Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode hebben we een bezuinigingstaakstelling van € 4,8 miljoen.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
  • De regelgeving rond de begroting is gewijzigd daardoor zijn een aantal extra overzichten verplicht

Algemeen

Personeel

We hebben een nadeel van € 1,4 miljoen door het succes van de vertrekregelingen voor medewerkers. Regelingen die in het leven zijn geroepen om de organisatie slanker, daadkrachtiger en flexibeler te maken. De regelingen dragen hier aan bij zonder gedwongen ontslagen. Het nadeel dat nu ontstaat, was niet voorzienbaar op basis van het gebruik van de vertrekregeling tot en met begin 2018. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de bijlage vertrekregelingen die bij deze najaarsnota is gevoegd.

Wachtgeld voormalig wethouders

Na de verkiezingen in maart zijn twee wethouders niet teruggekeerd. Deze wethouders hebben recht op wachtgeld. De totale wachtgeldverplichting moeten wij in een voorziening stoppen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van het wachtgeld dan kan later de voorziening weer vrijvallen.  Voor nu moeten wij € 386.000 in de voorziening stoppen. Dit is een resultante van het nieuwe wachtgeld voor de twee niet teruggekeerde wethouders en de vrijval van het wachtgeld van een eerder vertrokken wethouder.

Pensioenvoorziening wethouders

We hebben een nieuwe actuariële berekening van de pensioenen van (voormalig) wethouders laten maken. Daaruit blijkt dat we minder geld dan gedacht hoeven toe te voegen aan de voorziening. Het overdragen van het pensioen van een van de voormalig wethouders aan een pensioenfonds is daar onder andere de oorzaak van.

Algemene baten en lasten

In de begroting hebben we geld gereserveerd voor taken die het Rijk aan ons heeft overgedragen. Nu blijkt dat we in 2018 dat geld niet nodig hebben omdat we nog geen uitgaven hebben, of omdat we het geregeld hebben binnen ons eigen budgetten en formatie. Hierdoor valt € 129.767 vrij.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
Loonkosten van het programma Financiën -11.182 0 -11.182 -10.010 -10.010 -10.010
Rente en afschrijving van het programma Financiën -3.899 0 -3.899 -3.733 -3.568 -3.402
We voeren de Wet onroerende zaakbelasting uit -353 0 -353 -255 -255 -255
We heffen Onroerende zaak belasting -1 0 -1 -1 -1 -1
We heffen andere belastingen en leges -914 0 -914 -873 -873 -873
We storten in en onttrekken aan reserves -1.314 0 -1.314 0 0 0
Bedrijfsvoeringskosten -7.385 -1.653 -9.037 -6.769 -6.769 -6.769
We beheren onze financiële middelen -42 0 -42 -22 -22 -22
Overige baten en lasten -2.347 130 -2.217 -4.807 -3.507 -3.517
Totaal Lasten -27.437 -1.523 -28.960 -26.470 -25.004 -24.848
Baten
We ontvangen een algemene uitkering 63.608 -304 63.303 63.099 62.800 62.677
We voeren de Wet onroerende zaakbelasting uit 0 0 0 0 0 0
We heffen Onroerende zaak belasting 8.410 0 8.410 8.410 8.410 8.410
We heffen andere belastingen en leges 1.583 0 1.583 1.545 1.545 1.545
We storten in en onttrekken aan reserves 2.173 3.147 5.320 366 290 220
Bedrijfsvoeringskosten 1.850 0 1.850 2.514 2.514 2.514
We beheren onze financiële middelen 5.284 0 5.284 4.298 4.298 3.598
Overige baten en lasten 208 0 208 208 208 208
Totaal Baten 83.115 2.843 85.958 80.438 80.065 79.171