Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode investeren we met co-financiering € 32,5 miljoen in Berkelland.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.

Speerpunt

Financieel structureel gezonde gemeente

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedrijfsvoeringskosten

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Per 1 januari 2019 is een nieuw (landelijk) Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Dit leidt tot meerkosten van € 25.000 per jaar.

 

Jongerenraad
In 2018 is besloten om een jongerenraad op te richten. Bij de oprichting is ook besloten dat er een budget beschikbaar komt ter ondersteuning. Dit budget is € 5.000.

 

Verkiezingen
Gemiddeld is er 1 verkiezing per jaar. Hiervoor zijn lasten geraamd. We hebben 3 verkiezingen gehad. Dit leidt tot extra kosten van € 56.000.

 

Accountantskosten
Met ingang van het dienstjaar 2018 hebben we een andere accountant. De kosten die zij in rekening brengt zijn hoger dan onze raming. Nadeel € 40.000.

 

Frauderisico-analyse
Ongeveer 10 jaar geleden hebben we een fraude risicoanalyse gemaakt. Op basis van deze analyse hebben we onze interne regelingen en controles ingericht. Op advies van onze accountant gaan we deze fraude risicoanalyse dit jaar actualiseren. We hebben een externe partij gevraagd ons hierbij te ondersteunen. De kosten worden ingeschat op € 20.000. Deze kosten komen ten laste van ons onderzoeksbudget.

 

Ruimtelijke ordening
De inkomsten die wij ontvangen voor onze dienstverlening zjin te laag geraamd. Voor 2019 verwachten we een voordeel van € 50.000.

 

GBT ondersteunende diensten
Het gemeentelijk belastingkantoor Twente huurt sinds medio vorig jaar geen werkplekken meer van ons. Dit levert ons € 19.000 minder inkomsten op.

 

I&A stelpost
Sinds 2018 hebben we met een nieuwe afschrijvingsmethodiek te maken. Het effect van deze methodiek is dat geraamde lasten van 2019 doorschuiven naar 2020. In 2019 hebben we naar verwachting een batig saldo van € 450.000, terwijl we dit bedrag in 2020 eenmalig extra nodig hebben. We stellen voor om het batig saldo van 2019 over te hevelen naar 2020.

 

Veranderbudget
Teams worden dit jaar intensief begeleid in de doorontwikkeling naar zelforganisatie. Dit kost € 85.000. Hiervoor is al budget voor organisatieverandering beschikbaar gesteld. De dekking van deze kosten wordt gedekt uit de reserve.

 

Nieuwe Fuwa
We hebben gekozen voor een nieuw functiewaarderingssysteem. De kosten voor implementatie ramen we op € 50.000.

 

Ziekte en zwangerschap
We hebben in 2019 te maken met een bovenmatige uitval van personeel door zwangerschap en ziekte. Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te laten komen, moeten krachten worden ingehuurd. De verwachte kosten voor deze inhuur zijn € 375.000.

 

Opbrengsten DVO's
We hebben een aantal DVO's afgesloten die worden afgerekend op het aantal uren dat we daadwerkelijk hebben geleverd. Uit de afrekeningen van de laatste jaren blijkt dat er meer uren zijn gevraagd of gebruikt door de partijen waarmee we een afspraak hebben. Dit leidt tot extra opbrengsten die we nog niet in de begroting hadden opgenomen. Verwacht voordeel voor 2019 is € 350.000.

 

Huur huisvesting VMK
De Voormekaar teams zijn gehuisvest in de verschillende kernen. De huur voor deze huisvesting is te laag geraamd in onze begroting. We stellen het budget bij aan de huidige huurovereenkomsten. Dit leidt tot een lastenverhoging van € 13.000.

 

Fractievergoeding 2018
De raadsfracties ontvangen voor bestuursondersteuning jaarlijks een fractievergoeding. Aan het eind van het dienstjaar wordt hierover verantwoording afgelegd. Binnen bepaalde normen moeten niet bestede middelen terug worden gestort. Over 2018 is dit voor alle fracties samen een bedrag van ongeveer € 9.500.

 

Gelderland herdenkt
We nemen als gemeente deel aan het regioplan Achterhoek/Liemers als onderdeel van het programma Gelderland herdenkt, 75 jaar vrijheid. In het programma is er veel aandacht voor het bijzondere kroonjaar. Er komt veel publiciteit rondom dit thema. Het is de bedoeling dat we meer beseffen dat vrijheid een groot goed is. En ook dat we moeten blijven herdenken en vieren. Het programma biedt een extra dimensie door Duits-Nederlandse samenwerking met een grensoverschrijdend programma met bestaande en nieuwe initiatieven. Het programma geeft een waarborg voor samenwerking, samenhang, verdieping en vernieuwing in de grensregio. Daarnaast biedt het programma ruimte voor lokale initiatieven waarvoor wij co-financiering verstrekken van € 38.720.

 

Algemene baten en lasten
Bij algemene baten en lasten ramen we altijd een post voor onderzoeken. We verlagen deze post met € 20.000 voor een frauderisicoanalyse. Daarnaast verlagen we de post algemene baten en lasten met € 494.000 omdat in de begroting 2019 een dubbeltelling zat in de loonraming van een van de teams. De stelpost voor subsidiëring van de dorpshuizen verlagen we met € 62.000. Deze post was nog hier geraamd. Tot slot verlagen we de stelpost prijsindexatie met € 44.000 ter dekking van de indexatie van de subsidies.  

 

Loonkosten van het programma financiën
In verband met de doorontwikkeling van de financiële functie is extra capaciteit noodzakelijk. We ramen hiervoor € 75.000.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
Loonkosten Financiën (69011000) -10.497 -12.332 0 -75 -12.407
Loonkosten van het programma Financiën 0 0 -667 -25 -25
Rente en afschrijving van het programma Financiën -181 -3.099 0 0 -3.099
We voeren de Wet onroerende zaken uit -325 -256 -15 0 -256
We heffen andere belastingen en leges -423 -949 -403 90 -859
We storten in en onttrekken aan reserves -2.789 0 0 -450 -450
Bedrijfsvoeringskosten -9.735 -5.680 -6.110 -223 -5.903
We beheren onze financiële middelen -31 -22 -935 0 -22
We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen 0 -1.125 -1.255 0 -1.125
We dragen bij aan verbonden partijen. -3.401 -1.088 -653 -255 -1.343
Overige baten en lasten -359 -3.730 -78 770 -2.960
Totaal Lasten -27.741 -28.282 -10.117 -168 -28.450
Baten
We ontvangen een algemene uitkering 63.450 65.050 27.375 1.000 66.050
We voeren de Wet onroerende zaken uit 0 0 0 0 0
We heffen Onroerende zaak belasting 7.995 8.612 8.833 0 8.612
We heffen andere belastingen en leges 1.147 1.653 360 0 1.653
We storten in en onttrekken aan reserves 8.844 10.736 0 124 10.860
Bedrijfsvoeringskosten 2.566 1.256 465 381 1.637
We beheren onze financiële middelen -3.066 3.134 1.930 697 3.831
Overige baten en lasten 398 208 0 0 208
Totaal Baten 81.334 90.649 38.962 2.201 92.850