Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Wonen

Wonen

"Een aantrekkelijke woningvoorraad in Berkelland"

Wat speelt er?

  • Na 2020 zal na het aantal inwoners ook het aantal huishoudens dalen, waardoor meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan verhoogde leegstand, waardedaling en vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.
  • De woningmarkt gaat over gemeentegrenzen heen. Er is daarom een Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 opgesteld. Aanvullend is er ook een Lokale Woonagenda 2016-2020 opgesteld.
  • In Berkelland kunnen tussen 2010 en 2025 570 woningen worden gebouwd. Er zijn tot 2017378 woningen toegevoegd. Er is dus nog ruimte voor  192 woningen. Extra nieuwbouw hier bovenop is alleen mogelijk als daar sloop tegenover staat of door het toevoegen van tijdelijke woningen.
  • Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
  • Er is in het centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering in het centrum tegen te gaan.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Loonkosten van het programma Wonen 0 -1.357 -1.423 -1.423 -1.423 -58
Rente en afschrijving van het programma Wonen -93 -234 -140 -140 -140 -140
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties -312 -885 -956 -956 -956 -956
We houden woonbehoefte onderzoeken in de kleine kernen in 2018 0 0 -70 0 0 0
Totaal lasten -405 -2.477 -2.589 -2.519 -2.519 -1.154
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Loonkosten van het programma Wonen 0 0 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Wonen 0 0 0 0 0 0
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties 785 1.716 1.800 1.800 1.800 1.800
We houden woonbehoefte onderzoeken in de kleine kernen in 2018 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 785 1.716 1.800 1.800 1.800 1.800
Resultaat 380 -761 -790 -720 -720 646

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Regionale Woonagenda 2015-2025

Gemeenteraad, mei 2015

Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2015

Gemeenteraad, december 2015

Verordening Blijverslening gemeente Berkelland

Gemeenteraad, juni 2016

Structuurvisie Wonen Eibergen

Gemeenteraad, februari 2016

Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018

Gemeenteraad, mei 2016

Lokale Woonagenda

Gemeenteraad, december 2016

Woningmarktmonitor 2017

Gemeenteraad, juni 2017

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2017

Berkelland

658

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

   

2017

Nederland

644

   

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2017

Berkelland

796

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

   

2017

Nederland

723

   

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2016

Berkelland

198

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

   

2016

Nederland

209

   

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2014

Berkelland

5

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

   

2014

Nederland

6