Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Sitemap

Bestuursrapportage 2019 Blz. 1  
Bestuursrapportage 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Samenvatting Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Samenvatting afwijkingen Blz. 6  
Samenvatting Financiën Blz. 7  
Plezierig Wonen Blz. 8  
Kwalitatief goede woningvoorraad nu en in de toekomst Blz. 9  
Wat speelt er? Blz. 10  
Speerpunten Blz. 11  
Toekomstgerichte bestaande woningvoorraad. Blz. 12  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie programma Actief met Duurzaamheid en Energie Blz. 13  
We starten met een pilot integrale wijkaanpak voor transformatie van woningen en het toekomstbestendig maken van wijken Blz. 14  
We werken aan een regionale woonagenda en aansluitend aan een nieuwe lokale woonagenda Blz. 15  
We werken aan een transformatiefonds om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen. Blz. 16  
We werken met een herstructureringsfonds om nadelige gevolgen van demografische veranderingen tegen te gaan. Investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed is noodzakelijk. Blz. 17  
We zetten de Regietafel Wonen en Zorg voort Blz. 18  
We zijn samen met Kruiswerk en het Energieloket actief aan de slag met de campagne Heerlijk Thuis in Huis Blz. 19  
Het aantal en type woningen past bij de behoefte. Blz. 20  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitatie. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen Blz. 21  
We blijven ruimte bieden voor goede, tijdelijke en innovatieve woningbouwplannen die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners Blz. 22  
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners. Blz. 23  
We monitoren de toekomstige sloopopgave Blz. 24  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 25  
We ontwikkelen een kader om woningsplitsing in het buitengebied onder voorwaarden weer toe te staan om de leefbaarheid in het buitengebied te behouden en te versterken. Blz. 26  
We vertalen de structuurvisies Wonen voor de 4 grote kernen in nieuwe bestemmingsplannen Blz. 27  
Wat mag het kosten? Blz. 28  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 29  
Fijn Leven Blz. 30  
Een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving Blz. 31  
Wat speelt er? Blz. 32  
Speerpunt Blz. 33  
Investeren in de samenleving Blz. 34  
Bij projecten en activiteiten beginnen we en gaan we zoveel mogelijk uit van de samenleving. Blz. 35  
Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen stellen we wijkagenda’s op en voeren ze uit. Blz. 36  
We ondersteunen ontwikkeling van en waar nodig initiatieven uit wijken, buurten en kernen en ontwikkelen een financieel instrument dat hierbij helpt. Blz. 37  
We verstevigen onze netwerken in wijken en kernen en hebben oog voor die groepen die nog niet zo betrokken of in beeld zijn. Blz. 38  
We werken met gebiedswethouders. Blz. 39  
Een uitnodigende leefomgeving Blz. 40  
Bij plannen en onderhoud zetten we in op het stimuleren van ‘bewegen’ in onze leefomgeving. Blz. 41  
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen. Blz. 42  
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud) Blz. 43  
We overleggen met inwoners en ondernemers over hun eigen (gezamenlijke) inbreng en verantwoordelijkheid bij het inrichten en onderhouden van hun/onze openbare ruimte. Blz. 44  
We passen ecologisch beheer toe, niet alleen bij bermen, maar zo mogelijk ook op andere terreinen, zoals parken, in gemeentelijk bezit. Blz. 45  
We realiseren groen/blauwe parels (aantrekkelijke plekken met groen en water) in de kernen. Blz. 46  
We zaaien daar waar mogelijk bermen/terreinen in met kleurrijke zaadmengsels. Blz. 47  
Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat. Blz. 48  
We voeren een bewustwordingscampagne voor inwoners en bedrijven over wat zij zelf kunnen doen aan gevolgen van de klimaatverandering. Blz. 49  
We voeren het watertakenplan 2019-2023 uit (de opvolger van het gemeentelijk rioleringsplan) inclusief klimaatstresstest. Blz. 50  
Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden. Blz. 51  
We bepalen waar mogelijk samen met inwoners en ondernemers de (her)inrichting van onze wegen en paden. Blz. 52  
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak. Blz. 53  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 54  
Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen Blz. 55  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 56  
Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling. Blz. 57  
Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof) Blz. 58  
We nemen gerichte actie om zwerfafval terug te dringen op basis van de halfjaarlijkse monitor zwerfafval. Blz. 59  
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. Blz. 60  
Gemeentelijke gebouwen en scholen Blz. 61  
We investeren in passende toekomstbestendige huisvesting van scholen en houden rekening met o.a. demografische ontwikkelingen. Blz. 62  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 63  
We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Blz. 64  
Wat mag het kosten? Blz. 65  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 66  
Vitaal Platteland Blz. 67  
Een vitaal en innovatief buitengebied Blz. 68  
Wat speelt er? Blz. 69  
Speerpunt Blz. 70  
Toekomstgericht ondernemen in het buitengebied Blz. 71  
Inzicht krijgen in de duurzaamheidsdoelen van boeren tijdens de coachingsgesprekken. Blz. 72  
We faciliteren initiatieven van nieuwe ondernemers in het buitengebied, we maken hierbij gebruik van een rode loper aanpak. Blz. 73  
We maken een nieuw bestemmingsplan Buitengebied dat zoveel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkelingen. Blz. 74  
We onderzoeken samen met de Wageningen Universiteit de mogelijkheden van verticale landbouw. Blz. 75  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 76  
We stellen het plussenbeleid vast in 2019. Blz. 77  
Mooi Landschap Blz. 78  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 79  
Voor meer informatie over ecologisch bermbeheer zie programma Fijn Leven Blz. 80  
We gaan samen met Achterhoek Toerisme aan de slag om knelpunten in bestaande wandel- en fietsroutes op te lossen. Blz. 81  
We gaan samen met het Waterschap kansen voor de beleefbaarheid van het stroomgebied van de Berkel verkennen Blz. 82  
We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing. Blz. 83  
We maken een plan van aanpak voor een campagne en ontwikkelen instrumentarium om de asbestverwijdering te versnellen. Blz. 84  
We ondersteunen de mogelijkheid om een cursus gastheer van het landschap te volgen Blz. 85  
Sociaal vitaal Blz. 86  
De Voormekaar teams hebben extra oog voor de situatie bij agrariërs en stoppers Blz. 87  
Er worden coachingsgesprekken gevoerd met agrariërs waarin ook gekeken wordt naar hun financiële situatie. Blz. 88  
Voor meer informatie over maatregelen om onze inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen zie programma Plezierig Wonen. Blz. 89  
We ondersteunen initiatieven en projecten in het kader van Leader Blz. 90  
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten. Blz. 91  
Wat mag het kosten? Blz. 92  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 93  
Zorg voor wie dat nodig heeft Blz. 94  
Samen denken, Samen doen Blz. 95  
Wat speelt er? Blz. 96  
Speerpunt Blz. 97  
Zorg zoveel mogelijk voorkomen Blz. 98  
Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Daarnaast organiseren we meer algemene voorzieningen als steunpunt in de kern/wijk. Blz. 99  
We stimuleren het gebruik van technologische innovatie bij zorgaanbieders en inwoners. Blz. 100  
We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Vernieuwingen proberen wij kleinschalig uit en stellen deze bij in nauwe samenwerking met direct betrokkenen. Dit doen we in een experimentele aanpak met minder regels. Blz. 101  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura) Blz. 102  
De jeugd ontwikkelt zich positief Blz. 103  
