Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Wonen

Wonen

"Een aantrekkelijke woningvoorraad in Berkelland"

Wat speelt er?

  • Na 2020 zal na het aantal inwoners ook het aantal huishoudens dalen, waardoor meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan leegstand, waardedaling en vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.
  • De woningmarkt gaat over gemeentegrenzen heen. Er is daarom een Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 opgesteld. Aanvullend is er ook een Lokale Woonagenda opgesteld.
  • In Berkelland kunnen tussen 2010 en 2025 570 woningen worden gebouwd. Er zijn tot 2016 385 woningen toegevoegd. Er is dus nog ruimte voor 185 woningen. Extra nieuwbouw hier bovenop is alleen mogelijk als daar sloop tegenover staat.
  • Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
  • Er is in het centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering tegen te gaan.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties -2.531 0 -2.531 -2.516 -2.516 -2.516
Totaal lasten -2.531 0 -2.531 -2.516 -2.516 -2.516
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties 1.806 0 1.806 1.791 1.791 1.791
Totaal baten 1.806 0 1.806 1.791 1.791 1.791
Resultaat -725 0 -725 -725 -725 -725

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Regionale Woonagenda 2015-2025

Gemeenteraad, mei 2015

Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2015

Gemeenteraad, december 2015

Verordening Blijverslening gemeente Berkelland

Gemeenteraad, juni 2016

Structuurvisie Wonen Eibergen

Gemeenteraad, februari 2016

Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018

Gemeenteraad, mei 2016