Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2018 Blz. 1  
Programmabegroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 4  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 5  
Wat speelt er? Blz. 6  
Speerpunten Blz. 7  
1. Dienstbaarheid Blz. 8  
Bij alle projecten evalueren we onze rol (houding en gedrag) met behulp van de Participatiemonitor. Blz. 9  
Gemeentelijke projecten pakken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties op Blz. 10  
Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving. Blz. 11  
Toekomstgericht, effectief en innovatief leren omgaan met veranderde posities en dagelijkse dilemma’s van de participatiemaatschappij door mee te doen in de leerkring/het onderzoek "Ambtelijk vakmanschap in de participatiemaatschappij". Blz. 12  
2. Samenwerking Blz. 13  
Leren met voorbeeldprojecten en deze evalueren. Blz. 14  
We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan. Blz. 15  
Wat mag het kosten? Blz. 16  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 17  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 18  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 19  
Wat speelt er? Blz. 20  
Speerpunten Blz. 21  
1. Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen Blz. 22  
We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten Blz. 23  
We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Blz. 24  
We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen Blz. 25  
2. De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal opgepakt Blz. 26  
De komende twee jaar ligt het accent in ondersteuning van activiteiten op de terreinen: daling ledenaantal verenigingen, arbeidsmarkt en langer zelfstandig thuis wonen. Blz. 27  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we de ontwikkelagenda’s van de grote kernen concreet. Blz. 28  
We ondersteunen betrokkenen, vanuit (dorps-)organisaties, bedrijven en inwoners, in het zoeken naar oplossingen en sturingsmogelijkheden. Blz. 29  
We werken met een herstructureringsfonds om nadelige gevolgen van krimp tegen te gaan. Investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed is noodzakelijk. Blz. 30  
Wat mag het kosten? Blz. 31  
Beleidsindicatoren Blz. 32  
Wat mag het kosten? Blz. 33  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 34  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 35  
Wat speelt er? Blz. 36  
Speerpunten Blz. 37  
1. (Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied Blz. 38  
Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Blz. 39  
Toepassen van het sloopfonds. Blz. 40  
We maken een nieuw bestemmingsplan Buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling. Blz. 41  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 42  
2. Het platteland blijft sociaal vitaal Blz. 43  
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 44  
Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten. Blz. 45  
We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen. Blz. 46  
We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties. Blz. 47  
We maken nieuwe afspraken over de samenwerking met de dorpsorganisaties. Blz. 48  
We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad Blz. 49  
3. Initiatieven versterken ons prachtige landschap Blz. 50  
Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Blz. 51  
Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie. Blz. 52  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 53  
Wat mag het kosten? Blz. 54  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 55  
Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg Blz. 56  
Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg Blz. 57  
Wat speelt er? Blz. 58  
Speerpunten Blz. 59  
1. Welzijn nieuwe stijl Blz. 60  
Uitvoering geven aan de maatschappelijke agenda. Blz. 61  
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. Blz. 62  
Wij geven invulling aan mantelzorgwaardering. Blz. 63  
2. Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein Blz. 64  
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking. Blz. 65  
Een laagdrempelige vorm van cliëntenparticipatie opzetten met ouders en jongeren die gebruik maken van jeugdzorg om hun behoeftes en ideeën mee te nemen in beleid en uitvoering van beleid. Blz. 66  
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren Blz. 67  
Het vormgeven van een onafhankelijk meldpunt voor alle vormen van onvrede in het sociale domein. Blz. 68  
In 2018 geven we een impuls aan het contractmanagement en wordt sterker gestuurd op de kwaliteit van de geleverderde zorg. Blz. 69  