Integrale jeugdregie, overleg en afstemming met de maatschappelijke partners. Blz. 104  
We breiden de praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen uit. Blz. 105  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb) Blz. 106  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 107  
Iedereen doet mee in Berkelland Blz. 108  
We bieden ruimte aan inwoners en professionals om in te zetten op innovatieve oplossingen voor een gezonde leefstijl. Voorbeeldinitiatieven van buurten, scholen en verenigingen krijgen extra aandacht. We voeren het Mee Doen Arrangement in. Blz. 109  
We geven samen invulling aan de algemene voorzieningen, initiatieven van inwoners, de Lokale Inclusie Agenda en het minimabeleid. Blz. 110  
We voeren het project ‘dementievriendelijke samenleving’ uit. Blz. 111  
Nieuwkomers burgeren in Blz. 112  
Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering Blz. 113  
Voldoende en krachtige vrijwilligers en mantelzorgers die worden gesteund waar het nodig is. Blz. 114  
Wij realiseren een vrijwilligerspunt Berkelland waar vraag en aanbod elkaar bereiken. Blz. 115  
Wij realiseren een steunpunt voor mantelzorgers waar informatie, advies en ondersteuning samen komen. Blz. 116  
Wat mag het kosten? Blz. 117  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 118  
Werken en ondernemen in een sterke regio Blz. 119  
Een warm welkom voor werk Blz. 120  
Wat speelt er? Blz. 121  
Speerpunt Blz. 122  
Promotie van Berkelland (en de Achterhoek) Blz. 123  
Plan maken en uitvoeren waarbij duidelijk is wat de strategie is, hoe promotie effectief kan worden ingezet en welke doelgroepen we daarmee bereiken. Blz. 124  
Goed vestigingsklimaat voor ondernemers Blz. 125  
We creëren voldoende fysieke ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe of bestaande ondernemers. Blz. 126  
We denken snel en actief mee met ondernemers. (We leggen de rode loper uit.) Blz. 127  
We stellen een nieuwe economische agenda 2020-2024 op. Blz. 128  
We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers (in navolging op de pilot Ruurlo). Blz. 129  
We willen een goede en veilige wegverbinding tussen bedrijventerrein ‘De Laarberg’ en de snelweg A1. Blz. 130  
We zetten in op meer samenwerking met Duitsland, om kansen voor ondernemers en inwoners te benutten. Blz. 131  
Vitale winkelcentra Blz. 132  
Faciliteren van het ondernemersfonds. Blz. 133  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties via zogenaamde taskforces voor elke kern (en centrum) gaan we aan de slag met de revitalisering van de centra. Blz. 134  
We blijven inzetten op compacte centra waarin het fijn verblijven is onder andere door het creëren van groen/blauwe parels (zie ook programma ‘Fijn leven’). Blz. 135  
We pakken ‘lege/rotte’ plekken aan. Blz. 136  
We sluiten aan op ‘natuurlijke’ momenten van verandering. Blz. 137  
We spelen in op ontwikkelingen en kansen die voorbij komen, bijvoorbeeld Museum More en de ontwikkeling van de Hambroekplas, en maken waar mogelijk verbindingen met de centra. Blz. 138  
Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald. Blz. 139  
Samen met de andere gemeenten van de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) en andere betrokken partijen creëren we een compleet, samenhangend en zo lokaal mogelijk werkaanbod voor inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 140  
Samen met SDOA en onderwijs laten we het aanbod van werkzoekenden beter aansluiten op de vraag. Blz. 141  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) Blz. 142  
We gaan meer inzetten op ‘social return’: beter gebruik maken van de mogelijkheden om bij aanbestedingen bedrijven en organisaties een sociale bijdrage te laten leveren. Blz. 143  
We maken duurzame verbindingen met ondernemers en organisaties gericht op de inzet van kwetsbare medewerkers onder de Participatiewet. Blz. 144  
Goed onderwijs dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 145  
Bewaken dat er een goed onderwijs is dat aansluit op lokale en regionale arbeidsmarkt. Blz. 146  
