Programmabegroting 2018

Klik voor meer documenten op de Meer-knop rechts in beeld >>

Ook in 2018 gaan we verder met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’.  De begroting 2018 is sluitend en ook meerjarig is er een sluitend beeld. Daarmee hebben onze inspanningen om de kosten te verminderen en de overheveling van de taken van het Rijk naar de gemeente kostenneutraal te realiseren hun vruchten afgeworpen.

In de begroting is rekening gehouden met de moties over het woningbeleid, het kwalitatieve personeelsbeleid, het geurbeleid, het opstellen van een lokale inclusief agenda en het ecologisch bermbeheer die bij de voorjaarsnota zijn aangenomen. Daarnaast is in de begroting ruimte opgenomen voor nieuw beleid van € 350.000, voor onder andere de omgevingswet en levensloop bestendig wonen.

Burgemeester en wethouders van Berkelland.