Samenvatting

Leeswijzer

De Bestuursrapportage 2019 is de eerste Bestuursrapportage in deze vorm en op dit tijdstip. In de Bestuursrapportage wordt een stand van zaken gegeven over hoe we er voor staan met het uitvoeren van de begroting.  Deze Bestuursrapportage richt zich volledig op 2019. De tekst onder Wat speelt er? is de originele tekst uit de begroting 2019.

Voor alle activiteiten in de begroting 2019 is aangegeven of alles volgens plan verloopt. Dat doen we (net als in de jaarrekening) op drie onderdelen en met drie indicatoren. De drie aspecten die we per activiteit noemen zijn:

  • Kwaliteit (welke ontwikkelingen zijn er die van invloed kunnen zijn op de uitvoering).
  • Tijd (loopt de uitvoering nog volgens de planning).
  • Geld (hoe verhoudt het budget zich tot de werkelijke uitgaven en inkomsten).

Bij ieder onderdeel staat een kleur: groen, oranje of rood.

Groen betekent dat er niets bijzonders is te melden. In een enkel geval staat er toch een korte toelichting omdat er bijvoorbeeld een besluit is genomen.  Als de kleur oranje is gebruikt, verdient dit aspect aandacht. Het gaat niet helemaal volgens plan. Dat kan positief of negatief zijn. De kleur rood duidt op grotere afwijkingen.

In de financiële tabel ziet u bij loonkosten en rente en afschrijving nog geen gerealiseerde bedragen staan. Om het gedurende het jaar voor de budgethouders inzichtelijker te houden worden de lasten die hiermee gemoeid zijn pas bij de jaarrekening doorgeboekt naar de exploitatie.

In de financiële tabellen is de Bestuursrapportage benoemd als Berap.

Samenvatting afwijkingen

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de activiteiten waar een of meer van de aspecten (kwaliteit, tijd en geld) rood of oranje 'scoren'.

In de Bestuursrapportage staan de toelichtingen bij deze scores.

