Actief met duurzaamheid en energie

Alle hens aan dek!

Wat speelt er?

  • Om de doelstelling ‘Berkelland energieneutraal’ in 2030 te halen, moeten er nog veel (extra) stappen worden gezet. Ook op het gebied van duurzaamheid: de manier waarop we in de toekomst willen wonen, leven en werken met zorg voor onze aarde. Dit betekent voor ons als gemeente een actievere rol; nog meer aanjagen en stimuleren dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties investeren in duurzaamheid en energie.
  • We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met de energietransitie (voorkomen ‘energiearmoede’).
  • We vragen veel van inwoners en ondernemers als het gaat om duurzaamheid en energietransitie. Als gemeente moeten we daarin het goede voorbeeld geven.
  • We worden bij deze opgave geholpen door de afspraken die gemaakt zijn (en nog worden gemaakt) in het kader van het Nationaal Klimaat Akkoord en de Regionale Energie-strategie.
  • We hebben tot 2050 om onze woningvoorraad te verduurzamen. Voor het aardgasvrij maken van wijken moeten we in 2021 een transitievisie met tijdpad vastleggen. Zo weten inwoners wanneer ze aan de beurt komen.

Speerpunt

40% energieneutraal in 2022 en in de kopgroep van de Achterhoek

Wat gaan we daar voor doen?

Van het gas af

Wat gaan we daar voor doen?

Gemeente als voorbeeld

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Onder de activiteiten 'We stellen een nieuw EUP op' en 'We maken een plan hoe we ons eigen vastgoed verduurzamen' is het budget uit Samen investeren in Berkelland opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op -88 -508 -79 0 -508
We maken een plan hoe we ons eigen vastgoed verduurzamen en in welk tempo. 0 -1.250 0 0 -1.250
Loonkosten van het programma Energie en duurzaamheid -406 -295 0 0 -295
Rente en afschrijving van het programma Energie en duurzaamheid -28 -10 0 0 -10
Totaal Lasten -522 -2.063 -79 0 -2.063
Baten
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op 10 0 4 0 0

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
EUP 2015-2018 2016
RODE beleidskader 2018
Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2016
Duurzaamheidslening particulieren 2016 2016
Stimuleringslening MKB bedrijven, instellingen en agrariërs 2016
Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2017 2017