Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Jaarstukken 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 4  
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur Blz. 5  
Wat speelt er? Blz. 6  
Speerpunten Blz. 7  
Dienstbaarheid Blz. 8  
Bij alle projecten evalueren we onze rol (houding en gedrag) met behulp van de Participatiemonitor. Blz. 9  
Gemeentelijke projecten pakken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties op Blz. 10  
Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving. Blz. 11  
Samenwerking Blz. 12  
Leren met voorbeeldprojecten en deze evalueren. Blz. 13  
We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan. Blz. 14  
We organiseren of faciliteren bijeenkomsten voor dialoog met de samenleving. Blz. 15  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 16  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 17  
Beleidsindicatoren Blz. 18  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 19  
Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Blz. 20  
Wat speelt er? Blz. 21  
Speerpunten Blz. 22  
Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen Blz. 23  
We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten Blz. 24  
We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Blz. 25  
We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen Blz. 26  
De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal opgepakt Blz. 27  
De komende twee jaar ligt het accent in ondersteuning van activiteiten op de terreinen: daling ledenaantal verenigingen, arbeidsmarkt en langer zelfstandig thuis wonen. Blz. 28  
In Beltrum starten we samen met inwoners en andere partijen een pilot om een vastgoedstrategie in relatie tot wonen voor de hele kern te ontwikkelen. Blz. 29  
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we de ontwikkelagenda’s van de grote kernen concreet. Blz. 30  
We maken een raadswerkagenda demografische ontwikkelingen en voeren deze uit. Blz. 31  
We ondersteunen betrokkenen, vanuit (dorps-)organisaties, bedrijven en inwoners, in het zoeken naar oplossingen en sturingsmogelijkheden. Blz. 32  
Wat mag het kosten? Blz. 33  
Wat mag het kosten? Blz. 34  
Beleidsindicatoren Blz. 35  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 36  
Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Blz. 37  
Wat speelt er? Blz. 38  
Speerpunten Blz. 39  
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied Blz. 40  
Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling hiervan. Blz. 41  
Toepassen van het sloopfonds. Blz. 42  
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling. Blz. 43  
We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Blz. 44  
We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied. Blz. 45  
Het platteland blijft sociaal vitaal Blz. 46  
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma. Blz. 47  
Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten. Blz. 48  
Dorpsorganisaties actualiseren één keer in de vijf tot zeven jaar hun dorpsvisie en uitvoeringsprogramma. Blz. 49  
We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen. Blz. 50  
We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties. Blz. 51  
We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad. Blz. 52  
Initiatieven versterken ons prachtige landschap Blz. 53  
Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Blz. 54  
Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie. Blz. 55  
Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer. Blz. 56  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 57  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 58  
Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities Blz. 59  
Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities Blz. 60  
Wat speelt er? Blz. 61  
Algemeen Blz. 62  
Speerpunten Blz. 63  
Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein Blz. 64  
Door (regionale) inkoop veranderen van het productenaanbod, zodat die goed aansluit bij de behoefte van de inwoner Blz. 65  
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. Blz. 66  
Inzetten op preventie om specialistische zorg te voorkomen. Blz. 67  
Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg. Blz. 68  
Op basis van de ervaring uit de pilot Ondersteuning Thuis werkwijze aanpassen Blz. 69  
Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders. Blz. 70  
Doorontwikkelen organisatie en ondersteuning van ‘Voormekaar’ Blz. 71  
Dienstverlening aansluiten op de vraag en mogelijkheden van de inwoner in samenwerking met maatschappelijke partners Blz. 72  
Inspelen op de toestroom van nieuwkomers met nieuwe problematiek. Blz. 73  
Medewerkers verder toerusten op het oppakken van en acteren op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Blz. 74  
Vervolmaken van effectieve en efficiënte werkprocessen en (informatie)systemen. Blz. 75  