In 2018 wordt de (regionale) inkoop voor de jaren 2019 en verder voorbereid. Blz. 70  
Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg. Blz. 71  
Ondersteuning Thuis wordt ook in 2018 voortgezet. Blz. 72  
Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders. Blz. 73  
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb) Blz. 74  
Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb). Blz. 75  
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura) Blz. 76  
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). Blz. 77  
3. De nieuwe Jeugdbescherming Blz. 78  
Wij dragen bij een intensivering van de samenwerking tussen de partners binnen het veld van jeugdbescherming, o.a. gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Zowel op regionale als lokale schaal Blz. 79  
Wat mag het kosten? Blz. 80  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 81  
Beleidsindicatoren Blz. 82  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 83  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 84  
Wat speelt er? Blz. 85  
Speerpunten Blz. 86  
1. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed Blz. 87  
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is. Blz. 88  
Doorontwikkelen van het Onderwijsplein Blz. 89  
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst. Blz. 90  
Promoten van technische beroepen. Blz. 91  
2. Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht Blz. 92  
Doorontwikkelen Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) Blz. 93  
Investeren in bedrijventerrein de Laarberg Blz. 94  
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken Blz. 95  
Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen Blz. 96  
Versterken van industrieterreinen Blz. 97  
3. Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd Blz. 98  
Bereikbaarheid winkelgebieden en bedrijventerreinen verbeteren. Blz. 99  
Inzetten op snelle uitwisseling van data Blz. 100  
Ontsluiten van bedrijventerrein “De Laarberg” Blz. 101  
4. Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden) Blz. 102  
Faciliteren van een ondernemersfonds in 2018 Blz. 103  
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry Blz. 104  
Samenwerken met Duitsland Blz. 105  
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie Blz. 106  
Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven Blz. 107  
5. Kwetsbare groepen doen mee Blz. 108  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) Blz. 109  
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt. Blz. 110  
We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk. Blz. 111  
We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten. Blz. 112  
Wat mag het kosten? Blz. 113  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 114  
Beleidsindicatoren Blz. 115  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 116  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 117  
Wat speelt er? Blz. 118  
Speerpunten Blz. 119  
1. De gemeente neemt haar rol door een voorbeeld te zijn voor energiebesparing en energieopwekking te faciliteren. Blz. 120  
Verlengen van de uitbreiding van de formatie (met 1,0 fte) voor de periode juni tot december 2018. Blz. 121  
Vervangen van extra 690 lantaarnpalen met LED en dimmers tot 2019 Blz. 122  
We onderzoeken welke gemeentelijke gronden ingezet kunnen worden voor de opwekking van duurzame energie. Blz. 123  
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan. Blz. 124  
We voeren een energieaudit uit voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen die we nodig hebben voor onze bedrijfsvoering Blz. 125  
2. Vliegwiel in beweging zetten bij energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven Blz. 126  
Faciliteren van energie initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie). Blz. 127  
Optimaliseren van regels en wettelijke kaders voor realisatie van installaties voor duurzame energieopwekking met als doel deze sneller en goedkoper realiseerbaar te maken, maar wel goed ruimtelijk ingepast. Blz. 128  
Voorstel maken om opnieuw 120 DOE scans uit te voeren, mits de evaluatie van de uitgevoerde 60 DOE scans en 125 MKB Energy CheckUps positief is. Blz. 129  
We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven Blz. 130  
3. Hergebruik van afval/grondstoffen Blz. 131  
We werken samen met onze inwoners het nieuwe grondstoffenplan uit in maatregelen die afvalbeperking en afvalscheiding bevorderen. Blz. 132  
