Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

"Berkelland is duurzaam en bruist van de energie"

Wat speelt er?

Energie

  • Er is veel steun om in 2019 één derde van het energieverbruik duurzaam op te wekken en/of te besparen t.o.v. 2011. Ook is het energie uitvoeringsprogramma 2015 tot en met 2018 (EUP) vastgesteld medio mei 2016;
  • We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030, zoals met de Achterhoekse gemeenten in 2013 is afgesproken bij de Tafel van Groenlo;
  • De samenleving zoekt steeds meer naar energiebesparing en duurzame ontwikkelingen zoals opwekking van energie met biogas, wind en zonne-energie;
  • Naast het akkoord van Parijs en het nationale Energieakkoord heeft ook de provincie Gelderland het Gelders Energieakkoord opgesteld (GEA). Als gemeente moeten we daarop inspelen.
  • De samenwerking van de Achterhoekse gemeenten krijgt steeds meer vorm en inhoud in bijvoorbeeld het Verduursaamenergieloket.nl. Er zijn steeds meer samenwerkingskansen en -mogelijkheden;
  • Groene energie wordt steeds goedkoper en productie van groene elektriciteit en groen gas biedt steeds meer kansen voor duurzaam ondernemen. 

Grondstoffeninzameling en verwerking

  • Afval wordt steeds meer gezien als grondstof omdat de mogelijkheden tot hergebruik fors zijn toegenomen. Daarom wordt nu gesproken over grondstoffen en ook het Grondstoffenbeleid. De landelijke VANG (‘Van Afval Naar Grondstof’ ) doelstelling is dat in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner ingezameld wordt en een afvalscheiding van meer dan 75%.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. -54 0 -54 -54 -54 -54
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. -3.277 0 -3.277 -3.020 -3.020 -3.020
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op -155 0 -155 -7 -7 -7
Loonkosten van het programma Energie en duurzaamheid -238 0 -238 -238 -238 -238
Rente en afschrijving van het programma Energie en duurzaamheid -48 0 -48 -48 -48 -48
Totaal Lasten -3.771 0 -3.771 -3.367 -3.367 -3.367
Baten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. 54 0 54 54 54 54
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. 3.957 0 3.957 3.957 3.957 3.957
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 4.011 0 4.011 4.011 4.011 4.011