Faciliteren opstellen sociale kaart voor inwoners en organisaties Blz. 76  
In samenwerking met inwoners en organisaties een (dynamische) sociale kaart opstellen en communiceren. Blz. 77  
Heroriënteren op vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning Blz. 78  
Met inwoners komen tot oplossingen die een bijdrage leveren aan een verbeterde infrastructuur. Blz. 79  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 80  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 81  
Beleidsindicatoren Blz. 82  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 83  
Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid Blz. 84  
Wat speelt er? Blz. 85  
Speerpunten Blz. 86  
Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed Blz. 87  
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is. Blz. 88  
Doorontwikkelen van het Onderwijsplein Blz. 89  
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst. Blz. 90  
Promoten van technische beroepen. Blz. 91  
Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht Blz. 92  
Doorontwikkelen Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). Blz. 93  
Investeren in bedrijventerrein de Laarberg. Blz. 94  
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. Blz. 95  
Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen. Blz. 96  
Versterken van industrieterreinen. Blz. 97  
Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd Blz. 98  
Bereikbaarheid winkelgebieden en bedrijventerreinen verbeteren. Blz. 99  
Inzetten op snelle uitwisseling van data. Blz. 100  
Ontsluiten van bedrijventerrein “De Laarberg”. Blz. 101  
Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden) Blz. 102  
Faciliteren van een ondernemersfonds in 2018. Blz. 103  
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. Blz. 104  
Samenwerken met Duitsland. Blz. 105  
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie. Blz. 106  
Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven. Blz. 107  
Kwetsbare groepen doen mee Blz. 108  
Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering). Blz. 109  
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt. Blz. 110  
We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk. Blz. 111  
We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten. Blz. 112  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 113  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 114  
Beleidsindicatoren Blz. 115  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 116  
Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid Blz. 117  
Wat speelt er? Blz. 118  
Speerpunten Blz. 119  
De gemeente neemt haar rol door voorbeeld te zijn en (maatschappelijk) initiatief aan te jagen Blz. 120  
Aanschaf van drie elektrische voertuigen. Blz. 121  
Bij gemeentelijke gebouwen, accommodaties en non-profit-projecten inzetten op participatie, met een revolverend Achterhoeks energiefonds als procesgeld/voorfinanciering. Blz. 122  
Onderzoek naar het energieneutraal maken van 35 gemeentelijke gebouwen en het stimuleren van scholen elektrisch neutraal te worden. Blz. 123  
Verlengen van de uitbreiding van de formatie (met 1,0 fte) voor de periode juni tot december 2018. Blz. 124  
Vervangen van extra 690 lantaarnpalen met LED en dimmers tot 2019. Blz. 125  
Voor het uitvoeren van concrete plannen van buurten, wijken, verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen. Blz. 126  
Het vliegwiel wordt in beweging gezet door energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven Blz. 127  
Bijdragen aan een frontoffice voor inwoners en bedrijven in het regionale Verduursaam Energieloket. Vanaf 2017 is capaciteit en kwaliteit van het loket verder verbeterd. Blz. 128  
Faciliteren van energie initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie). Blz. 129  
Uitvoeren energiescans bedrijven en instellingen. Blz. 130  
We maken een voortgezette Achterhoek bespaart subsidie voor particuliere woningeigenaren. We verbreden het bestaande revolverend SVn-fonds. Blz. 131  
We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven. Blz. 132  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 133  
Overzicht Uitgaven Energie Uitvoeringsprogramma Blz. 134  
Wat mag het kosten? Blz. 135  
Beleidsindicatoren Blz. 136  
Cultuur Blz. 137  
Cultuur Blz. 138  
Wat speelt er? Blz. 139  
Speerpunten Blz. 140  
Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur Blz. 141  
Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen. Blz. 142  
Met de Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. Blz. 143  
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. Blz. 144  
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17. Blz. 145  
Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen Blz. 146  
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. Blz. 147  