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden. Blz. 133  
4. Zwerfafval terugdringen Blz. 134  
Adaptatie van afvalbakken in de openbare ruimte door inwoners Blz. 135  
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte Blz. 136  
Terugdringen hondenpoep in de openbare ruimte Blz. 137  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 138  
Beleidsindicatoren Blz. 139  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 140  
Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 141  
Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 142  
Wat speelt er? Blz. 143  
Speerpunten Blz. 144  
1. Werken volgens de nieuwe wet Blz. 145  
We overleggen en stemmen af met ketenpartners (zoals buurgemeenten, VNOG, ODA, provincie, Waterschap, GGD). Blz. 146  
We richten werkprocessen waar nodig opnieuw in. Blz. 147  
2. Ontwikkelen visie en plan voor de hele gemeente Blz. 148  
We experimenteren met een Omgevingsplan en/of -visie voor een bepaald gebied om van te leren. Blz. 149  
We treffen voorbereidingen voor een nota van uitgangspunten voor het opstellen van een Omgevingsvisie (reikwijdte, planning, samenwerking andere overheden, betrekken stakeholders en inwoners) Blz. 150  
3. Cultuur, gedrag en competenties Blz. 151  
We maken een communicatieplan en zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden. Blz. 152  
We organiseren bijeenkomsten voor gemeentebestuur en medewerkers. Blz. 153  
We zorgen dat medewerkers en (nieuwe) raad en college ervaringen opdoen en indien nodig bijgeschoold worden. Blz. 154  
4. Digitalisering; de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op de landelijke voorziening. Blz. 155  
We brengen de gevolgen van verplichting tot digitaal werken in beeld en passen onze systemen op tijd aan. Blz. 156  
We stemmen informatie-uitwisseling en archivering met ketenpartners af op de (nieuwe) taakverdeling. Blz. 157  
Wat mag het kosten? Blz. 158  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 159  
Cultuur Blz. 160  
Cultuur Blz. 161  
Wat speelt er? Blz. 162  
Speerpunten Blz. 163  
1. Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur Blz. 164  
Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen. Blz. 165  
Met De Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers Blz. 166  
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. Blz. 167  
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17. Blz. 168  
2. Inwoners en hun verbanden blijven culturele initiatieven ontwikkelen Blz. 169  
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers Blz. 170  
Deelnemen aan het Cultuur– en Erfgoedpact. Blz. 171  
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten. Blz. 172  
Nieuwe en onverwachte verbindingen en projecten van de diverse lokale partners aanjagen en faciliteren op zowel maatschappelijke cohesie als ook verdiencapaciteit. Blz. 173  
Toegankelijk maken / ontsluiten van de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten. Blz. 174  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 175  
Wat mag het kosten? Blz. 176  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 177  
Sport Blz. 178  
Sport Blz. 179  
Wat speelt er? Blz. 180  
Speerpunten Blz. 181  
1. Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners Blz. 182  
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen Blz. 183  
We faciliteren combinatiefuncties op het gebied van sport. Blz. 184  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 185  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB) Blz. 186  
2. Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd Blz. 187  
Beheren van gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties. Blz. 188  
Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen. Blz. 189  
3. Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen Blz. 190  
In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname. Blz. 191  
Ook in 2018 neemt de gemeente deel aan het Jeugdsportfonds Nederland. Blz. 192  
Wij onderzoeken of wij In 2018 gaan deelnemen aan het Meedoen-arrangement, een initiatief van de gemeente Doetinchem. Blz. 193  
4. Toekomstbestendige sportverenigingen Blz. 194  
In 2018 zetten wij de verenigingsondersteuning voort. Blz. 195  
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB) Blz. 196  
Wat mag het kosten? Blz. 197  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 198  
Beleidsindicatoren Blz. 199  
Recreatie en toerisme Blz. 200  
Recreatie en toerisme Blz. 201  
Wat speelt er? Blz. 202  
Speerpunten Blz. 203  
1. Uitvoeren van de vrijetijdsagenda Blz. 204  
