Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Algemeen

Vanaf 2017 is duidelijk dat het niet mogelijk is om de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en begeleiding uit te voeren voor de daartoe door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Berkelland is daarin niet uniek. Ten opzichte van de begroting 2018 stijgen de lasten voor de zorg en de daaraan gelieerde onderdelen verder. In totaal komen de lasten zo'n € 3,1 miljoen hoger uit. Deze cijfers zijn een prognose op basis van de lasten die tot nu toe bekend zijn. Daarnaast is rekening gehouden met:

 • De verhoogde lasten HHT
 • De verhoogde subsidie aan de VTNOG
 • Een inschatting van de lasten voor ZOOV
 • De laatste gegevens van de SVB over de PGB.
 • Een hernieuwde inschatting van de inkomsten uit eigen bijdrages.
 • Een aanpassing van het budget voor gezondheidsbevordering.

We zijn begonnen met de uitvoering van het beleidskader 'Samen denken, samen doen'. Samen met andere maatregelen die we onderzoeken moet dit leiden tot een verbetering van de financiële situatie van dit programma.

Wat speelt er?

 • Voormekaar organisatie
  Met de vaststelling van het Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar is de positie van Voormekaar bepaald. In de taakuitvoering ligt nu de focus op het versterken van de netwerken en innovatie van zorg en ondersteuning aan inwoners. Inwoners kunnen vaak net zo goed of zelf beter hun boontjes doppen. Daarom speelt de gemeente Berkelland in op de behoeften en initiatieven van de inwoners. Eigen kracht en regie van de inwoners en ondersteuning op maat worden voorop gesteld, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn.
 •  Toestroom van nieuwkomers
  Toestroom nieuwkomers met integratievraagstukken, oorlogstrauma’s en taalproblemen zorgen voor nieuwe uitdagingen bij gemeente en netwerkpartners (zoals de ‘Voormekaarteams’, jeugdzorg, scholen en de SDOA)
 •  Gebruik bestaande voorzieningen
  Regelmatige communicatie over het bestaande voorzieningenaanbod blijft nodig om inwoners goed bekend te houden met de ondersteuningsmogelijkheden.
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
  De geldstromen voor de ondersteuningstaken van de doelgroepen uit de geestelijke gezondheidszorg (inclusief personen met verward gedrag) gaan veranderen.  Nu wordt deze taak nog bekostigd en uitgevoerd door centrumgemeente Doetinchem. Omdat op termijn de individuele gemeenten zelfstandig worden bekostigd zullen die keuzes moeten maken over deze taakuitvoering.
 •  Maatschappelijke agenda en preventie
  In de maatschappelijke agenda en het beleidsplan sociaal domein zijn de kaders voor uitvoering vanaf 2018 geschetst. De kaders werken we verder uit in concrete uitvoeringsprogramma’s .Dit kunnen wij niet alleen. Samen met maatschappelijke partners gaan wij aan de slag. Daarbij ligt een nadrukkelijk accent op het versterken van preventie.  Om beleidsintensiveringen, voortvloeiend uit de uitvoeringsprogramma's, te kunnen financieren zal de raad het voorstel worden gedaan om een ontwikkelbudget (lumpsum) uit de reserve nadelen decentralisaties beschikbaar te stellen.

Speerpunten

1. Welzijn nieuwe stijl

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein

Wat gaan we daarvoor doen?

3. De nieuwe Jeugdbescherming

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0