Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Sitemap

Najaarsnota 2017 Blz. 1  
Najaarsnota 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 4  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 5  
Wat speelt er? Blz. 6  
Speerpunten Blz. 7  
Dienstbaarheid Blz. 8  
Bij alle projecten evalueren we onze rol (houding en gedrag) met behulp van de Participatiemonitor. Blz. 9  
Gemeentelijke projecten pakken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties op Blz. 10  
Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving. Blz. 11  
Samenwerking Blz. 12  
Leren met voorbeeldprojecten en deze evalueren. Blz. 13  
We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan. Blz. 14  
We organiseren of faciliteren bijeenkomsten voor dialoog met de samenleving. Blz. 15  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 16  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 17  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 18  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 19  
Wat speelt er? Blz. 20  
Speerpunten Blz. 21  
Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen Blz. 22  
We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten Blz. 23  
We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Blz. 24  
We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen Blz. 25  
De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal opgepakt Blz. 26  
De komende twee jaar ligt het accent in ondersteuning van activiteiten op de terreinen: daling ledenaantal verenigingen, arbeidsmarkt en langer zelfstandig thuis wonen. Blz. 27  
In Beltrum starten we samen met inwoners en andere partijen een pilot om een vastgoedstrategie in relatie tot wonen voor de hele kern te ontwikkelen. Blz. 28  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we de ontwikkelagenda’s van de grote kernen concreet. Blz. 29  
We maken een raadswerkagenda demografische ontwikkelingen en voeren deze uit. Blz. 30  
We ondersteunen betrokkenen, vanuit (dorps-)organisaties, bedrijven en inwoners, in het zoeken naar oplossingen en sturingsmogelijkheden. Blz. 31  
Wat mag het kosten? Blz. 32  
Wat mag het kosten? Blz. 33  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 34  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 35  
Wat speelt er? Blz. 36  
Speerpunten Blz. 37  
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied Blz. 38  
Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Blz. 39  
Toepassen van het sloopfonds. Blz. 40  
We maken een nieuw bestemmingsplan Buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling. Blz. 41  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 42  
Het platteland blijft sociaal vitaal Blz. 43  
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 44  
Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten. Blz. 45  
Dorpsorganisaties actualiseren één keer in de vijf tot zeven jaar hun dorpsvisie en uitvoeringsprogramma. Blz. 46  
We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen. Blz. 47  
We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties. Blz. 48  
We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad Blz. 49  
Initiatieven versterken ons prachtige landschap Blz. 50  
Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Blz. 51  
Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie. Blz. 52  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 53  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 54  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 55  
Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities Blz. 56  
Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities Blz. 57  
Wat speelt er? Blz. 58  
Algemeen Blz. 59  
Speerpunten Blz. 60  
Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein Blz. 61  
Door (regionale) inkoop veranderen van het productenaanbod, zodat die goed aansluit bij de behoefte van de inwoner Blz. 62  
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren Blz. 63  
Inzetten op preventie om specialistische zorg te voorkomen Blz. 64  
Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg. Blz. 65  
Op basis van de ervaring uit de pilot Ondersteuning Thuis werkwijze aanpassen Blz. 66  
Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders. Blz. 67  
Doorontwikkelen organisatie en ondersteuning van ‘Voormekaar’ Blz. 68  
Dienstverlening aansluiten op de vraag en mogelijkheden van de inwoner in samenwerking met maatschappelijke partners Blz. 69  
Vervolmaken van effectieve en efficiënte werkprocessen en (informatie)systemen. Blz. 70  
Faciliteren opstellen sociale kaart voor inwoners en organisaties Blz. 71  
In samenwerking met inwoners en organisaties een (dynamische) sociale kaart opstellen en communiceren. Blz. 72  
Heroriënteren op vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning Blz. 73  
Met inwoners komen tot oplossingen die een bijdrage leveren aan een verbeterde infrastructuur. Blz. 74  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 75  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 76  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 77  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 78  
Wat speelt er? Blz. 79  
Algemeen Blz. 80  
Speerpunten Blz. 81  
Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed Blz. 82  
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is. Blz. 83  
Doorontwikkelen van het Onderwijsplein Blz. 84  
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst. Blz. 85  
Promoten van technische beroepen. Blz. 86  
Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht Blz. 87  
Doorontwikkelen Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) Blz. 88  
Investeren in bedrijventerrein de Laarberg Blz. 89  
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken Blz. 90  
Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen Blz. 91  
Versterken van industrieterreinen Blz. 92  
Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd Blz. 93  
Bereikbaarheid winkelgebieden en bedrijventerreinen verbeteren. Blz. 94  
Inzetten op snelle uitwisseling van data Blz. 95  
Ontsluiten van bedrijventerrein “De Laarberg” Blz. 96  
Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden) Blz. 97  
Faciliteren van een ondernemersfonds in 2018 Blz. 98  
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry Blz. 99  
Samenwerken met Duitsland Blz. 100  
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie Blz. 101  
Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven Blz. 102  
Kwetsbare groepen doen mee Blz. 103  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) Blz. 104  
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt. Blz. 105  
We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk. Blz. 106  
We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten. Blz. 107  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 108  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 109  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 110  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 111  
Wat speelt er? Blz. 112  
Speerpunten Blz. 113  
De gemeente neemt haar rol door voorbeeld te zijn en (maatschappelijk) initiatief aan te jagen Blz. 114  
Aanschaf van drie elektrische voertuigen Blz. 115  
Bij gemeentelijke gebouwen, accommodaties en non-profit-projecten inzetten op participatie, met een revolverend Achterhoeks energiefonds als procesgeld/voorfinanciering. Blz. 116  
Onderzoek naar het energieneutraal maken van 35 gemeentelijke gebouwen en het stimuleren van scholen elektrisch neutraal te worden. Blz. 117  
Projectondersteuning voor gezamenlijke projecten van inwoners, bedrijven en andere partners Blz. 118  
Verlengen van de uitbreiding van de formatie (met 1,0 fte) voor de periode juni tot december 2018. Blz. 119  
Vervangen van extra 690 lantaarnpalen met LED en dimmers tot 2019 Blz. 120  
Voor het uitvoeren van concrete plannen van buurten, wijken, verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen. Blz. 121  
Het vliegwiel wordt in beweging gezet door energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven Blz. 122  
Bijdragen aan een frontoffice voor inwoners én bedrijven in het regionale Verduursaam Energieloket. Vanaf 2017 is capaciteit en kwaliteit van het loket verder verbeterd. Blz. 123  
Faciliteren van energie initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie). Blz. 124  
Voorstel maken om opnieuw 120 DOE scans uit te voeren, mits de evaluatie van de uitgevoerde 60 DOE scans en 125 MKB Energy CheckUps positief is. Blz. 125  
We maken een voortgezette Achterhoek bespaart subsidie voor particuliere woningeigenaren. We verbreden het bestaande revolverend SVn-fonds: Blz. 126  
We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven Blz. 127  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 128  
Wat mag het kosten? Blz. 129  
Algemeen Blz. 130  
Cultuur Blz. 131  
Cultuur Blz. 132  
Wat speelt er? Blz. 133  
Algemeen Blz. 134  
Speerpunten Blz. 135  
Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur Blz. 136  
Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen. Blz. 137  
Met De Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers Blz. 138  
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. Blz. 139  
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17. Blz. 140  
Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen Blz. 141  
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers Blz. 142  
Culturele initiatieven in Berkelland in beeld brengen en het maatschappelijke dialoog faciliteren. Hiervoor zetten we het bestaande budget voor cultuur en erfgoed in. Blz. 143  
Deelnemen aan het Cultuur– en Erfgoedpact. Blz. 144  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 145  
We verbinden vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuur en erfgoed, zodat er een breed aanbod is. Ook verbinden we cultuur en erfgoed met andere programmalijnen. Blz. 146  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 147  
Kaders die de raad heeft vastgestel Blz. 148  
Sport Blz. 149  
Sport Blz. 150  
Wat speelt er? Blz. 151  
Speerpunten Blz. 152  
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners Blz. 153  
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen Blz. 154  
We faciliteren combinatiefuncties op het gebied van sport. Blz. 155  
We faciliteren vernieuwende initiatieven op het gebied van sport en bewegen Blz. 156  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 157  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB) Blz. 158  
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd Blz. 159  
Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen. Blz. 160  
Wij ronden de projecten rondom sportparken De Wildbaan en De Bijenkamp (buitensport) af. Blz. 161  
Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen Blz. 162  
De buurtsportcoaches krijgen de opdracht mensen met een zorgvraag te betrekken bij hun activiteiten. Blz. 163  
In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname. Blz. 164  
Ook in 2018 neemt de gemeente deel aan het Jeugdsportfonds Nederland. Blz. 165  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB) Blz. 166  
Wij sluiten aan bij het programma ‘Uniek Sporten’ van Achterhoek in Beweging Blz. 167  
Toekomstbestendige sportverenigingen Blz. 168  
In 2018 zetten wij de verenigingsondersteuning voort. Blz. 169  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB). Blz. 170  
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB) Blz. 171  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 172  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 173  
Recreatie en toerisme Blz. 174  
Recreatie en toerisme Blz. 175  
Wat speelt er? Blz. 176  
Speerpunten Blz. 177  
Het bieden van op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten Blz. 178  
We dragen bij aan het project digitale beleving in de Achterhoek Blz. 179  
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod Blz. 180  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project Mobiliteit als beleving met de E-Kar Blz. 181  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren Blz. 182  
We faciliteren financieel en inhoudelijk een cursus ambassadeurs voor het landschap van IVN voor inwoners en recreatieondernemers. Blz. 183  