Culturele initiatieven in Berkelland in beeld brengen en het maatschappelijke dialoog faciliteren. Hiervoor zetten we het bestaande budget voor cultuur en erfgoed in. Blz. 148  
Deelnemen aan het Cultuur– en Erfgoedpact. Blz. 149  
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden. Blz. 150  
We verbinden vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuur en erfgoed, zodat er een breed aanbod is. Ook verbinden we cultuur en erfgoed met andere programmalijnen. Blz. 151  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 152  
Kaders die de raad heeft vastgestel Blz. 153  
Sport Blz. 154  
Sport Blz. 155  
Wat speelt er? Blz. 156  
Speerpunten Blz. 157  
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners Blz. 158  
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen. Blz. 159  
We faciliteren combinatiefuncties op het gebied van sport. Blz. 160  
We faciliteren vernieuwende initiatieven op het gebied van sport en bewegen. Blz. 161  
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen. Blz. 162  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB). Blz. 163  
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd Blz. 164  
Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen. Blz. 165  
Wij ronden de projecten rondom sportparken De Wildbaan en De Bijenkamp (buitensport) af. Blz. 166  
Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen Blz. 167  
De buurtsportcoaches krijgen de opdracht mensen met een zorgvraag te betrekken bij hun activiteiten. Blz. 168  
De gemeente neemt deel aan het Jeugdsportfonds Nederland. Blz. 169  
In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname. Blz. 170  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB). Blz. 171  
Wij sluiten aan bij het programma ‘Uniek Sporten’ van Achterhoek in Beweging. Blz. 172  
Toekomstbestendige sportverenigingen Blz. 173  
Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB). Blz. 174  
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB). Blz. 175  
Wij faciliteren de verenigingsondersteuning. Blz. 176  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 177  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 178  
Beleidsindicatoren Blz. 179  
Recreatie en toerisme Blz. 180  
Recreatie en toerisme Blz. 181  
Wat speelt er? Blz. 182  
Speerpunten Blz. 183  
Het bieden van op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten Blz. 184  
We dragen bij aan het project digitale beleving in de Achterhoek. Blz. 185  
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod Blz. 186  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project Mobiliteit als beleving met de E-Kar. Blz. 187  
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren. Blz. 188  
We faciliteren financieel en inhoudelijk een cursus ambassadeurs voor het landschap van IVN voor inwoners en recreatieondernemers. Blz. 189  
Meerwaarde door samenwerking Blz. 190  
Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers. Blz. 191  
We doen mee in het Duits-Nederlandse netwerk ‘Grensoverschrijdende Euregionale samenwerking’. Blz. 192  
We faciliteren Achterhoek Toerisme financieel en inhoudelijk. Blz. 193  
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel. Blz. 194  
We faciliteren een makelaar Vrijetijdseconomie die de regionale Vrijetijdsagenda uitvoert. Blz. 195  
We faciliteren het Berkeldalproces. Blz. 196  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 197  
Wonen Blz. 198  
Wonen Blz. 199  
Wat speelt er? Blz. 200  
Speerpunten Blz. 201  
Een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad Blz. 202  
Beschikbaar stellen blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren. Blz. 203  
Beschikbaar stellen van een starterslening voor starters om op de woningmarkt de overbrugging tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen. Blz. 204  
Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie ontwikkelprogramma Energie en Duurzaamheid. Blz. 205  
Voor meer informatie over het herstructureringsfonds voor investeringen in bestaand vastgoed en openbare ruimte zie ontwikkelprogramma demografische ontwikkelingen. Blz. 206  
We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. Blz. 207  
Het aantal en type woningen past bij de behoefte Blz. 208  
We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen. Blz. 209  
We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt. Blz. 210  
We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen. Blz. 211  
We willen werken aan vitale centra. Voor leegstaande panden zoeken we met eigenaren naar passende functies. Soms kan transformatie naar wonen een oplossing bieden. Blz. 212  
Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal stoplichtmodel. Blz. 213  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 214  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 215  
