Samen veilig

Veilig zijn in Berkelland? Daar zorgen we samen voor!

Wat speelt er?

  • Berkelland is een veilige gemeente om in te wonen. Dat willen we graag zo houden. Toch hebben onze inwoners te maken met gevoelens van onveiligheid en is er binnen onze gemeente sprake van criminaliteit en ondermijnende activiteiten.
  • Ondermijnende activiteiten zijn activiteiten waarbij er sprake is van vermenging van de ‘onderwereld’ met de ‘bovenwereld’. Voorbeelden daarvan zijn wietplantages op zolderkamers of in boerenschuren, 'mensenhandelaren' die mensen laten wonen in slechte woonsituaties en overlast gevende hangjongeren die inwoners of buurten intimideren zodat deze geen actie durven te ondernemen. Berkelland onderneemt nu al actie samen met onze inwoners en bedrijven, want ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal!
  • Berkelland is een uitgestrekte plattelandsgemeente. Dat betekent dat de aanrijdtijden voor onze hulpdiensten altijd ‘onder druk’ staan. Tegenwoordig zijn er gelukkig veel mogelijkheden om een eventuele brand vroeg te ontdekken en zelf (preventieve) maatregelen te nemen. Zo kunnen we ook voorkómen dat een calamiteit op een persoonlijke ramp uitdraait.
  • High impact crimes (HIC), zoals woning- en schuurinbraken en overvallen, hebben een grote impact op het slachtoffer, zijn directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. We willen deze criminaliteit in zowel het buitengebied als de kernen verminderen.

Speerpunt

Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners.

Wat gaan we daar voor doen?

Geen ruimte voor ‘ondermijning’

Wat gaan we daar voor doen?

Verminderen criminaliteit in buitengebied en kernen

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Onder de activiteit loonkosten van het programma Integrale Veiligheid zijn extra loonkosten opgenomen als gevolg van de uitbreiding van de formatie voor een beleidsadviseur openbare orde en veiligheid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
We bevorderen brandveilig wonen van niet-zelfredzamen. Daarnaast gaan we inwoners bewust maken over wat zij kunnen doen om (mogelijke) calamiteiten als gevolg van brand te voorkomen door snel en adequaat handelen 0 -2.195 -1.322 -435 -2.630
We stimuleren het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele buitengebied -29 -15 0 0 -15
We zetten in op intensieve gerichte daderaanpak, een gebiedsgerichte aanpak, preventie én aandacht voor het slachtoffer. 0 -2 0 0 -2
Loonkosten van het programma Integrale Veiligheid -78 -129 0 -25 -154
Rente en afschrijving van het programma Integrale Veiligheid -2 0 0 0 0
Totaal Lasten -109 -2.341 -1.323 -460 -2.801
Baten
We zetten in op intensieve gerichte daderaanpak, een gebiedsgerichte aanpak, preventie én aandacht voor het slachtoffer. 15 0 10 0 0

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Integraal Veiligheidsplan (2014-2018) 2014
Integriteitsbeleid  2016
Handhavingsplan en Raadsbesluit Openbare ruimte 2016 2016