Vitaal Platteland

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?

• Het platteland is niet langer meer alleen van boeren, maar is gedeeld gebied met nieuwe inwoners en recreanten. Het platteland wordt multifunctioneel gebruikt. Dit levert spanning op, maakt het complexer maar biedt ook mooie kansen om ons platteland toekomstbestendig te maken.
• In de landbouw stoppen veel boeren, boerenbedrijven die er zijn worden vooral groter. Er vindt daarnaast ook verbreding van de landbouw plaats, doordat er meer natuur inclusieve landbouw, zorg, toerisme en energie als verdienmodellen worden toegevoegd.
• Het coulisselandschap is ons visitekaartje en krijgt een steeds belangrijkere plaats op het platteland. Wel staat het onder druk door schaalvergroting van de landbouw. Er is aandacht voor het behoud en versterking van het coulisselandschap als drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit.
• Asbest moet voor 2024 van alle daken. Dit is een grote opgave in het buitengebied met veel schuren en stallen die er staan. Ook het grote aantal vrijkomende agrarische bebouwing vraagt om een grootschalige aanpak. Soms is sloop een optie, maar er is ook ruimte voor nieuwe economische dragers zoals start-ups.
• Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort, deze voorzieningen worden zelf georganiseerd. Wel staan ze onder druk, door onder meer ontgroening, vergrijzing en de veranderingen in de maatschappij.

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Toekomstgericht ondernemen in het buitengebied

Terug naar navigatie - Toekomstgericht ondernemen in het buitengebied

Wat gaan we daar voor doen?

Mooi Landschap

Terug naar navigatie - Mooi Landschap

Wat gaan we daar voor doen?

Sociaal vitaal

Terug naar navigatie - Sociaal vitaal

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Onder de activiteit 'We maken een plan van aanpak voor een campagne en ontwikkelen een instrumentarium om de asbestverwijdering te versnellen' is het budget uit Samen investeren in Berkelland opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing 0 -125 -81 0 -125
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied. -3 0 -6 0 0
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer -77 -71 -84 0 -71
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellandddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw -128 -43 -11 0 -43
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten -46 -62 -3 -62 -123
We maken een plan van aanpak voor een campagne en ontwikkelen instrumentarium om de asbestverwijdering te versnellen 0 -250 -35 0 -250
Loonkosten van het programma Plattelandsontwikkeling -97 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Plattelandsontwikkeling 0 -4 0 0 -4
Totaal Lasten -351 -555 -219 -62 -616
Baten
We maken een plan van aanpak voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing 0 0 85 0 0
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 0 0 0 0
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten 0 29 0 0 29
Totaal Baten 0 29 85 0 29

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld
Beleidskaders Vastgesteld
Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016  2015
Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 2016
Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied 2014
Structuurvisie 2025  2010
Regeling Landschap  2015
Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020  2016
Voorontwerp Bestemmingsplan buitengebied 2016  in procedure
Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling 2017
Beleidsregels Ruimtelijke ordening en duurzame energie 2017