Beleidsindicatoren Blz. 216  
Leefomgeving Blz. 217  
Leefomgeving Blz. 218  
Wat speelt er? Blz. 219  
Speerpunten Blz. 220  
Bereikbaarheid via vervoersystemen Blz. 221  
Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. Blz. 222  
Particuliere initiatieven de ruimte geven. Blz. 223  
Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling. Blz. 224  
Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk Blz. 225  
We overleggen met centrumondernemers over het (groen)onderhoud. Blz. 226  
We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid. Blz. 227  
We overleggen met inwoners over speelplekken. Blz. 228  
Omgevingsbeleid draagt bij aan leefbaarheid Blz. 229  
Digitalisering: de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op landelijke regelgeving en moet bewoners en bedrijven meer gaan ondersteunen. Blz. 230  
Het eigen maken van een andere manier van werken, een andere houding en gedrag van de gemeentelijke organisatie (cultuuromslag, participatie en integraliteit). Blz. 231  
Implementeren nieuwe Omgevingswet in planvorming, beleid, procedures, instrumenten en werkwijze van Berkelland (inhoudelijk/procedureel/juridisch). Blz. 232  
Vitale leefomgeving: versterken/ opstarten dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) en agendavorming per kern door inwoners Blz. 233  
Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen. Blz. 234  
Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren. Blz. 235  
We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te organiseren in representatieve dorpsnetwerken. Blz. 236  
Wijken en kernen zijn goed en veilig bereikbaar Blz. 237  
30- en 60 kilometerzones inrichten. Blz. 238  
Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de inwoners en wegverbindingen van Berkelland in. Blz. 239  
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik. Blz. 240  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 241  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 242  
Integrale veiligheid Blz. 243  
Integrale veiligheid Blz. 244  
Wat speelt er? Blz. 245  
Speerpunten Blz. 246  
De inwoners en de BOA´s zijn onze ogen en oren van de wijk voor veiligheid Blz. 247  
Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie. Blz. 248  
We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen Blz. 249  
We ondersteunen de politie bij het inzetten van lokfietsen om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Blz. 250  
We versturen preventiebrieven in straten waar ingebroken is om het oplossingspercentage omhoog te krijgen en omdat er vaak meerdere keren in één buurt ingebroken wordt. Blz. 251  
Integriteit Blz. 252  
Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit. De integriteitsrichtlijnen worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen. Blz. 253  
Veiligheid bij bedrijven is in orde Blz. 254  
Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen ondersteunen, stimuleren en inkoopregistratie controleren in Digitaal Opsporingsregister ter voorkoming handel in gestolen goederen. Blz. 255  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 256  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 257  
Beleidsindicatoren Blz. 258  
Doorlopende overige taken Blz. 259  
Doorlopende overige taken Blz. 260  
Speerpunten Blz. 261  
Doorlopende activiteiten Blz. 262  
Afvalinzameling en verwerking. Blz. 263  
Beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Blz. 264  
Beheer en onderhoud van het openbaar groen. Blz. 265  
Beheer en onderhoud van riolering. Blz. 266  
Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen. Blz. 267  
Onderhouden van begraafplaatsen en gelegenheid geven tot begraven. Blz. 268  
Verzorgen van onderwijshuisvesting en overige onderwijszaken. Blz. 269  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 270  
Beleidsindicatoren Blz. 271  
Kaders die de raad heeft vastgesteld Blz. 272  
Financiën Blz. 273  
Wat speelt er? Blz. 274  
Speerpunten Blz. 275  
Financieel structureel gezonde gemeente Blz. 276  
We besparen € 3.200.000 door budgetten te verlagen en inkomsten te verhogen. Blz. 277  
We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen. Blz. 278  
Emu-saldi 2017 - 2019 (bedragen x € 1.000) Blz. 279  
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000) Blz. 280  
Beleidsindicatoren Blz. 281  
Bedrijfsvoering Blz. 282  
Bedrijfsvoering Blz. 283  
Wat speelt er? Blz. 284  
Speerpunten Blz. 285  
Een professionele bedrijfsvoering Blz. 286  
Ontwikkelen opdrachtgeverschap. Blz. 287  
Professionaliseren projectmatig werken. Blz. 288  
Uitvoeren interne audits. Blz. 289  
Verbeteren juridische kwaliteit. Blz. 290  
Verminderen fiscale risico's. Blz. 291  
We evalueren onze dienstverlening aan derden. Blz. 292  
Herijking van de besparing op de organisatiekosten Blz. 293  
We verminderen het aantal fte (bij gelijkblijvende taken) met 30 op 31 december 2018. Blz. 294  
