Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2017 Blz. 1  
Programmabegroting 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 4  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 5  
Wat speelt er? Blz. 6  
Speerpunten Blz. 7  
Dienstbaarheid Blz. 8  
1. Bij alle projecten evalueren we onze rol (houding en gedrag) met behulp van de Participatiemonitor. Blz. 9  
2. Gemeentelijke projecten pakken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties op Blz. 10  
3. Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving. Blz. 11  
Samenwerking Blz. 12  
1. We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan. In beeldvormende vergaderingen voert de gemeenteraad de dialoog met inwoners en organisaties. Blz. 13  
2. Experimenteren met voorbeeldprojecten, deze evalueren, learning by doing. Blz. 14  
3. We organiseren of faciliteren bijeenkomsten voor dialoog met de samenleving. Blz. 15  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 16  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 17  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 18  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 19  
Wat speelt er? Blz. 20  
Speerpunten Blz. 21  
Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen Blz. 22  
1. We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen Blz. 23  
2. We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Blz. 24  
3. We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten Blz. 25  
De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal opgepakt Blz. 26  
1 . Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we de ontwikkelagenda’s van de grote kernen concreet. Blz. 27  
2. In Beltrum starten we samen met inwoners en andere partijen een pilot om een vastgoedstrategie in relatie tot wonen voor de hele kern te ontwikkelen. Blz. 28  
3. We maken een raadswerkagenda demografische ontwikkelingen en voeren deze uit. Blz. 29  
4. De komende twee jaar ligt het accent in ondersteuning van activiteiten op de terreinen: daling ledenaantal verenigingen, arbeidsmarkt en langer zelfstandig thuis wonen. Blz. 30  
5. We ondersteunen betrokkenen, vanuit (dorps-)organisaties, bedrijven en inwoners, in het zoeken naar oplossingen en sturingsmogelijkheden. Blz. 31  
Wat mag het kosten? Blz. 32  
Beleidsindicatoren Blz. 33  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 34  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 35  
Wat speelt er? Blz. 36  
Speerpunten Blz. 37  
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied Blz. 38  
1. We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de BerkelLanddag voor bewustwording en kennisdelen over duurzame landbouw. Blz. 39  
2. We maken een nieuw bestemmingsplan Buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling Blz. 40  
3. Het faciliteren van een sloopfonds Blz. 41  
4. Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Blz. 42  
Het platteland blijft sociaal vitaal Blz. 43  
1. Een jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties. Blz. 44  
2. We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen. Blz. 45  
3. Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 46  
4. Dorpsorganisaties actualiseren één keer in de vijf tot zeven jaar hun dorpsvisie en uitvoeringsprogramma. Blz. 47  
5. Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten. Blz. 48  
6. We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad Blz. 49  
Initiatieven versterken ons prachtige landschap Blz. 50  
1. Het beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Blz. 51  
2. Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 52  
3. Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie. Blz. 53  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 54  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 55  
Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities Blz. 56  
Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities Blz. 57  
Wat speelt er? Blz. 58  
Speerpunten Blz. 59  
Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein Blz. 60  
1. Op basis van de ervaring uit de pilot Ondersteuning Thuis werkwijze aanpassen Blz. 61  
2. Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren Blz. 62  
3. Door (regionale) inkoop veranderen van het productenaanbod, zodat die goed aansluit bij de behoefte van de inwoner Blz. 63  
4. Inzetten op preventie om specialistische zorg te voorkomen Blz. 64  
5. Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders. Blz. 65  
6. Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg. Blz. 66  
Doorontwikkelen organisatie en ondersteuning van ‘Voormekaar’ Blz. 67  
1. Dienstverlening aansluiten op de vraag en mogelijkheden van de inwoner in samenwerking met maatschappelijke partners Blz. 68  
2. Vervolmaken van effectieve en efficiënte werkprocessen en (informatie)systemen. Blz. 69  
Faciliteren opstellen sociale kaart voor inwoners en organisaties Blz. 70  
1. In samenwerking met inwoners en organisaties een (dynamische) sociale kaart opstellen en communiceren. Blz. 71  
