Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

"Berkelland is duurzaam en bruist van de energie"

Wat speelt er?

Energie

  • Er is veel steun om in 2019 één derde van het energieverbruik duurzaam op te wekken en/of te besparen t.o.v. 2011. Ook is het energie uitvoeringsprogramma 2015 tot en met 2018 (EUP) vastgesteld medio mei 2016;
  • We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030, zoals met de Achterhoekse gemeenten in 2013 is afgesproken bij de Tafel van Groenlo;
  • De samenleving zoekt steeds meer naar energiebesparing en duurzame ontwikkelingen zoals opwekking van energie met biogas, wind en zonne-energie;
  • Naast het akkoord van Parijs en het nationale Energieakkoord heeft ook de provincie Gelderland het Gelders Energieakkoord opgesteld (GEA). Als gemeente moeten we daarop inspelen.
  • De samenwerking van de Achterhoekse gemeenten krijgt steeds meer vorm en inhoud in bijvoorbeeld het Verduursaamenergieloket.nl. Er zijn steeds meer samenwerkingskansen en -mogelijkheden;
  • Groene energie wordt steeds goedkoper en productie van groene elektriciteit en groen gas biedt steeds meer kansen voor duurzaam ondernemen. 

Grondstoffeninzameling en verwerking

  • Afval wordt steeds meer gezien als grondstof omdat de mogelijkheden tot hergebruik fors zijn toegenomen. Daarom wordt nu gesproken over grondstoffen en ook het Grondstoffenbeleid. De landelijke VANG (‘Van Afval Naar Grondstof’ ) doelstelling is dat in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner ingezameld wordt en een afvalscheiding van meer dan 75%.

Speerpunten

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

EUP 2015-2018

 2015

Beleidsregels RODE

2017

Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2016
Duurzaamheidslening particulieren 2016 2016
Stimuleringslening MKB bedrijven, instellingen en agrariërs 2016
Verordening subsidieregeling Energie Uitvoerings Programma Berkelland 2016-2018 2017
Grondstoffenplan 2018-2022 Berkelland 2017
Bestuursakkoord VANG doelstelling 2017
   

 

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2018 Wijzigingen Voorjaarsnota Begroting na Voorjaarsnota
Lasten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. -54 0 -54
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden -3.020 -6 -3.027
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op -154 0 -154
Loonkosten van het programma Energie en duurzaamheid -238 0 -238
Rente en afschrijving van het programma Energie en duurzaamheid -48 0 -48
Totaal Lasten -3.514 -6 -3.520
Baten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. 54 0 54
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden 3.957 0 3.957
Totaal Baten 4.011 0 4.011