Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

"Een vitaal en innovatief buitengebied in Berkelland"

Wat speelt er?

  • In de landbouw stoppen boeren met als gevolg vrijkomende agrarische bebouwing. Sommige doorgaande boerenbedrijven groeien binnen ruimte die op bedrijfsniveau beschikbaar is (Wet natuurbescherming, Meststoffenwet).
  • In opdracht van de provincie moet de gemeenteraad Plussenbeleid vaststellen voor niet grondgebonden veehouderij. Daarbij spelen onderwerpen als duurzaamheid, leefbaarheid, goede inpassing en dialoog met de omgeving.
  • Vraagstukken in het buitengebied zijn onder andere leegstand/hergebruik van stallen, duurzame energie, asbestdaken en circulaire landbouw. Er is aandacht voor het behoud en versterking van het coulissenlandschap als drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit. Het coulissenlandschap  draagt ook bij aan kwaliteit van initiatieven.
  • Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort. Veel voorzieningen worden zelf georganiseerd. De samenwerking binnen en tussen inwoners en kleine kernen wordt sterker. Vrijwilligers in het buitengebied en de kleine kernen zijn steeds moeilijker te vinden.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied. -30 -100 -130 0 0 0
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer -71 0 -71 -71 -71 -71
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellandddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw -277 0 -277 -43 -43 -43
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten -62 0 -62 -62 -62 -62
Rente en afschrijving van het programma Plattelandsontwikkeling 0 0 0 -38 -43 -43
Totaal Lasten -440 -100 -540 -213 -218 -218
Baten
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 0 18 18 18
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten 29 0 29 29 29 29
Totaal Baten 29 0 29 47 47 47