Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

"Een vitaal en innovatief buitengebied in Berkelland"

Wat speelt er?

  • In de landbouw stoppen boeren met als gevolg vrijkomende agrarische bebouwing. Sommige doorgaande boerenbedrijven groeien binnen ruimte die op bedrijfsniveau beschikbaar is (Wet natuurbescherming, Meststoffenwet).
  • In opdracht van de provincie moet de gemeenteraad Plussenbeleid vaststellen voor niet grondgebonden veehouderij. Daarbij spelen onderwerpen als duurzaamheid, leefbaarheid, goede inpassing en dialoog met de omgeving.
  • Vraagstukken in het buitengebied zijn onder andere leegstand/hergebruik van stallen, duurzame energie, asbestdaken en circulaire landbouw. Er is aandacht voor het behoud en versterking van het coulissenlandschap als drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit. Het coulissenlandschap  draagt ook bij aan kwaliteit van initiatieven.
  • Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort. Veel voorzieningen worden zelf georganiseerd. De samenwerking binnen en tussen inwoners en kleine kernen wordt sterker. Vrijwilligers in het buitengebied en de kleine kernen zijn steeds moeilijker te vinden.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2018 Wijzigingen Voorjaarsnota Begroting na Voorjaarsnota
Lasten
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied 0 -30 -30
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma -62 0 -62
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer -71 0 -71
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellandddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw -43 0 -43
Rente en afschrijving van het programma Plattelandsontwikkeling -38 0 -38
Totaal Lasten -213 -30 -243
Baten
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma 29 0 29
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer 18 0 18
Totaal Baten 47 0 47

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016

 2015

Uitgangspuntennotitie bestemmingplan Buitengebied Berkelland 2016

januari 2016

Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied

2014

Structuurvisie 2025

 2010

Regeling Landschap

 2015

Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020

 2016

Voorontwerp Bestemmingsplan buitengebied 2016

 in procedure

Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling

2017

Beleidsregels Ruimtelijke ordening en duurzame energie

2017