Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

19,68%

€ -20.196

x € 1.000
19,68% Complete

Inkomsten

7,87%

€ 7.734

x € 1.000
7,87% Complete

Saldo

285,03%

€ -12.462

x € 1.000
Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

Uitgaven

19,68%

€ -20.196

x € 1.000
19,68% Complete

Inkomsten

7,87%

€ 7.734

x € 1.000
7,87% Complete

Saldo

285,03%

€ -12.462

x € 1.000

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

"Meedoen en werk voor iedereen"

Wat speelt er?

 • Bereikbaarheid
  Fysieke en digitale bereikbaarheid in heel Berkelland zijn noodzakelijk voor zowel inwoners als bedrijven. Dit bepaalt of werknemers of bedrijven hier blijven, doorgroeien of zich hier vestigen. Daarom blijft bereikbaarheid een topprioriteit.
 • Ontwikkeling werkgelegenheid
  Hoewel de werkgelegenheid weer iets toeneemt, is het voor veel werklozen nog steeds lastig om werk te vinden. Ook op de langere termijn blijft er sprake van een ruime arbeidsmarkt (meer werkzoekenden dan vacatures) Door een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en veranderingen in de vraag naar werknemers is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aanbod te laten matchen op de vraag. Ook kwetsbare groepen moeten kansen krijgen en meedoen.
 • Samenwerking en regionale profilering
  We kunnen meer bereiken als ondernemers, organisaties en lokaal, regionale, euregionale overheden en provincie met elkaar samenwerken. Zo wordt er door deze partijen hard gewerkt aan een nieuwe profilering van de Achterhoek als SmartHub Achterhoek: de Achterhoek excelleert in Smart Industry, waarvan niet alleen de maakindustrie de vruchten plukt, maar ook andere sectoren zoals de zorg en de agrofood.

Speerpunten

Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed

Wat willen we bereiken?

 • Samenwerking en overleg zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de (lokale, regionale) arbeidsmarkt. Er zal sprake zijn van een betere doorstroming naar het bedrijfsleven en dit is een belangrijk wapen tegen de (jeugd) werkloosheid.

Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht

Wat willen we bereiken?

 • We willen aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden, compact en zonder leegstand, waarbij de fysieke en digitale bereikbaarheid optimaal zijn.

Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd

Wat willen we bereiken?

 • Breedbandvoorzieningen zijn noodzakelijk voor inwoners, bedrijven en buitengebied. Glasvezel in het buitengebied is aangelegd en we zijn op koers met de aanleg ervan op bedrijventerreinen.
 • Fysieke bereikbaarheid is ook van groot belang en een goede, veilige wegverbinding van de Laarberg naar de A1 versterkt dit. Bovendien zorgt het voor de ontwikkeling van de Laarberg, voor een verbetering van het ondernemersklimaat en groei van werkgelegenheid.

Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden)

Wat willen we bereiken?

 • De samenwerking die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden dient verder te worden uitgebouwd. Zowel op lokaal als (eu)regionaal niveau. We hebben elkaar nodig om de juiste prioriteiten te stellen en doelen te stellen.

Kwetsbare groepen doen mee

Wat willen we bereiken?

 • Er zijn inwoners die door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn. Het doel is om deze inwoners zichtbaar te maken en te ondersteunen bij hun deelname in de samenleving, waarbij gestreefd wordt naar betaalde arbeid.
 • Iedereen levert naar vermogen inbreng. We blijven actief in zowel de samenwerking met de SDOA en het bedrijfsleven als met eigen lokale (proef) projecten.
 • We hebben verscherpt aandacht voor de nieuwe instroom van inwoners die onder de Participatiewet vallen (voormalig Wajong en WSW) zodat ook deze mensen een passende werkplek krijgen.
 • De ontmanteling Hameland is vergevorderd en de landing van de medewerkers in een passende werkplek (in dienst van de gemeente, maar ook werkzaam bij een andere werkgevers) verloopt goed.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. -20.085 -20.221 -20.221 -20.221
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is goed -11 -11 -11 -11
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden -97 -97 -47 -47
Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht -2 -2 -2 -2
Bereikbaarheid, fysiek en digitaal is sterk verbeterd -36 -36 -36 -36
Totaal lasten -20.231 -20.367 -20.317 -20.317
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. 7.733 7.733 7.733 7.733
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is goed 0 0 0 0
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden 0 0 0 0
Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht 0 0 0 0
Bereikbaarheid, fysiek en digitaal is sterk verbeterd 3 3 3 3
Totaal baten 7.737 7.737 7.737 7.737
Resultaat -12.495 -12.630 -12.580 -12.580

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Economische Agenda 2016-2020

Vastgesteld door de raad op 14 juni 2016

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2015

Berkelland

603,4

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

   

2015

Nederland

721,7

   

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2015

Berkelland

138,3

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

   

2015

Nederland

122,4

   

Netto arbeidsparticipatie

%

2015

Berkelland

66

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

   

2015

Nederland

65,4

   

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

Berkelland

115

Atlas voor Gemeenten

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt ge

   

2013

Nederland

100

   

Functiemenging

%

2015

Berkelland

46,1

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

   

2015

Nederland

51,3

   

Bijstandsuitkeringen

per 10.000 inw 18jr eo

2015

Berkelland

192

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

   

2015

Nederland

405,1

   

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inw 15-65jr

2015

Berkelland

409,8

CBS - Participatie Wet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

   

2015

Nederland

311,9

   

% werkloze jongeren

%

2012

Berkelland

1,15

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

   

2012

Nederland

1,21