Zorg voor wie dat nodig heeft

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?
  • Het uitvoeringsprogramma Samen denken Samen doen is in 2018 gestart.
    Samen met maatschappelijke partners en inwoners werken wij aan ontwikkeling en vernieuwing van vraagstukken binnen het sociaal domein. Daarbij ligt het accent op preventie, vroegsignalering en transformatie.
  • Het is van groot belang dat wij het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren binnen het beschikbare budget. We ondersteunen inwoners zelfredzaam en samen redzaam te zijn en te blijven. En hen te ondersteunen als zij zichzelf en samen met hun netwerk zich niet weten te redden. Wij stimuleren verbindingen met aanpalende beleidsterreinen, zoals sport, gezondheid, cultuur en onderwijs, om zo veel mogelijk te voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op specialistische zorg. Wij richten ons op preventieve activiteiten die aantoonbaar werken.
  • Daar waar de vraag naar professionele zorg groter wordt, groeit veelal ook het aantal mantelzorgers dat zorgdraagt voor een naaste. Hoewel de zorg vaak met liefde wordt gedaan, kan mantelzorg ook ervaren worden als een last. Erkenning en ondersteuning zijn nodig om deze last draaglijk te houden.
  • Het aantal nieuwkomers is afgelopen jaren fors toegenomen. Integratievraagstukken spelen onder andere op het gebied van taal – en in het verlengde daarvan – onderwijs en werk. Om hier zorgvuldig en daadkrachtig mee om te gaan, wordt nauw met betrokken netwerkpartners (zoals voormekaarteams, jeugdzorg, Werkgroep Integratie Neede (WIN), scholen, Werkgevers ServicePunt, vluchtelingenwerk en de Sociale Dienst Oost Achterhoek) samengewerkt.
  • In Berkelland neemt de vraag naar individuele maatwerkvoorzieningen toe. Inwoners worden ouder, leven langer en maken daardoor een langere periode gebruik van voorzieningen. Naast het aantal vragen door de vergrijzing, neemt ook de complexiteit van de vraag toe. We zien dat er een tekort aan algemene voorzieningen is en er snel naar een (duurdere) maatwerkvoorziening wordt verwezen.
  • Grip op de financiën is een rode draad voor dit programma. De kosten voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Deze kostenstijging is er met name in de individuele maatwerkvoorziening. Elke bestaande maatwerkvoorziening kost na verloop van tijd steeds meer, zowel op volume als tarief. Deze stijgende lijn wordt – waar mogelijk – afgebogen met behoud van ondersteuning. Met inwoners en netwerkpartners onderzoeken we alternatieven en starten we experimenten.

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Zorg zoveel mogelijk voorkomen

Terug naar navigatie - Zorg zoveel mogelijk voorkomen

Wat gaan we daar voor doen?

De jeugd ontwikkelt zich positief

Terug naar navigatie - De jeugd ontwikkelt zich positief

Wat gaan we daar voor doen?

Iedereen doet mee in Berkelland

Terug naar navigatie - Iedereen doet mee in Berkelland

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Binnen dit programma heeft een verschuiving tussen activiteiten plaatsgevonden. Dit komt omdat we een aantal van de budgetten beter vinden passen bij deze activiteiten. Onder de activiteit 'We stimuleren nieuwe vormen... ' is het budget uit Samen investeren in Berkelland opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. -155 -76 0 0 -76
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. -2.209 -1.490 -1.061 -168 -1.657
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet PGB) -388 -410 0 0 -410
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) -10.288 -9.884 -4.672 -1.075 -10.959
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet- zorg in natura) -9.717 -9.357 -4.019 0 -9.357
We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Vernieuwingen proberen wij kleinschalig uit en stellen deze bij in nauwe samenwerking met direct betrokkenen. Dit doen we in een experimentele aanpak met minder regels. 0 -875 0 0 -875
We stimuleren het gebruik van technologische innovatie bij zorgaanbieders en inwoners 0 0 -126 -30 -30
Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering. 0 -30 5 0 -30
Loonkosten van het programma Decentralisaties en transities -3.811 -3.694 0 0 -3.694
Rente en afschrijving van het programma Decentralisaties en transities 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -26.568 -25.816 -9.874 -1.273 -27.089
Baten
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. 10 2 5 0 2
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) 775 445 172 0 445
Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering. 0 30 0 0 30
Totaal Baten 785 477 177 0 477

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld
Beleidskaders Vastgesteld
Visienota 'Meedoen naar vermogen' 2013
Beleidskader Participatiewet 2014
Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar 2016
Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 'Positieve gezondheid en preventie' 2017
Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek 2018
Beleidskader Samen Denken Samen Doen 2018
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018-2020 2018