Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Algemeen

Vanaf 2017 is duidelijk dat het niet mogelijk is om de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en begeleiding uit te voeren voor de daartoe door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Berkelland is daarin niet uniek. Ten opzichte van de begroting 2018 stijgen de lasten voor de zorg en de daaraan gelieerde onderdelen verder. In totaal komen de lasten zo'n € 3,1 miljoen hoger uit. Deze cijfers zijn een prognose op basis van de lasten die tot nu toe bekend zijn. Daarnaast is rekening gehouden met:

 • De verhoogde lasten HHT
 • De verhoogde subsidie aan de VTNOG
 • Een inschatting van de lasten voor ZOOV
 • De laatste gegevens van de SVB over de PGB.
 • Een hernieuwde inschatting van de inkomsten uit eigen bijdrages.
 • Een aanpassing van het budget voor gezondheidsbevordering.

We zijn begonnen met de uitvoering van het beleidskader 'Samen denken, samen doen'. Samen met andere maatregelen die we onderzoeken moet dit leiden tot een verbetering van de financiële situatie van dit programma.

Wat speelt er?

 • Voormekaar organisatie
  Met de vaststelling van het Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar is de positie van Voormekaar bepaald. In de taakuitvoering ligt nu de focus op het versterken van de netwerken en innovatie van zorg en ondersteuning aan inwoners. Inwoners kunnen vaak net zo goed of zelf beter hun boontjes doppen. Daarom speelt de gemeente Berkelland in op de behoeften en initiatieven van de inwoners. Eigen kracht en regie van de inwoners en ondersteuning op maat worden voorop gesteld, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn.
 •  Toestroom van nieuwkomers
  Toestroom nieuwkomers met integratievraagstukken, oorlogstrauma’s en taalproblemen zorgen voor nieuwe uitdagingen bij gemeente en netwerkpartners (zoals de ‘Voormekaarteams’, jeugdzorg, scholen en de SDOA)
 •  Gebruik bestaande voorzieningen
  Regelmatige communicatie over het bestaande voorzieningenaanbod blijft nodig om inwoners goed bekend te houden met de ondersteuningsmogelijkheden.
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
  De geldstromen voor de ondersteuningstaken van de doelgroepen uit de geestelijke gezondheidszorg (inclusief personen met verward gedrag) gaan veranderen.  Nu wordt deze taak nog bekostigd en uitgevoerd door centrumgemeente Doetinchem. Omdat op termijn de individuele gemeenten zelfstandig worden bekostigd zullen die keuzes moeten maken over deze taakuitvoering.
 •  Maatschappelijke agenda en preventie
  In de maatschappelijke agenda en het beleidsplan sociaal domein zijn de kaders voor uitvoering vanaf 2018 geschetst. De kaders werken we verder uit in concrete uitvoeringsprogramma’s .Dit kunnen wij niet alleen. Samen met maatschappelijke partners gaan wij aan de slag. Daarbij ligt een nadrukkelijk accent op het versterken van preventie.  Om beleidsintensiveringen, voortvloeiend uit de uitvoeringsprogramma's, te kunnen financieren zal de raad het voorstel worden gedaan om een ontwikkelbudget (lumpsum) uit de reserve nadelen decentralisaties beschikbaar te stellen.

Speerpunten

2. Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking 0 0 0 -400 -400 -400
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. -216 0 -216 -216 -216 -216
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. -75 0 -75 0 0 0
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet PGB) -410 17 -393 -8.986 -1.300 -1.300
Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo PGB) -590 -62 -652 0 0 0
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) -7.161 -1.820 -8.981 -5.595 -5.595 -5.595
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet- zorg in natura) -8.169 -1.172 -9.342 0 -7.800 -7.989
Wij geven invulling aan mantelzorgwaardering -60 -10 -70 0 0 0
- We geven samen invulling aan de algemene voorzieningen, initiatieven van inwoners, de Lokale Inclusie Agenda en het minimabeleid -1.588 -22 -1.610 -5.901 -5.901 -5.901
Loonkosten van het programma Decentralisaties en transities -3.809 0 -3.809 -2.509 -2.509 -2.509
Totaal Lasten -22.079 -3.069 -25.148 -23.607 -23.721 -23.910
Baten
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) 795 -100 695 800 800 800
- We geven samen invulling aan de algemene voorzieningen, initiatieven van inwoners, de Lokale Inclusie Agenda en het minimabeleid 2 0 2 2 2 2
Totaal Baten 797 -100 697 802 802 802