We dragen bij aan het project digitale beleving in de Achterhoek Blz. 205  
2. Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod Blz. 206  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project Mobiliteit als beleving met de E-Kar Blz. 207  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren Blz. 208  
We faciliteren financieel en inhoudelijk een cursus ambassadeurs voor het landschap van IVN voor inwoners en recreatieondernemers. Blz. 209  
3. Meerwaarde door samenwerking Blz. 210  
Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers Blz. 211  
We doen mee in het Duits-Nederlandse netwerk ‘Grensoverschrijdende Euregionale samenwerking’. Blz. 212  
We faciliteren Achterhoek Toerisme financieel en inhoudelijk Blz. 213  
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel. Blz. 214  
We faciliteren een makelaar Vrijetijdseconomie die de regionale Vrijetijdsagenda uitvoert Blz. 215  
We faciliteren het Berkeldalproces Blz. 216  
Wat mag het kosten? Blz. 217  
Wonen Blz. 218  
Wonen Blz. 219  
Wat speelt er? Blz. 220  
Speerpunten Blz. 221  
1. Een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad Blz. 222  
Beschikbaar stellen blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren. Blz. 223  
Beschikbaar stellen van een starterslening voor starters om op de woningmarkt de overbrugging tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen. Blz. 224  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie ontwikkelprogramma Energie en Duurzaamheid Blz. 225  
Voor meer informatie over het herstructureringsfonds voor investeringen in bestaand vastgoed en openbare ruimte zie ontwikkelprogramma demografische ontwikkelingen. Blz. 226  
We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. Blz. 227  
2. Het aantal en type woningen past bij de behoefte Blz. 228  
Ondersteuning van projecten en onderzoeken rondom wonen Blz. 229  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen. Blz. 230  
We houden woonbehoefte onderzoeken in de kleine kernen in 2018 Blz. 231  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 232  
We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen. Blz. 233  
Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel. Blz. 234  
Wat mag het kosten? Blz. 235  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 236  
Beleidsindicatoren Blz. 237  
Leefomgeving Blz. 238  
Leefomgeving Blz. 239  
Wat speelt er? Blz. 240  
Speerpunten Blz. 241  
1. Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen Blz. 242  
Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de inwoners en wegverbindingen van Berkelland in. Blz. 243  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 244  
Particuliere initiatieven de ruimte geven Blz. 245  
Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling Blz. 246  
2. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk Blz. 247  
Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen. Blz. 248  
Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren. Blz. 249  
We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te organiseren in representatieve dorpsnetwerken. Blz. 250  
We overleggen met centrumondernemers over het (groen)onderhoud. Blz. 251  
We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid. Blz. 252  
We overleggen met inwoners over speelplekken. Blz. 253  
3. Onderhouden gemeentelijke gebouwen Blz. 254  
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Blz. 255  
We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Blz. 256  
4. Een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop Blz. 257  
Opstellen van een visie voor het op te stellen Watertakenplan Blz. 258  
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering. Blz. 259  
5. Begraafmogelijkheden Blz. 260  
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen. Blz. 261  
We steunen initiatieven van inwoners om zelf actief betrokken te zijn bij het onderhoud van gemeentelijke begraafplaatsen. Blz. 262  
6. Onderhouden openbaar groen Blz. 263  
We beheren en onderhouden het openbaar groen. Blz. 264  
We geven ruimte voor groenonderhoud door inwoners, bedrijven of instellingen in buurt en-/of de wijk. Blz. 265  
7. Onderhouden wegen, straten en pleinen Blz. 266  
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik. Blz. 267  
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan. Blz. 268  
We houden de Wegenlegger actueel. Blz. 269  
We onderhouden onze infrastructuur. Blz. 270  
Wat mag het kosten? Blz. 271  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 272  