K T G Bedrag x € 1.000
Plezierig Wonen
We werken aan een regionale woonagenda en aansluitend aan een nieuwe lokale woonagenda G O G
We werken aan een transformatiefonds om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen G O G
We bewaken de gemeentelijke grondexploitatie. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen G G O 50
We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners G G O
Lasten welstandstoetsing 15
Baten welstandstoetsing -15
We ontwikkelen een kader om woningsplitsing in het buitengebied onder voorwaarden weer toe te staan om de leefbaarheid in het buitengebied te behouden en te versterken G O G
We vertalen de structuurvisie Wonen voor de 4 grote kernen in nieuwe bestemmingsplannen O O G
Fijn Leven
We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen R G R
Bestrijden invasieve plantensoorten -20
Onderhoud bomen -75
Onderhoud als gevolg van droogte -75
Stormschade -35
Lijkschouwing -11
We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud) G O G
We voeren het watertakenplan 2019-2023 uit (de opvolger van het gemeentelijk rioleringsplan) inclusief klimaatstresstest O 13
We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak G O G
We onderhouden onze infrastructuur G G O
Openbare verlichting 146
Verkeersmaatregelen 30
Eikenprocessierups -50
Niet verharden pad tussen stuw en Brinkweg 18
Herinrichting van de woonstraten Eibergen-Zuid G G O -3
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren G G O 50
Vitaal Platteland
We maken een plan van aanpak voor een campagne en ontwikkelen instrumentarium om de asbestverwijdering te versnellen O O G
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om samenwerking tussen de verenigingen te vergroten G G O -62
Zorg voor wie dat nodig heeft
Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Daarnaast organiseren we meer algemene voorzieningen als steunpunt in de kern/wijk. O G R
Rijksvaccinatieprogramma Yunio -44
Rijksvaccinatieprogramma GGD -14
Gezond in de stad: Gezond met taal -20
Gezond in de stad: Lekker nuchter -40
We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Vernieuwing proberen wij kleinschalig uit en stellen deze bij in nauwe samenwerking met direct betrokkenen. Dit doen we in een experimentele aanpak met minder regels. G G R
Onafhankelijke cliëntondersteuning -30
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura) G G R
Aanpassing HHT -400
Tariefstijgingen -300
Aanzuigende werking abonnementstarief -300
Eigen bijdrage -75
We geven samen invulling aan de algemene voorzieningen, initiatieven van inwoners, de Lokale Inclusie Agenda en het minimabeleid. G G O 0
Werken en ondernemen in een sterke regio
Samen met de andere gemeenten van de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) en andere betrokken partijen creëeren we een compleet, samenhangend en zo lokaal mogelijk werkaanbod voor inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt. G G O
BUIG uitkering -445
Minder cliënten 200
Resultaat SDOA 2018 119
We maken duurzame verbindingen met ondernemers en organisaties gericht op de inzet van kwetsbare medewerkers onder de Participatiewet G G O -150
Actief met duurzaamheid en energie
Sport is meer!
We beheren gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties G G R
Lagere huurinkomsten -55
Indexering subsidie zwembaden -39
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen G G O -6
Cultuur is van iedereen
Samen veilig
We bevorderen brandveilig wonen van niet zelfredzamen. Daarnaast gaan we inwoners bewust maken over wat zij kunnen doen om (mogelijke) calamiteiten als gevolg van brand te voorkomen door snel en adequaat handelen. G G R
Bijdrage VNOG -435
Loonkosten van het programma Integrale veiligheid -25
Aan de slag met de Omgevingswet
Financiën
We beheren onze financiële middelen G G O
Dividenden 679
Rente 18
We dragen bij aan verbonden partijen G G O -255
We heffen andere belastingen en leges G G O 90
We ontvangen algemene uitkering G G O 1000
We storten en onttrekken aan reserves G G O
Gelderland herdenkt 38
ICT -450
Veranderbudget 85
Bedrijfsvoeringskosten G G O
Rechtspositiebesluit decentrale overheden -25
Jongerenraad -5
Verkiezingen -56
Accountantskosten -40
Frauderisicoanalyse -20
GBT-ondersteunende diensten -19
ICT 450
Veranderbudget -85
Nieuwe Functiewaardering (fuwa) -50
Ziekte en zwangerschap -375
Loonkosten 494
Opbrengsten Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) 350
Huur huisvesting VMK -13
Fractievergoeding 10
Gelderland herdenkt -38
Leges Omgevingswet 50
Algemene baten en lasten G G O
Indexering subsidie zwembaden 39
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen 6
We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om samenwerking tussen de verenigingen te vergroten 62
Frauderisicoanalyse 20
Loonkosten -75
Totaal -198

Samenvatting Financiën

In onderstaande tabel is per programma te zien wat de financiële gevolgen zijn voor de begroting 2019. Soms betreft het cijfers die ook structureel (begroting 2020 en daarna) gevolgen hebben. In de toelichting bij de activiteiten staat aangegeven of die gevolgen al mee zijn genomen bij de Perspectiefnota.

 

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Plezierig Wonen -1.223 -2.431 -70 50 -2.381
Fijn Leven -9.256 -8.707 6.023 -12 -8.719
Vitaal Platteland -351 -526 -134 -62 -588
Zorg voor wie dat nodig heeft -25.783 -25.340 -9.707 -1.373 -26.713
Werken en ondernemen in een sterke regio -13.638 -17.111 2.877 -276 -17.387
Actief met duurzaamheid en energie -512 -2.063 -74 0 -2.063
Sport is meer! -2.448 -1.972 -1.172 -100 -2.072
Cultuur is van iedereen -1.925 -1.766 -1.219 0 -1.766
Samen veilig -94 -2.341 -1.313 -460 -2.801
Aan de slag met de Omgevingswet -38 -100 0 0 -100
Financiën 53.594 62.366 28.845 2.034 64.400
Totaal -1.674 9 24.056 -199 -190