Heroriënteren op vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning Blz. 72  
1. Met inwoners komen tot oplossingen die een bijdrage leveren aan een verbeterde infrastructuur. Blz. 73  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 74  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 75  
Beleidsindicatoren Blz. 76  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 77  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 78  
Wat speelt er? Blz. 79  
Speerpunten Blz. 80  
Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed Blz. 81  
1. Investeren in mensen en kennis voor de toekomst. Blz. 82  
2. Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is. Blz. 83  
3. Promoten van technische beroepen. Blz. 84  
4. Doorontwikkelen van het Onderwijsplein Blz. 85  
Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht Blz. 86  
1. Versterken van industrieterreinen Blz. 87  
2. Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen Blz. 88  
3. Doorontwikkelen Regionaal Plan Bedrijventerreinen Blz. 89  
4. Investeren in bedrijventerrein de Laarberg Blz. 90  
5. Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken Blz. 91  
Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd Blz. 92  
1. Inzetten op snelle uitwisseling van data Blz. 93  
2. Ontsluiten van “De Laarberg” Blz. 94  
3. Bereikbaarheid winkelgebieden en bedrijventerreinen verbeteren. Blz. 95  
Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden) Blz. 96  
1. Faciliteren van een ondernemersfonds in 2017 Blz. 97  
2. Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry Blz. 98  
3. Samenwerken met Duitsland Blz. 99  
4. Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie Blz. 100  
5. Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven Blz. 101  
Kwetsbare groepen doen mee Blz. 102  
1. Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) Blz. 103  
2. We zoeken o.a. samen met andere partijen naar lokale werkplekken in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen Beschut Binnen werkten bij Hameland. Blz. 104  
3. We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk. Blz. 105  
4. We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt. Blz. 106  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 107  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 108  
Beleidsindicatoren Blz. 109  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 110  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 111  
Wat speelt er? Blz. 112  
Speerpunten Blz. 113  
De gemeente neemt haar rol door voorbeeld te zijn en (maatschappelijk) initiatief aan te jagen Blz. 114  
1. Bij gemeentelijke gebouwen, accommodaties en non-profit-projecten inzetten op participatie, met een revolverend Achterhoeks energiefonds als procesgeld/voorfinanciering. Blz. 115  
2. De extra vervanging van 690 lantaarnpalen met LED en dimmers tot 2019 Blz. 116  
3. Onderzoek naar het energieneutraal maken van 35 gemeentelijke gebouwen en het stimuleren van scholen elektrisch neutraal te worden. Blz. 117  
4. Aanschaf van drie elektrische voertuigen Blz. 118  
5. Projectondersteuning voor gezamenlijke projecten van inwoners, bedrijven en andere partners Blz. 119  
6. Voor het uitvoeren van concrete plannen van buurten, wijken, verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen. Blz. 120  
7. Uitbreiden formatie (1,0 fte) voor 2017 en volgende jaren wordt verwerkt in de begroting 2017 en verder. Dit om het EUP succesvol uit te kunnen voeren voor 2019. Blz. 121  
Het vliegwiel wordt in beweging gezet door energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven Blz. 122  
1. We maken een voortgezette Achterhoek bespaart subsidie voor particuliere woningeigenaren. We verbreden het bestaande revolverend SVn-fonds: Blz. 123  
2. Bijdragen aan een frontoffice voor inwoners én bedrijven in het regionale Verduursaam Energieloket. Vanaf 2017 is capaciteit en kwaliteit van het loket verder verbeterd. Blz. 124  
3. Voor maximaal 60 bedrijven, sportaccommodaties, buurt- en cultuurhuizen en verenigingsgebouwen is er subsidie voor energiescans met investeringsramingen en fiscaal advies. Blz. 125  
4. De gemeente stimuleert duurzame technische innovaties door Berkellandse bedrijven door o.a. financiële bijdragen. Blz. 126  
5. We stellen een beleidsnotitie op over de ruimtelijke opgave voor duurzame energieopwekking en voeren daarvoor een inspraakproces. Blz. 127  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 128  
Beleidsindicatoren Blz. 129  
Cultuur Blz. 130  
Cultuur Blz. 131  
Wat speelt er? Blz. 132  
Speerpunten Blz. 133  
Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur Blz. 134  
1. Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en Stichting Muziek en KunstWijs per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17 Blz. 135  
2. Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van basismuziekonderwijs en leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen. Blz. 136  
