Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Omgevingswet

Ontwikkelprogramma Omgevingswet

Aan de slag met de Omgevingswet!

Wat speelt er?

 • De Omgevingswet komt er aan. In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene maatregelen van Bestuur  teruggebracht van 120 naar 4.
 • Het gaat om alle onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lucht, water, natuur, klimaat, verkeer, veiligheid, welzijn, gezondheid, enzovoort).
 • Het is de bedoeling dat  door de nieuwe wet:
  - plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder zijn dan nu het geval is
  - de leefomgeving van mensen meer als totaal wordt bekeken
  - het gemeentebestuur meer ruimte krijgt om zelf belangen af te wegen
  - besluiten sneller kunnen worden genomen
 • De wet heeft ook gevolgen voor onze manier van besturen, communiceren en (samen)werken.
 • We hebben tijd om ons voor te bereiden op de nieuwe wet.  Minister Schulz heeft laten weten dat de datum van inwerkingtreding (juli 2019) niet wordt gehaald. We wachten op een nieuwe datum.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2018 Wijzigingen Voorjaarsnota Begroting na Voorjaarsnota
Lasten
We richten werkprocessen waar nodig opnieuw in -577 0 -577

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld