Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

"Vitale en leefbare kernen in Berkelland"

Wat speelt er?

  • Het aantal huishoudens daalt na 2020, waardoor er meer aanbod van woningen zal zijn dan vraag. Doordat de samenstelling ook verandert, komt er ook een andere vraag naar woningen.
  • In 2025 is 28% van de inwoners 65+, terwijl het aantal kinderen en werkende mensen daalt met 34%. Deze veranderingen hebben effect op onder meer scholen, vrijwilligers, arbeidsmarkt en zorg.
  • We worden bewuster dat veranderingen om andere oplossingen vragen dan we gewend zijn.
  • We zijn actief aan de slag om de kansen die de demografische ontwikkelingen biedt ook te benutten. Zo werken we voor de grote kernen aan een ontwikkelagenda, schrijven kleine kernen een nieuwe toekomstvisie en denken scholen en verenigingen na over een fusie.

Speerpunten

1. Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen

Wat gaan we daarvoor doen?

2. De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal opgepakt

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Het werkbudget voor de programmalijn demografische ontwikkelingen zal besteed worden aan verder kwalitatief onderzoek (cijfers / analyse e.d.), projecten en eventuele tijdelijke ondersteuning op het terrein van demografische ontwikkelingen. Om zo de doelen die in de programmabegroting staan te behalen.

Financiële ontwikkelingen in de begroting
De begroting wordt beïnvloed door de krimp. Net als de krimp zelf zal deze ontwikkeling zich geleidelijk voordoen. Het is daarbij lastig om aan te geven of een stijging of een daling van een budget rechtstreeks het gevolg is van de demografische ontwikkelingen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. Als indicatie kunnen we aangeven dat onze algemene uitkering met het aantal inwoners en huishoudens van 2035 €1,8 miljoen lager zou kunnen zijn.

De Regio Achterhoek is aangemerkt als een krimpregio. Dit betekent dat de Regio Achterhoek ook geld van het Rijk krijgt om krimpvraagstukken op te lossen. Het gaat om ongeveer €1.000.000 per jaar (2016-2020). Een deel van het geld wordt onder meer ingezet voor de aanpak integrale leegstand en een plausibiliteitstoets VAB's.

Kosten Woningbouw
Er is rekening gehouden met een voorziening voor afwaardering van gemeentelijke bouwgronden.

De bestemmingsreserve herstructurering ondersteunt initiatieven die gericht zijn op leefbare en vitale dorpen. Dit kan door procesondersteuning, het instellen van een fonds of het geven van een investeringsbijdrage. Enkele voorbeelden van initiatieven zijn : wijk en buurtplannen zoals in de Koppel en de Berg,  het veranderen van een bestemming om leegstand aan te pakken, vermindering van het aantal woningen door sloop en nieuwbouw of ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

De maximale omvang van deze reserve is €7 miljoen.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Het aantal aansluitingen zal de komende jaren dalen. Wel moeten dezelfde (investerings-)kosten gedragen worden door het lagere aantal aansluitingen. Los van andere ontwikkelingen zou hierdoor in 2040 het tarief met 10% omhoog moeten. In het nieuwe GRP of Watertakenplan (eind 2018 / begin 2019) worden alternatieven aangereikt om het tarief minder hard te laten stijgen.

Overige belastingen
Wat betreft de demografische ontwikkelingen verwachten wij geen stijging van de afvalstoffenheffing. Minder inwoners zou ook tot minder afval en lager inzamel- en verwerkingskosten moeten leiden. Voor de OZB zal de belastingdruk bij het huidige beleid waarschijnlijk stijgen, omdat dezelfde opbrengst met minder gebouwen moet worden gerealiseerd.

 

 