We zetten in op een meervoudige ontwikkelstrategie voor de organisatie. Blz. 295  
ICT innovatie een belangrijk hulpmiddel dat leidt tot een moderne en voorspelbare dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 296  
Aansluiten op de generieke digitale infrastructuur. Blz. 297  
Grondbeleid Blz. 298  
Grondbeleid Blz. 299  
Wat speelt er? Blz. 300  
Speerpunten Blz. 301  
Een geactualiseerd Regionaal Programma Bedrijventerreinen Blz. 302  
Actualiseren Regionaal Programma Bedrijventerreinen Blz. 303  
Voldoen aan de regionale afspraken om minder woningen toe te voegen Blz. 304  
Opstellen van een structuurvisies wonen voor iedere kern Blz. 305  
Optimale financiële resultaten Blz. 306  
Beoordelen weerstandsvermogen reserve grondexploitatie Blz. 307  
Beoordeling voorziening afwaardering bouwgrondexploitaties Blz. 308  
Inschatten risico's grondexploitaties Blz. 309  
Kosten van bouwplannen verhalen Blz. 310  
Kostenneutraal verwerken grondexploitaties Blz. 311  
Optimaal uitvoering geven aan de fiscale wetgeving Blz. 312  
Verbeteren inzicht in financiële resultaten van lopende grondexploitaties Blz. 313  
Algemeen Blz. 314  
Lokale heffingen Blz. 315  
Lokale heffingen Blz. 316  
Wat speelt er? Blz. 317  
Kaders Blz. 318  
Speerpunten Blz. 319  
Een verantwoorde gemeentelijke belastingdruk Blz. 320  
Heffen Reinigingsheffingen Blz. 321  
Heffen rioolheffing Blz. 322  
Heffen van Onroerende zaak belastingen Blz. 323  
Kwijtschelding van belasting voor mensen met een minimuminkomen Blz. 324  
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen Blz. 325  
Verantwoorde tarieven voor onze dienstverlening Blz. 326  
Heffen begraafrechten Blz. 327  
Heffen Leges Blz. 328  
Heffen marktgelden Blz. 329  
Heffen Toeristenbelasting Blz. 330  
Weerstandsvermogen Blz. 331  
Weerstandsvermogen Blz. 332  
Wat speelt er? Blz. 333  
Speerpunten Blz. 334  
Een weerstandvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen Blz. 335  
Beoordelen weerstandsvermogen. Blz. 336  
Inventariseren risico's. Blz. 337  
Kengetallen financiële positie Blz. 338  
Samenwerkingspartijen Blz. 339  
Samenwerkingspartijen Blz. 340  
Speerpunten Blz. 341  
Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen Blz. 342  
Aandeelhouderschap van AGEM goed uitoefenen. Blz. 343  
Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen. Blz. 344  
Aandeelhouderschap van Bank Nederlandse Gemeenten goed uitoefenen. Blz. 345  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen. Blz. 346  
Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg C.V. goed uitoefenen. Blz. 347  
Aandeelhouderschap van Twence goed uitoefenen. Blz. 348  
Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen. Blz. 349  
Goede dienstverlening door andere partijen Blz. 350  
Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Blz. 351  
Goede dienstverlening door samenwerking Blz. 352  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Blz. 353  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland. Blz. 354  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Blz. 355  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. Blz. 356  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers. Blz. 357  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek. Blz. 358  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek. Blz. 359  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland. Blz. 360  
Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. Blz. 361  
Deelnemen in het Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achteroek. Blz. 362  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet - Stelkampsveld. Blz. 363  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Euregio. Blz. 364  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Leisurelands. Blz. 365  
Deelnemen in het samenwerkingsverband N18. Blz. 366  
Deelnemen in het samenwerkingsverband NUVAL Platform. Blz. 367  
Deelnemen in het samenwerkingsverband P10. Blz. 368  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme. Blz. 369  
Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek. Blz. 370  
Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV. Blz. 371  
Financiering Blz. 372  
Financiering Blz. 373  
Wat speelt er? Blz. 374  
Speerpunten Blz. 375  
Beperken van de risico's op het te lenen en uit te lenen geld Blz. 376  
Beoordelen koersrisico Blz. 377  
Beoordelen renterisico. Blz. 378  
Beoordelen uitstaande leningen Blz. 379  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 380  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 381  
Wat speelt er? Blz. 382  
Speerpunten Blz. 383  
Een verantwoord beheer van onze kapitaalgoederen Blz. 384  
Onderhouden gebouwen. Blz. 385  
Onderhouden groen. Blz. 386  
Onderhouden van Riolering Blz. 387  
Onderhouden van wegen Blz. 388