Sport is meer!

Een leven lang sporten en bewegen

Wat speelt er?

  • Sport en bewegen zijn goed voor de gezondheid, voor sociale contacten, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Individueel of met een team, als deelnemer, toeschouwer of vrijwilliger, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, bij een accommodatie, gewoon op straat of in een park. Van jong tot oud beleven we er plezier aan. Sport en bewegen bevorderen eigen regie en creëren ontmoetingen. Daarom richten we ons op alle inwoners van Berkelland in alle leeftijdscategorieën, met speciale aandacht voor de mensen met een beperking, minima-gezinnen en mensen met een migratie achtergrond.
  • We zien sport en bewegen als een krachtig middel om maatschappelijke doelen te bereiken en het is daarom van belang om aansluiting te hebben onder andere bij het lokale uitvoeringsprogramma ‘Samen denken, Samen doen’ en het regionale preventieprogramma en het nationale sportakkoord.
  • Berkelland staat bekend om haar vitale verenigingsleven. De omgeving van (sport) verenigingen is aan het veranderen. Demografische ontwikkelingen kunnen leiden tot minder leden, minder vrijwilligers en problemen met de betaalbaarheid van de sport. Het verenigingsleven komt voor nieuwe uitdagingen te staan en dat vraagt om meer zelfstandigheid en ondernemerschap. Sportverenigingen moeten op zoek naar nieuwe samenwerkingen en een innovatief sportaanbod.
  • We werken samen met Achterhoekse gemeenten aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda op de thema’s: ‘Gezonde Jeugd’ (leefstijl), Uniek Sporten (sporten met een beperking), Vitaal ouder worden, Open club/Vitale sportparken en Talentontwikkeling.

Specifieke Uitkering (SPUK) Sport

Ter compensatie van het sportbesluit kan de gemeente op dit taakveld geen BTW meer verrekenen. Het rijk heeft hiertoe een subsidieregeling opengesteld. Middelen worden volgens het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt en vervolgens naar rato verdeeld onder de gemeente. Signalen zijn nu dat het budget vele malen overschreden is. Een zuivere indicatie van de financiële gevolgen is nog niet beschikbaar.

Speerpunt

Een leven lang sport en bewegen voor iedereen

Wat gaan we daar voor doen?

Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners -33 0 -6 0 0
Loonkosten van het programma Sport -174 -225 0 0 -225
Rente en afschrijving van het programma Sport -172 -123 0 0 -123
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen 0 -86 -91 -6 -92
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -1.008 -461 -296 0 -461
We doen mee aan het Jeugdsportfonds Nederland. 0 -6 0 0 -6
We ondersteunen, adviseren en begeleiden verenigingen om toekomstbestendig te worden. -89 -1.013 -663 -39 -1.052
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland -90 -80 -42 -29 -109
We zetten 11,7 fte combinatiefunctionarissen in (Brede Impuls) die verbindingen leggen tussen sport, cultuur en welzijn -1.377 -232 -177 0 -232
Wij faciliteren ‘Achterhoek in beweging'. 0 -14 0 0 -14
Totaal Lasten -2.943 -2.240 -1.276 -74 -2.314
Baten
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 495 269 74 -55 214
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland 0 0 29 29 29
Totaal Baten 495 269 103 -26 243

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Sportkader Achterhoek in beweging 2016-2019 2015
Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2016-2019 2015
Kadernotitie 'Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland' 2017