Aan de slag met de Omgevingswet

Een nieuwe manier van (samen)werken

Wat speelt er?

 • De Omgevingswet komt er aan (2021). Per die datum moeten we werken volgens de nieuwe wet en aangesloten zijn op het landelijke digitale stelsel.
 • In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene maatregelen van Bestuur teruggebracht van 120 naar 4.
 • De wet gaat over alle onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lucht, water, natuur, klimaat, verkeer, veiligheid, welzijn, gezondheid, enzovoort).
 • Het is de bedoeling dat door de nieuwe wet:
  o plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder zijn dan nu het geval is
  o de leefomgeving van mensen meer als totaal wordt bekeken
  o het gemeentebestuur meer ruimte krijgt om zelf belangen af te wegen
  o besluiten sneller kunnen worden genomen
 • Voor de gemeente heeft de wet gevolgen voor onze manier van besturen, communiceren en (samen)werken.

Speerpunt

Concreet aan de slag met Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Wat gaan we daar voor doen?

Cultuur, gedrag en competenties veranderen

Wat gaan we daar voor doen?

Digitalisering voorbereiden

Wat gaan we daar voor doen?

Leren werken volgens de nieuwe wet

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
We zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden -38 -100 0 0 -100
Loonkosten van het programma Omgevingswet 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -38 -100 0 0 -100