 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda -70 0 -70 0 0 0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties -876 0 -876 -876 -876 -876
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -321 0 -321 -80 -80 -80
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave -30 0 -30 0 0 0
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen -1.423 0 -1.423 -1.423 -1.423 -58
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -380 0 -380 -140 -140 -140
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -702 0 -702 -189 -189 -189
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -2.170 -125 -2.295 -1.964 -1.964 -1.964
020.030 Beh onderh vern renov riolering -1.580 0 -1.580 -1.504 -1.511 -1.511
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -2.985 -22 -3.007 -3.101 -3.101 -3.101
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -703 0 -703 -703 -703 -703
020.060 Zwerfafval -54 0 -54 -54 -54 -54
020.070 Afval scheiden -3.277 0 -3.277 -3.020 -3.020 -3.020
020.080 Onderwijs en huisvesting -829 0 -829 -787 -787 -787
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -269 0 -269 -251 -251 -251
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -3.208 0 -3.208 -3.208 -3.208 -3.208
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -4.733 0 -4.733 -4.732 -4.732 -4.732
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -277 0 -277 -43 -43 -43
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -71 0 -71 -71 -71 -71
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -62 0 -62 -62 -62 -62
030.080 Integrale kavelruil -30 -100 -130 0 0 0
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland 0 0 0 -38 -43 -43
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -6.988 -2.280 -9.267 -4.530 -4.530 -4.530
040.020 PGB -410 17 -393 -8.986 -1.300 -1.300
040.025 PGB WMO en Begeleiding -590 -62 -652 -5.595 -5.595 -5.595
040.030 Jeugd -8.219 -1.122 -9.342 0 -7.800 -7.989
040.040 Algemene voorzieningen -1.607 0 -1.607 -1.532 -1.532 -1.532
040.050 Inburgering -30 0 -30 -30 -30 -30
040.060 Loonkosten -3.809 0 -3.809 -2.509 -2.509 -2.509
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. -390 0 -390 -390 -390 -390
050.020 Samenwerken met Duitsland -12 0 -12 -12 -12 -12
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven -30 0 -30 0 0 0
050.028 Stimuleren maakindustrie -20 0 -20 -20 -20 -20
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven -20 0 -20 0 0 0
050.030 Ondernemersfonds -185 0 -185 -15 -15 -15
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) -21 0 -21 -21 -21 -21
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -15.654 1.364 -14.290 -14.131 -14.131 -14.131
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -725 -211 -936 -1.134 -934 -734
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -11 0 -11 -11 -11 -11
050.070 Vrije tijdseconomie -249 0 -249 -249 -249 -249
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio -8.226 0 -8.226 -8.161 -8.161 -8.164
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -1.766 0 -1.766 -1.763 -1.763 -1.763
060.040 Actief met duurzame energie -155 0 -155 -7 -7 -7
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie -238 0 -238 -238 -238 -238
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie -48 0 -48 -48 -48 -48
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) -232 0 -232 -232 -232 -232
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -756 -192 -948 -419 -419 -419
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland -100 0 -100 -79 -79 -79
070.040 Ondersteuning sportverenigingen -1.013 0 -1.013 -947 -947 -947
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen -86 0 -86 -82 -82 -82
070.500 Loonkosten programma Sport is meer -174 0 -174 -174 -174 -174
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer -176 0 -176 -176 -181 -176
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke -35 0 -35 -35 -35 -35
080.020 Subs div lokale culturele act -538 0 -538 -516 -516 -516
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs -595 0 -595 -561 -561 -561
080.050 Gemeentelijke monumenten -149 0 -149 -141 -141 -141
080.060 Erfgoedpact en -centrum -230 0 -230 -230 -230 -230
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma -17 0 -17 -17 -17 -17
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen -173 0 -173 -173 -173 -173
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen -9 0 -9 -9 -9 -9
090.010 Brandveilig wonen -2.120 0 -2.120 -2.195 -2.270 -2.345
090.020 Handhavingsbeleid -2 0 -2 -2 -2 -2
090.500 Loonkosten programma Samen veilig -78 0 -78 -78 -78 -78
110.020 Beheer financiele middelen -42 0 -42 -22 -22 -22
110.040 Belastingen en leges -914 0 -914 -873 -873 -873
110.080 Uitvoering OZB -353 0 -353 -255 -255 -255
110.090 Overige baten en lasten -2.347 130 -2.217 -4.807 -3.507 -3.517
110.100 Bedrijfsvoeringskosten -7.435 -1.653 -9.087 -6.769 -6.769 -6.769
110.500 Loonkosten programma Financiën -11.182 0 -11.182 -10.010 -10.010 -10.010
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën -3.899 0 -3.899 -3.733 -3.568 -3.402
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet 0 0 0 -350 -350 0
Totaal Lasten -106.108 -4.256 -110.364 -104.513 -103.053 -101.245
Baten
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 1.015 0 1.015 1.015 1.015 1.015
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners 785 0 785 785 785 785
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 330 0 330 312 312 312
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.096 0 6.096 6.046 6.046 6.046
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 205 0 205 205 205 205
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 1 0 1 1 1 1
020.060 Zwerfafval 54 0 54 54 54 54
020.070 Afval scheiden 3.957 0 3.957 3.957 3.957 3.957
020.080 Onderwijs en huisvesting 143 0 143 143 143 143
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 108 443 551 108 108 108
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 0 18 18 18
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen 29 0 29 29 29 29
040.010 Maatschappelijke ondersteuning 795 -100 695 800 800 800
040.040 Algemene voorzieningen 2 0 2 2 2 2
040.050 Inburgering 30 0 30 30 30 30
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 501 0 501 501 501 501
050.030 Ondernemersfonds 170 0 170 0 0 0
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 54 0 54 54 54 54
050.040 Participatie en werkgeversbenadering 8.560 423 8.983 8.377 8.377 8.377
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet 1.594 0 1.594 1.436 1.400 1.378
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0
050.070 Vrije tijdseconomie 2 0 2 2 2 2
060.040 Actief met duurzame energie 0 0 0 0 0 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 269 316 585 269 269 269
080.020 Subs div lokale culturele act 24 0 24 24 24 24
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs 5 0 5 5 5 5
080.050 Gemeentelijke monumenten 14 0 14 14 14 14
090.010 Brandveilig wonen 0 0 0 0 0 0
090.020 Handhavingsbeleid 0 0 0 0 0 0
110.020 Beheer financiele middelen 5.284 0 5.284 4.298 4.298 3.598
110.040 Belastingen en leges 1.583 0 1.583 1.545 1.545 1.545
110.050 Heffen OZB 8.410 0 8.410 8.410 8.410 8.410
110.060 Algemene uitkering 63.608 -304 63.303 63.099 62.800 62.677
110.080 Uitvoering OZB 0 0 0 0 0 0
110.090 Overige baten en lasten 208 0 208 208 208 208
110.100 Bedrijfsvoeringskosten 1.850 0 1.850 2.514 2.514 2.514
Totaal Baten 105.685 777 106.462 104.259 103.925 103.080