?

  • Berkelland staat bekend om haar vitale verenigingsleven. Het lidmaatschap van sportverenigingen in de gemeente Berkelland loopt sinds 2011 geleidelijk terug. Op 1-1-2016 waren 12.761 inwoners lid van een sportvereniging.
  • Het aantal jeugdleden blijft stabiel; dit is gezien de ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ van onze samenleving een positief feit.
  • Ontmoeten van mensen is een belangrijke voorwaarde voor een sterke samenleving. Vernieuwende vormen van samenwerking (synergie) en naoberschap binnen sportverenigingen zijn nodig om sportverenigingen vitaal te houden.
  • Naast fysieke en mentale effecten hebben sport en bewegen ook sociaal maatschappelijke effecten. In de visie van positieve gezondheid komen een aantal elementen terug: eigen regie, zingeving, maatschappelijke participatie, sociale activering, welzijn, fysieke/mentale gezondheid en een gezonde leefstijl.
  • Er is meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners, bedrijven en verenigingen. (Sport)verenigingen worden steeds zelfstandiger en toekomstbestendiger. Hierdoor wordt de taak en financiële bijdrage van de gemeente kleiner.
  • De privatisering en revitalisering van buitensportaccommodaties is afgerond.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners -20 0 -20 0 0 0
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd 0 -192 -192 0 0 0
Loonkosten van het programma Sport -174 0 -174 -174 -174 -174
Rente en afschrijving van het programma Sport -176 0 -176 -176 -181 -176
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen -86 0 -86 -82 -82 -82
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -756 0 -756 -419 -419 -419
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland -80 0 -80 -79 -79 -79
Totaal Lasten -1.291 -192 -1.483 -929 -934 -929
Baten
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd 0 316 316 0 0 0
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 269 0 269 269 269 269
Totaal Baten 269 316 585 269 269 269