Fijn Leven

Een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving

Wat speelt er?

  • Het is fijn leven in Berkelland. Inwoners geven met bijna het cijfer 8 aan dat ze erg fijn wonen. Zij willen ook in de toekomst tevreden blijven over hun woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we moeten investeren in een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving. Er is op dit moment meer financiële ruimte om een impuls te geven aan deze ambitie.
  • Inwoners, bedrijven, verenigingen en ondernemers organiseren veel zelf. Zij nemen op veel terreinen initiatieven om onze leefomgeving en samenleving mooier te maken. De gemeente helpt daar graag bij. We geven onze inwoners en ondernemers de ruimte en het vertrouwen om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen.
  • Wij moeten onze leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering. We zullen moeten leren omgaan met grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), droogteperioden en hoge temperaturen.
  • Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Landelijk is daarvoor het programma Van Afval Naar Grondstof ‘VANG’ opgezet. Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Berkelland wil voldoen aan de landelijke doelstelling uit het programma. Dit betekent dat we in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner willen inzamelen.

Speerpunt

Investeren in de samenleving

Wat gaan we daar voor doen?

Een uitnodigende leefomgeving

Wat gaan we daar voor doen?

Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.

Wat gaan we daar voor doen?

Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.

Wat gaan we daar voor doen?

Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen

Wat gaan we daar voor doen?

Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof)

Wat gaan we daar voor doen?

Gemeentelijke gebouwen en scholen

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. -33 -54 -20 0 -54
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. -2.535 -3.127 -1.068 0 -3.127
Onderwijs en huisvesting -827 -782 -395 0 -782
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren -589 -703 -176 50 -653
We overleggen met inwoners over speelplekken -93 0 -4 0 0
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente -372 -251 -166 0 -251
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering -2.148 -1.499 -427 0 -1.499
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen -1.849 -732 -477 -216 -948
We onderhouden onze infrastructuur -3.515 -2.929 -770 176 -2.753
We ondersteunen ontwikkeling van en waar nodig initiatieven uit wijken, buurten en kernen en ontwikkelen een financieel instrument dat hierbij helpt 0 -625 -44 0 -625
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak 0 -500 0 0 -500
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud). 0 -375 0 0 -375
We zaaien daar waar mogelijk bermen/terreinen in met kleurrijke zaadmengsels 0 -189 -66 0 -189
Loonkosten van het programma Leefomgeving -3.243 -5.086 0 0 -5.086
Rente en afschrijving van het programma Leefomgeving -5.587 -3.919 0 28 -3.891
Totaal Lasten -20.790 -20.771 -3.614 38 -20.733
Baten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. 42 54 0 0 54
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding (grondstofscheiding) bevorderen. 3.523 4.039 3.194 0 4.039
Onderwijs en huisvesting 181 143 249 0 143
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren 0 1 0 0 1
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente 596 108 64 0 108
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering 6.449 7.179 5.752 0 7.179
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen 495 336 164 0 336
We onderhouden onze infrastructuur 248 205 68 0 205
Totaal Baten 11.534 12.065 9.492 0 12.065

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Rapportage groenbeheer 2009
Speelruimteplan 2007
Groenstructuurplan
Speelruimtebeleid 2009