Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode hebben we een bezuinigingstaakstelling van € 4,8 miljoen.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
  • De regelgeving rond de begroting is gewijzigd daardoor zijn een aantal extra overzichten verplicht

Algemeen

Personeel

We hebben een nadeel van € 1,4 miljoen door het succes van de vertrekregelingen voor medewerkers. Regelingen die in het leven zijn geroepen om de organisatie slanker, daadkrachtiger en flexibeler te maken. De regelingen dragen hier aan bij zonder gedwongen ontslagen. Het nadeel dat nu ontstaat, was niet voorzienbaar op basis van het gebruik van de vertrekregeling tot en met begin 2018. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de bijlage vertrekregelingen die bij deze najaarsnota is gevoegd.

Wachtgeld voormalig wethouders

Na de verkiezingen in maart zijn twee wethouders niet teruggekeerd. Deze wethouders hebben recht op wachtgeld. De totale wachtgeldverplichting moeten wij in een voorziening stoppen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van het wachtgeld dan kan later de voorziening weer vrijvallen.  Voor nu moeten wij € 386.000 in de voorziening stoppen. Dit is een resultante van het nieuwe wachtgeld voor de twee niet teruggekeerde wethouders en de vrijval van het wachtgeld van een eerder vertrokken wethouder.

Pensioenvoorziening wethouders

We hebben een nieuwe actuariële berekening van de pensioenen van (voormalig) wethouders laten maken. Daaruit blijkt dat we minder geld dan gedacht hoeven toe te voegen aan de voorziening. Het overdragen van het pensioen van een van de voormalig wethouders aan een pensioenfonds is daar onder andere de oorzaak van.

Algemene baten en lasten

In de begroting hebben we geld gereserveerd voor taken die het Rijk aan ons heeft overgedragen. Nu blijkt dat we in 2018 dat geld niet nodig hebben omdat we nog geen uitgaven hebben, of omdat we het geregeld hebben binnen ons eigen budgetten en formatie. Hierdoor valt € 129.767 vrij.

Speerpunten

1. Financieel structureel gezonde gemeente

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0