Promoten van technische beroepen. Blz. 147  
Vrijetijdsaanbod het hele jaar door. Blz. 148  
We ondersteunen (lokale en regionale) producten en productontwikkeling voor verblijfs- en dagrecreatie. Blz. 149  
We stimuleren projecten op het gebied van duurzame maatregelen en op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Blz. 150  
Wat mag het kosten? Blz. 151  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 152  
Actief met duurzaamheid en energie Blz. 153  
Alle hens aan dek! Blz. 154  
Wat speelt er? Blz. 155  
Speerpunt Blz. 156  
40% energieneutraal in 2022 en in de kopgroep van de Achterhoek Blz. 157  
We faciliteren Energie-initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame energie) en gaan aan de slag met de aanbevelingen. Blz. 158  
We maken een nieuw Energie-uitvoeringsprogramma 2019-2022 en voeren dat uit. Blz. 159  
We ondersteunen initiatiefnemers met kennis en haalbaarheidstrajecten Blz. 160  
We onderzoeken of er financiële of andere drempels zijn waar initiatiefnemers tegen aanlopen. Blz. 161  
We werken samen met andere gemeenten aan de Achterhoekse opgave voor energieopwekking Blz. 162  
Van het gas af Blz. 163  
We gaan met minimaal 1 wijk (pilot) in gesprek over de concrete invulling van een warmteplan Blz. 164  
We inventariseren de huidige stand van zaken van het gasnet, de warmtevraag, het warmte-aanbod, de planningen van beheer en onderhoud. Blz. 165  
We verzamelen kennis en informatie over de toekomstige energie-infrastructuur. Blz. 166  
Gemeente als voorbeeld Blz. 167  
Duurzaam inkopen en aanbesteden Blz. 168  
We houden het vervangingsschema van ons wagenpark tegen het licht Blz. 169  
We maken een plan hoe we ons eigen vastgoed verduurzamen en in welk tempo Blz. 170  
We plaatsen laadpalen bij het gemeentehuis Blz. 171  
Wij laten onze organisatie/bedrijfsvoering onafhankelijk monitoren. Blz. 172  
Wij ondersteunen het gebruik van elektrische auto’s. We laten het neerzetten van een laadpunt op de openbare weg zo soepel mogelijk verlopen Blz. 173  
Wat mag het kosten? Blz. 174  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 175  
Sport is meer! Blz. 176  
Een leven lang sporten en bewegen Blz. 177  
Wat speelt er? Blz. 178  
Specifieke Uitkering (SPUK) Sport Blz. 179  
Speerpunt Blz. 180  
Een leven lang sport en bewegen voor iedereen Blz. 181  
Via bijzondere bijstand zorgen we ervoor dat kinderen uit minima-gezinnen kunnen blijven sporten en bewegen. Blz. 182  
Voor volwassenen uit minima-gezinnen is er het meedoenarrangement. Blz. 183  
We bepalen welk structureel budget nodig is voor de vliegwielfunctie sport Blz. 184  
We doen mee aan het Jeugdsportfonds Nederland Blz. 185  
We faciliteren ‘Achterhoek in beweging' Blz. 186  
We zetten 11,7 fte combinatiefunctionarissen in (Brede Impuls) die verbindingen leggen tussen sport, cultuur en welzijn. Blz. 187  
Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur Blz. 188  
We beheren gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties Blz. 189  
We faciliteren de Sport Federatie Berkelland Blz. 190  
We grijpen natuurlijke momenten aan om de gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig te maken. Blz. 191  
We ondersteunen, adviseren en begeleiden verenigingen om toekomstbestendig te worden. Blz. 192  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 193  
Wat mag het kosten? Blz. 194  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 195  
Cultuur is van iedereen Blz. 196  
Cultuur beleef je in Berkelland Blz. 197  
Wat speelt er? Blz. 198  
Speerpunt Blz. 199  
Een samenhangende cultuurnota met uitvoeringsprogramma Blz. 200  
We maken een cultuurnota met uitvoeringsprogramma. Blz. 201  
We ondersteunen de (vrijwilligers van de) Dorpsböke. Blz. 202  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 203  
We subsidiëren de bibliotheek Oost-Achterhoek. Blz. 204  
We subsidiëren de instandhouding van monumenten. Blz. 205  
We subsidiëren het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers en nemen deel aan het Cultuur– en Erfgoedpact. Blz. 206  