Integrale veiligheid Blz. 273  
Integrale veiligheid Blz. 274  
Wat speelt er? Blz. 275  
Speerpunten Blz. 276  
1. De inwoners en de BOA´s zijn onze ogen en oren van de wijk voor veiligheid Blz. 277  
Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie. Blz. 278  
We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen Blz. 279  
We ondersteunen de politie bij het inzetten van lokfietsen om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Blz. 280  
We versturen preventiebrieven in straten waar ingebroken is om het oplossingspercentage omhoog te krijgen en omdat er vaak meerdere keren in één buurt ingebroken wordt. Blz. 281  
2. Integere ambtenaren en bestuurders Blz. 282  
Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit. De integriteitsrichtlijnen worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen. Blz. 283  
3. Veiligheid bij bedrijven is in orde Blz. 284  
Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen ondersteunen, stimuleren en inkoopregistratie controleren in Digitaal Opsporingsregister ter voorkoming handel in gestolen goederen. Blz. 285  
4. Terugdringen ondermijning Blz. 286  
BIBOB (wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) toets vaker uitvoeren Blz. 287  
Controleren inkoopregistratie in het Digitaal Opsporingsregister (DOR) Blz. 288  
Het opstellen van een nieuw IVP (integraal veiligheidsplan) Blz. 289  
Opzetten van een Veiligheidsknoopount (VIK) Blz. 290  
Wat mag het kosten? Blz. 291  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 292  
Beleidsindicatoren Blz. 293  
Financiën Blz. 294  
Wat speelt er? Blz. 295  
Speerpunten Blz. 296  
1. Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 297  
We beheren onze financiële middelen. Blz. 298  
We besparen € 3,2 miljoen door budgetten te verlagen en inkomsten te verhogen. Blz. 299  
We heffen andere belastingen en leges. Blz. 300  
We heffen Onroerende zaakbelasting. Blz. 301  
We ontvangen een algemene uitkering. Blz. 302  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 303  
We storten in en ontrekken aan reserves. Blz. 304  
Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000) Blz. 305  
Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) Blz. 306  
Balansen 2018 - 2021 (bedragen x € 1.000) Blz. 307  
Emu-saldi 2017 - 2019 (bedragen x € 1.000) Blz. 308  
Wat mag het kosten? Blz. 309  
Beleidsindicatoren Blz. 310  
Bedrijfsvoering Blz. 311  
Bedrijfsvoering Blz. 312  
Wat speelt er? Blz. 313  
Speerpunten Blz. 314  
1. Een professionele bedrijfsvoering Blz. 315  
Ontwikkelen opdrachtgeverschap Blz. 316  
Professionaliseren projectmatig werken Blz. 317  
Utivoeren interne audits Blz. 318  
Verbeteren juridische kwaliteit Blz. 319  
Verminderen fiscale risico's Blz. 320  
We evalueren onze dienstverlening aan derden Blz. 321  
2. Herijking van de besparing op de organisatiekosten Blz. 322  
We stellen de omvang van de formatie vast op 287,9 fte (huidige omvang 276 fte) Blz. 323  
We zetten in op een meervoudige ontwikkelstrategie voor de organisatie Blz. 324  
3. ICT innovatie een belangrijk hulpmiddel dat leidt tot een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 325  
Aansluiten op de generieke digitale infrastructuur Blz. 326  
Het openbaar beschikbaar maken van informatie Blz. 327  
Mogelijkheden 'datagedreven gemeenten' verkennen Blz. 328  
4. De gegevens die we beheren zijn goed beschermd en worden zorgvuldig behandeld. Blz. 329  
Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens Blz. 330  
Voldoen aan de normen die worden gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Blz. 331  
Grondbeleid Blz. 332  
Grondbeleid Blz. 333  
Wat speelt er? Blz. 334  
Speerpunten Blz. 335  
3. Een geactualiseerd Regionaal Programma Bedrijventerreinen Blz. 336  
Actualiseren Regionaal Programma Bedrijventerreinen Blz. 337  
1. Voldoen aan de regionale afspraken om minder woningen toe te voegen Blz. 338  
Opstellen van een structuurvisies wonen voor iedere kern Blz. 339  
2. Optimale financiële resultaten Blz. 340  
Beoordelen weerstandsvermogen reserve grondexploitatie Blz. 341  
Beoordeling voorziening afwaardering bouwgrondexploitaties Blz. 342  
Inschatten risico's grondexploitaties Blz. 343  
Kosten van bouwplannen verhalen Blz. 344  
Kostenneutraal verwerken grondexploitaties Blz. 345  
Optimaal uitvoering geven aan de fiscale wetgeving Blz. 346  
Verbeteren inzicht in financiële resultaten van lopende grondexploitaties Blz. 347  
Lokale heffingen Blz. 348  
Lokale heffingen Blz. 349  
Wat speelt er? Blz. 350  
