Plezierig Wonen

Kwalitatief goede woningvoorraad nu en in de toekomst

Wat speelt er?

• De woningmarkt trekt aan, ook in Berkelland. In 2017 was er een record aantal kooptransacties (529) en in de eerste helft van 2018 zijn 210 woningen verkocht. Het is nu gemakkelijker om een koper te vinden dan een woning.
• We zien een mismatch tussen vraag en aanbod. Veel van de vrijkomende woningen (bij verhuizing en overlijden) sluiten niet aan bij de wensen van woningzoekenden.
• Wonen gaat niet alleen over stenen. Om prettig te kunnen wonen en leven in een dorp of buitengebied is niet alleen de woning van belang. Inwoners wonen in hun huis, ontvangen daar eventueel zorg en vinden het belangrijk dat de omgeving van hun huis er goed uit ziet.
• Na 2020 zal na het aantal inwoners ook het aantal huishoudens dalen, waardoor meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan verhoogde leegstand, waardedaling en vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.
• Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
• Er is in de centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering in het centrum tegen te gaan.

Speerpunten

Toekomstgerichte bestaande woningvoorraad.

Wat gaan we daar voor doen?

Het aantal en type woningen past bij de behoefte.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
We werken aan een transformatiefonds om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen 0 -250 -3 0 -250
We starten met een pilot integrale wijkaanpak voor transformatie van woningen en het toekomstbestendig maken van wijken. 0 -1.250 -11 0 -1.250
Loonkosten van het programma Wonen -1.429 -1.632 0 0 -1.632
Rente en afschrijving van het programma Wonen -127 -89 0 0 -89
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties -1.279 -876 -858 0 -876
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners 0 -80 -17 15 -65
We monitoren de toekomstige sloopopgave. 0 -30 -2 0 -30
Woningmarktonderzoek -180 -70 -29 0 -70
Totaal Lasten -3.015 -4.277 -919 15 -4.262
Baten
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties 1.792 1.061 446 0 1.061
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners 0 785 375 35 820
Totaal Baten 1.792 1.846 821 35 1.881

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Regionale Woonagenda 2015-2025 2015
Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2015 2015
Verordening Blijverslening gemeente Berkelland 2016
Structuurvisie Wonen Eibergen 2016
Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018 2016
Lokale Woonagenda 2016
Woningmarktmonitor 2017 2017
Structuurvisies Wonen Neede, Borculo en Ruurlo 2017
Wendbaar Woonbeleid 2018