3. Met Bibliotheek Oost Achterhoek een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek opzetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. Blz. 137  
4. Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. Blz. 138  
Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen Blz. 139  
1. We verbinden vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuur en erfgoed, zodat er een breed aanbod is. Ook verbinden we cultuur en erfgoed met andere programmalijnen. Blz. 140  
2. Het voorzetten van het Cultuur– en Erfgoedpact. Blz. 141  
3. Culturele initiatieven in Berkelland in beeld brengen en het maatschappelijke dialoog faciliteren. Hiervoor zetten we het bestaande budget voor cultuur en erfgoed in. Blz. 142  
4. Behoud van, kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed Blz. 143  
5. We ondersteunen lokale culturele activiteiten Blz. 144  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 145  
Kaders die de raad heeft vastgestel Blz. 146  
Sport Blz. 147  
Sport Blz. 148  
Wat speelt er? Blz. 149  
Speerpunten Blz. 150  
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners Blz. 151  
1. We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 152  
2. We faciliteren minimaal 9,5 FTE combinatiefuncties. Blz. 153  
3. We faciliteren vernieuwende initiatieven op het gebied van sport en bewegen Blz. 154  
4. Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AIB) Blz. 155  
5. Inzet om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen Blz. 156  
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd Blz. 157  
1. Wij ronden de projecten rondom sportparken De Wildbaan en De Bijenkamp (buitensport) af. Blz. 158  
2. Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen. Blz. 159  
Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen Blz. 160  
1. In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname. Blz. 161  
2. Van 1 januari 2015 tot 1 januari 2018 neemt de gemeente deel aan het Jeugdsportfonds Nederland. Blz. 162  
3. Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB) Blz. 163  
4. Wij sluiten aan bij het programma ‘Uniek Sporten’ van Achterhoek in Beweging Blz. 164  
5. De buurtsportcoaches krijgen de opdracht mensen met een zorgvraag te betrekken bij hun activiteiten. Blz. 165  
Toekomstbestendige sportverenigingen Blz. 166  
1. Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB) Blz. 167  
2. Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB). Blz. 168  
3. Wij evalueren / zoeken een oplossing voor het regionale verenigingsondersteuningsproject Club Vooruit. Blz. 169  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 170  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 171  
Beleidsindicatoren Blz. 172  
Recreatie en toerisme Blz. 173  
Recreatie en toerisme Blz. 174  
Wat speelt er? Blz. 175  
Speerpunten Blz. 176  
Het bieden van op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten Blz. 177  
1. We dragen bij aan het project digitale beleving in de Achterhoek Blz. 178  
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod Blz. 179  
1. We dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project Mobiliteit als beleving met de E-Kar Blz. 180  
2. We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren Blz. 181  
3. We faciliteren financieel en inhoudelijk een cursus ambassadeurs voor het landschap van IVN voor inwoners en recreatieondernemers. Blz. 182  
Meerwaarde door samenwerking Blz. 183  
1. We faciliteren het Berkeldalproces Blz. 184  
2. We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel. Blz. 185  
3. Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers Blz. 186  
4. We faciliteren Achterhoek Toerisme financieel en inhoudelijk Blz. 187  
5. We faciliteren een makelaar Vrijetijdseconomie die de regionale Vrijetijdsagenda uitvoert Blz. 188  
6. We doen mee in het Duits-Nederlandse netwerk ‘Grensoverschrijdende Euregionale samenwerking’. Blz. 189  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 190  
Wonen Blz. 191  
Wonen Blz. 192  
Wat speelt er? Blz. 193  
Speerpunten Blz. 194  
Een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad Blz. 195  
1. Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie ontwikkelprogramma Energie en Duurzaamheid Blz. 196  
2. Een Blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren. Evalueren van Blijverslening na 1 jaar. Blz. 197  
3. We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. Blz. 198  
4. We hebben een Starterslening om voor starters op de woningmarkt de overbrugging tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen. Blz. 199  
5. Om nadelige gevolgen van krimp tegen te gaan is investeren in de openbare ruimte en bestaand vastgoed noodzakelijk. Er is een fonds voor herstructurering ingesteld. Blz. 200  
Het aantal en type woningen past bij de behoefte Blz. 201  
1. Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel. Blz. 202  
2. We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen. Blz. 203  
3. We willen werken aan vitale centra. Voor leegstaande panden zoeken we met eigenaren naar passende functies. Soms kan transformatie naar wonen een oplossing bieden. Blz. 204  
4. We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen. Blz. 205  
5. We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 206  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 207  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 208  
Beleidsindicatoren Blz. 209  
Leefomgeving Blz. 210  
Leefomgeving Blz. 211  
Wat speelt er? Blz. 212  
Speerpunten Blz. 213  
Bereikbaarheid via vervoersystemen Blz. 214  
1. Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 215  
2. Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling Blz. 216  
3. Particuliere initiatieven de ruimte geven Blz. 217  
Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk Blz. 218  
1. We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid. Blz. 219  
2. We overleggen met centrumondernemers over het (groen)onderhoud. Blz. 220  
3. We overleggen met inwoners over speelplekken. Blz. 221  
Omgevingsbeleid draagt bij aan leefbaarheid Blz. 222  
1. Implementeren nieuwe Omgevingswet in planvorming, beleid, procedures, instrumenten en werkwijze van Berkelland (inhoudelijk/procedureel/juridisch). Blz. 223  
2. Het eigen maken van een andere manier van werken, een andere houding en gedrag van de gemeentelijke organisatie (cultuuromslag, participatie, integraliteit) Blz. 224  
3. Digitalisering: de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op landelijke regelgeving en moet bewoners en bedrijven meer gaan ondersteunen. Blz. 225  
Vitale leefomgeving: versterken/ opstarten dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) en agendavorming per kern door inwoners Blz. 226  
1. We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te organiseren in representatieve dorpsnetwerken. Blz. 227  
2. Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren. Blz. 228  
3. Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen. Blz. 229  
Wijken en kernen zijn goed en veilig bereikbaar Blz. 230  
1. 30- en 60 kilometerzones inrichten. Blz. 231  
2. We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik. Blz. 232  
3. Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de inwoners en wegverbindingen van Berkelland in. Blz. 233  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 234  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 235  
Integrale veiligheid Blz. 236  
Integrale veiligheid Blz. 237  
Wat speelt er? Blz. 238  
Speerpunten Blz. 239  
De inwoners en de BOA´s zijn onze ogen en oren van de wijk voor veiligheid Blz. 240  
1. De gemeente blijft zich inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief whatsapp groepen Blz. 241  
2. Versturen preventiebrieven in straten waar ingebroken is om het oplossingspercentage omhoog te krijgen en omdat er vaak meerdere keren in één buurt ingebroken wordt. Blz. 242  
3. De BOA’s en de politie doen de witte voetjes actie. Blz. 243  
4. De politie zet lokfietsen in om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Blz. 244  
Integriteit Blz. 245  
1. Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit . De integriteitslijnen worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen. Blz. 246  
Veiligheid bij bedrijven is in orde Blz. 247  
1. Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen ondersteunen, stimuleren en inkoopregistratie controleren in Digitaal Opsporingsregister ter voorkoming handel in gestolen goederen. Blz. 248  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 249  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 250  
Beleidsindicatoren Blz. 251  
Doorlopende overige taken Blz. 252  
Doorlopende overige taken Blz. 253  
Beleidsindicatoren Blz. 254  
Speerpunten Blz. 255  
Doorlopende activiteiten Blz. 256  
1. Afvalinzameling en verwerking Blz. 257  
2. Onderhouden van Begraafplaatsen en gelegenheid geven tot begraven Blz. 258  
3. Beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen Blz. 259  
4. Beheer en onderhoud van het openbaar groen Blz. 260  
5. Verzorgen van onderwijshuisvesting en overige onderwijszaken Blz. 261  
6. Beheer en onderhoud van riolering Blz. 262  
7. Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen Blz. 263  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 264  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 265  
Financiën Blz. 266  
Wat speelt er? Blz. 267  
Speerpunten Blz. 268  
Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 269  
1. We besparen € 3,2 miljoen door budgetten te verlagen en inkomsten te verhogen. Blz. 270  
2. We verminderen het aantal fte (bij gelijkblijvende taken) met 30 op 31 december 2018. Blz. 271  
3. We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 272  
Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000) Blz. 273  
Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) Blz. 274  
Balansen 2017 - 2020 (bedragen x € 1.000) Blz. 275  
Emu-saldi 2017 - 2019 (bedragen x € 1.000) Blz. 276  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 277  
Beleidsindicatoren Blz. 278