We zorgen voor cultuureducatie voor ieder kind in het basisonderwijs. Blz. 207  
Wat mag het kosten? Blz. 208  
Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 209  
Samen veilig Blz. 210  
Veilig zijn in Berkelland? Daar zorgen we samen voor! Blz. 211  
Wat speelt er? Blz. 212  
Speerpunt Blz. 213  
Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners. Blz. 214  
We bevorderen brandveilig wonen van niet-zelfredzamen. Daarnaast gaan we inwoners bewust maken over wat zij kunnen doen om (mogelijke) calamiteiten als gevolg van brand te voorkomen door snel en adequaat handelen. Blz. 215  
We vragen inwoners naar hun onveiligheidsgevoel (bijvoorbeeld via het internetpanel) en ondernemen daarop gericht actie. Blz. 216  
We zorgen voor passende en gerichte inzet samen met inwoners en andere betrokken partners (zoals politie, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, vastgoedeigenaren, uitzendbureaus en omgevingsdienst). Blz. 217  
Geen ruimte voor ‘ondermijning’ Blz. 218  
We gaan samen met het RIEC en politie aan de slag met het opstellen van een ondermijningsbeeld in onze gemeente. Blz. 219  
We maken kaders en richtlijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgen ervoor dat deze worden nageleefd, om zo negatieve aspecten van arbeidsmigratie (zoals mensenhandel, slechte woonomstandigheden en overlast) te beperken. Blz. 220  
We maken onze inwoners en collega’s bewust van situaties die met ondermijning te maken kunnen hebben. Blz. 221  
We werken nog meer samen met onze inwoners en betrokken partners door informatie uit te wisselen, verbindingen te maken en het makkelijk te maken melding te doen van mogelijke situaties van ondermijning. Blz. 222  
Verminderen criminaliteit in buitengebied en kernen Blz. 223  
We ondersteunen (o.a. met financiële middelen) het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele buitengebied. Blz. 224  
We zetten in op intensieve gerichte daderaanpak, een gebiedsgerichte aanpak, preventie én aandacht voor het slachtoffer Blz. 225  
Wat mag het kosten? Blz. 226  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 227  
Aan de slag met de Omgevingswet Blz. 228  
Een nieuwe manier van (samen)werken Blz. 229  
Wat speelt er? Blz. 230  
Speerpunt Blz. 231  
Concreet aan de slag met Omgevingsvisie en Omgevingsplan Blz. 232  
We doen inspiratie op met voorbeelden van andere gemeenten op proces en inhoud Blz. 233  
We starten in 2019 met een plan van aanpak voor de Omgevingsvisie op basis van de door de gemeenteraad bepaalde ambitie Blz. 234  
Cultuur, gedrag en competenties veranderen Blz. 235  
Samen met de Raadswerkgroep Omgevingswet zorgen we ervoor dat de gemeenteraad is voorbereid. Blz. 236  
We organiseren bijeenkomsten voor gemeentebestuur en medewerkers. Blz. 237  
We zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden. Blz. 238  
Digitalisering voorbereiden Blz. 239  
We oriënteren ons op de benodigde informatie-uitwisseling en archivering tussen ketenpartners. Blz. 240  
We passen onze systemen op tijd aan afhankelijk van de voortgang van het Digitaal stelsel Omgevingswet. Blz. 241  
Leren werken volgens de nieuwe wet Blz. 242  
We analyseren waar het nodig is om onze werkprocessen opnieuw in te richten Blz. 243  
Wat mag het kosten? Blz. 244  
Financiën Blz. 245  
Wat speelt er? Blz. 246  
Speerpunt Blz. 247  
Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 248  
Lagere lasten voor inwoners, bedrijven en verenigingen in de periode 2019-2022 Blz. 249  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 250  
We dragen bij aan verbonden partijen Blz. 251  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 252  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 253  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 254  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 255  
We storten in en onttrekken aan reserves. Blz. 256  
We voeren de wet onroerende zaken uit. Blz. 257  
Wat mag het kosten? Blz. 258