Meerwaarde door samenwerking Blz. 184  
Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers Blz. 185  
We doen mee in het Duits-Nederlandse netwerk ‘Grensoverschrijdende Euregionale samenwerking’. Blz. 186  
We faciliteren Achterhoek Toerisme financieel en inhoudelijk Blz. 187  
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel. Blz. 188  
We faciliteren een makelaar Vrijetijdseconomie die de regionale Vrijetijdsagenda uitvoert Blz. 189  
We faciliteren het Berkeldalproces Blz. 190  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 191  
Wonen Blz. 192  
Wonen Blz. 193  
Wat speelt er? Blz. 194  
Speerpunten Blz. 195  
Een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad Blz. 196  
Beschikbaar stellen blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren. Blz. 197  
Beschikbaar stellen van een starterslening voor starters om op de woningmarkt de overbrugging tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen. Blz. 198  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie ontwikkelprogramma Energie en Duurzaamheid Blz. 199  
Voor meer informatie over het herstructureringsfonds voor investeringen in bestaand vastgoed en openbare ruimte zie ontwikkelprogramma demografische ontwikkelingen. Blz. 200  
We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. Blz. 201  
Het aantal en type woningen past bij de behoefte Blz. 202  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen. Blz. 203  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 204  
We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen. Blz. 205  
We willen werken aan vitale centra. Voor leegstaande panden zoeken we met eigenaren naar passende functies. Soms kan transformatie naar wonen een oplossing bieden. Blz. 206  
Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel. Blz. 207  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 208  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 209  
Leefomgeving Blz. 210  
Leefomgeving Blz. 211  
Wat speelt er? Blz. 212  
Algemeen Blz. 213  
Speerpunten Blz. 214  
Bereikbaarheid via vervoersystemen Blz. 215  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 216  
Particuliere initiatieven de ruimte geven Blz. 217  
Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling Blz. 218  
Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk Blz. 219  
We overleggen met centrumondernemers over het (groen)onderhoud. Blz. 220  
We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid. Blz. 221  
We overleggen met inwoners over speelplekken. Blz. 222  
Omgevingsbeleid draagt bij aan leefbaarheid Blz. 223  
Digitalisering: de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op landelijke regelgeving en moet bewoners en bedrijven meer gaan ondersteunen. Blz. 224  
Het eigen maken van een andere manier van werken, een andere houding en gedrag van de gemeentelijke organisatie (cultuuromslag, participatie, integraliteit) Blz. 225  
Implementeren nieuwe Omgevingswet in planvorming, beleid, procedures, instrumenten en werkwijze van Berkelland (inhoudelijk/procedureel/juridisch). Blz. 226  
Vitale leefomgeving: versterken/ opstarten dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) en agendavorming per kern door inwoners Blz. 227  
Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen. Blz. 228  
Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren. Blz. 229  
We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te organiseren in representatieve dorpsnetwerken. Blz. 230  
Wijken en kernen zijn goed en veilig bereikbaar Blz. 231  
30- en 60 kilometerzones inrichten. Blz. 232  
Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de inwoners en wegverbindingen van Berkelland in. Blz. 233  
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik. Blz. 234  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 235  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 236  
Integrale veiligheid Blz. 237  
Integrale veiligheid Blz. 238  
Wat speelt er? Blz. 239  
Speerpunten Blz. 240  
De inwoners en de BOA´s zijn onze ogen en oren van de wijk voor veiligheid Blz. 241  
Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie. Blz. 242  
We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen Blz. 243  
We ondersteunen de politie bij het inzetten van lokfietsen om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Blz. 244  
We versturen preventiebrieven in straten waar ingebroken is om het oplossingspercentage omhoog te krijgen en omdat er vaak meerdere keren in één buurt ingebroken wordt. Blz. 245  
Integriteit Blz. 246  
Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit. De integriteitsrichtlijnen worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen. Blz. 247  
Veiligheid bij bedrijven is in orde Blz. 248  
Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen ondersteunen, stimuleren en inkoopregistratie controleren in Digitaal Opsporingsregister ter voorkoming handel in gestolen goederen. Blz. 249  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 250  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 251  
Doorlopende overige taken Blz. 252  
Doorlopende overige taken Blz. 253  
Speerpunten Blz. 254  
Doorlopende activiteiten Blz. 255  
Afvalinzameling en verwerking Blz. 256  
Beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen Blz. 257  
Beheer en onderhoud van het openbaar groen Blz. 258  
Beheer en onderhoud van riolering Blz. 259  
Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen Blz. 260  
Onderhouden van Begraafplaatsen en gelegenheid geven tot begraven Blz. 261  
Verzorgen van onderwijshuisvesting en overige onderwijszaken Blz. 262  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 263  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 264  
Financiën Blz. 265  
Wat speelt er? Blz. 266  
Algemeen Blz. 267  
Speerpunten Blz. 268  
Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 269  
We besparen € 3,2 miljoen door budgetten te verlagen en inkomsten te verhogen. Blz. 270  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 271  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 272