Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

 • Voormekaar organisatie
  Met de vaststelling van het Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar is de positie van Voormekaar bepaald. In de taakuitvoering ligt nu de focus op het versterken van de netwerken en innovatie van zorg en ondersteuning aan inwoners. Inwoners kunnen vaak net zo goed of zelf beter hun boontjes doppen. Daarom speelt de gemeente Berkelland in op de behoeften en initiatieven van de inwoners. Eigen kracht en regie van de inwoners en ondersteuning op maat worden voorop gesteld, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn.
 •  Toestroom van nieuwkomers
  Toestroom nieuwkomers met integratievraagstukken, oorlogstrauma’s en taalproblemen zorgen voor nieuwe uitdagingen bij gemeente en netwerkpartners (zoals de ‘Voormekaarteams’, jeugdzorg, scholen en de SDOA)
 •  Gebruik bestaande voorzieningen
  Regelmatige communicatie over het bestaande voorzieningenaanbod blijft nodig om inwoners goed bekend te houden met de ondersteuningsmogelijkheden.
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
  De geldstromen voor de ondersteuningstaken van de doelgroepen uit de geestelijke gezondheidszorg (inclusief personen met verward gedrag) gaan veranderen.  Nu wordt deze taak nog bekostigd en uitgevoerd door centrumgemeente Doetinchem. Omdat op termijn de individuele gemeenten zelfstandig worden bekostigd zullen die keuzes moeten maken over deze taakuitvoering.
 •  Maatschappelijke agenda en preventie
  In de maatschappelijke agenda en het beleidsplan sociaal domein zijn de kaders voor uitvoering vanaf 2018 geschetst. De kaders werken we verder uit in concrete uitvoeringsprogramma’s .Dit kunnen wij niet alleen. Samen met maatschappelijke partners gaan wij aan de slag. Daarbij ligt een nadrukkelijk accent op het versterken van preventie.  Om beleidsintensiveringen, voortvloeiend uit de uitvoeringsprogramma's, te kunnen financieren zal de raad het voorstel worden gedaan om een ontwikkelbudget (lumpsum) uit de reserve nadelen decentralisaties beschikbaar te stellen.

Speerpunten

2. Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2018 Wijzigingen Voorjaarsnota Begroting na Voorjaarsnota
Lasten
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking -400 0 -400
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. -216 0 -216
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. -5.901 0 -5.901
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet PGB) -1.300 0 -1.300
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) -5.595 0 -5.595
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet- zorg in natura) -7.760 0 -7.760
Loonkosten van het programma Decentralisaties en transities -2.509 0 -2.509
Totaal Lasten -23.681 0 -23.681
Baten
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. 2 0 2
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) 800 0 800
Totaal Baten 802 0 802

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

3D Beleidskader ‘Voormekaar in Berkelland 2015-2016

28 oktober 2014

Beleidskader Participatiewet

28 oktober 2014

Visienota ‘Meedoen naar vermogen’

2 april 2013

Lokaal gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen’

26 juni 2013

Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar

13 december 2016