Kaders Blz. 351  
Speerpunten Blz. 352  
1. Een verantwoorde gemeentelijke belastingdruk Blz. 353  
Heffen Reinigingsheffingen Blz. 354  
Heffen rioolheffing Blz. 355  
Heffen van Onroerende zaak belastingen Blz. 356  
2. Verantwoorde tarieven voor onze dienstverlening Blz. 357  
Heffen begraafrechten Blz. 358  
Heffen Leges Blz. 359  
Heffen marktgelden Blz. 360  
Heffen Toeristenbelasting Blz. 361  
3. Kwijtschelding van belasting voor mensen met een minimuminkomen Blz. 362  
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen Blz. 363  
Weerstandsvermogen Blz. 364  
Weerstandsvermogen Blz. 365  
Wat speelt er? Blz. 366  
Speerpunten Blz. 367  
1. Een weerstandvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen Blz. 368  
Beoordelen Weerstandsvermogen Blz. 369  
Inventariseren risico's Blz. 370  
Kengetallen financiële positie Blz. 371  
Samenwerkingspartijen Blz. 372  
Samenwerkingspartijen Blz. 373  
Speerpunten Blz. 374  
1. Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen Blz. 375  
Aandeelhouderschap van AGEM goed uitoefenen Blz. 376  
Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen Blz. 377  
Aandeelhouderschap van Bank Nederlandse Gemeenten goed uitoefenen Blz. 378  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen Blz. 379  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg C.V. goed uitoefenen. Blz. 380  
Aandeelhouderschap van Twence goed uitoefenen Blz. 381  
Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen Blz. 382  
2. Goede dienstverlening door samenwerking Blz. 383  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Blz. 384  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland Blz. 385  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 386  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Blz. 387  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers Blz. 388  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Blz. 389  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek Blz. 390  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland Blz. 391  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland Blz. 392  
Deelnemen in het Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achteroek Blz. 393  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet - Stelkampsveld Blz. 394  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Euregio Blz. 395  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Leisurelands Blz. 396  
Deelnemen in het samenwerkingsverband N18 Blz. 397  
Deelnemen in het samenwerkingsverband NUVAL Platform Blz. 398  
Deelnemen in het samenwerkingsverband P10 Blz. 399  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 400  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek Blz. 401  
Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV Blz. 402  
3. Goede dienstverlening door andere partijen Blz. 403  
Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Blz. 404  
Financiering Blz. 405  
Financiering Blz. 406  
Wat speelt er? Blz. 407  
Speerpunten Blz. 408  
1. Beperken van de risico's op het te lenen en uit te lenen geld Blz. 409  
Beoordelen koersrisico Blz. 410  
Beoordelen renterisico Blz. 411  
Beoordelen uitstaande leningen Blz. 412  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 413  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 414  
Wat speelt er? Blz. 415  
Speerpunten Blz. 416  
1. Een verantwoord beheer van onze kapitaalgoederen Blz. 417  
Onderhouden gebouwen Blz. 418  
Onderhouden Groen Blz. 419  
Onderhouden van Riolering Blz. 420  
Onderhouden van Wegen Blz. 421  
Investeringslijst 2018 Blz. 422  
Investeringslijst 2018 Blz. 423  
Doelstellingen Blz. 424  
1. Investeringen 2018 Blz. 425  
3 Bussen Blz. 426  
Aankoop groenperceel ten behoeve van waterberging Blz. 427  
Herinrichten Ruwenhofstraat Blz. 428  
Invoeringskosten omgevingswet Blz. 429  
Lintveldseweg Blz. 430  
Renoveren rioolgemalen Blz. 431  
Rioolvervanging volgens GRP Blz. 432  
Semiverharding tussen stuw bij Mallumse Molen en Brinkweg Blz. 433  
Trekker Blz. 434  
Twistdijk Blz. 435  
Vervangen brug over de Meibeek Blz. 436  
Vervangen brug over de Middelhuisgoot Blz. 437  
Vervangen damwand langs Lange wal Blz. 438  
Vervangen riolering/herinrichten wegen Gelselaar Blz. 439  
Vervanging riolering en herinrichting Kremerstraat en Doktersbleek Blz. 440  
Vervanging vrachtwagen Blz. 441  
Verwijderen zieke essen Blz. 442  
Wegschaaf Blz. 443  
Werkbudget demografische ontwikkeling Blz. 444  
Werkbudget wonen Blz. 445  
Wat mag het kosten? Blz. 446