Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode hebben we een bezuinigingstaakstelling van € 4,8 miljoen.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
  • De regelgeving rond de begroting is gewijzigd daardoor zijn een aantal extra overzichten verplicht

Speerpunten

Algemeen

Financiële ontwikkelingen bedrijfsvoering

Voorziening pensioenen voormalige wethouders
Voor de uitbetaling van pensioenen aan voormalig wethouders is al jaren een bedrag van € 180.000 geraamd. Op basis van de laatste jaren blijkt dat dit ontoereikend is. Een structurele verhoging van € 45.000 is noodzakelijk.

A+O fonds
Tot 2018 werd de bijdrage A+O fonds gemeenten in mindering gebracht op de Algemene Uitkering. Vanaf 2018 ontvangen we hiervoor een factuur. Hierdoor moeten we het budget voor opleidingen verhogen, dekking komt uit algemene baten en lasten.


Verkiezingen
Op 21 maart zijn er 2 verkiezingen gehouden. In de begroting is rekening gehouden met 1 verkiezing. De extra verkiezing heeft geleid tot hogere bezorgkosten. Daarnaast is een hoger bedrag aan presentiegeld betaald. Voorzitters kregen een hogere vergoeding, maar ook zijn er extra tellers ingezet. Ook is er dit jaar extra aandacht geweest voor opleiding van de stembureauleden.


Veranderbudget
Teams worden dit jaar intensief begeleid in de doorontwikkeling naar zelforganisatie. De dekking van deze kosten komt uit eerder gereserveerde middelen voor organisatieontwikkeling.

Totaal overzicht voorjaarsnota per programma

Programma (Bedragen x € 1.000) Primitieve begroting 2018 Wijzigingen voorjaarsnota Begroting na voorjaarsnota
Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur -50 0 -50
Demografische ontwikkelingen -30 0 -30
Plattelandsontwikkeling -166 -30 -196
Jeugd en Zorg -22.880 0 -22.880
Economie en Werkgelegenheid -15.825 -900 -16.724
Energie en Duurzaamheid 497 -6 490
Omgevingswet -577 0 -577
Cultuur -1.871 -64 -1.934
Sport -1.627 -407 -2.034
Recreatie en Toerisme -610 0 -610
Wonen -790 0 -790
Leefomgeving -8.937 -66 -9.003
Integrale Veiligheid -118 0 -118
Financiën 52.407 -1.789 54.190
Totaal 0 314 314

 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2018 Wijzigingen Voorjaarsnota Begroting na Voorjaarsnota
Lasten
Loonkosten van het programma Financiën -11.248 0 -11.248
Rente en afschrijving van het programma Financiën -3.899 0 -3.899
We voeren de Wet onroerende zaakbelasting uit -255 -97 -353
We heffen Onroerende zaak belasting -1 0 -1
We heffen andere belastingen en leges -873 -39 -912
We storten in en onttrekken aan reserves -1.000 0 -1.000
Bedrijfsvoeringskosten -4.495 -610 -5.111
We beheren onze financiële middelen -22 -20 -42
We dragen bij aan verbonden partijen. -3.118 0 -3.118
Overige baten en lasten -3.386 891 -2.496
Totaal Lasten -28.298 124 -28.179
Baten
We ontvangen een algemene uitkering 63.218 390 63.608
We heffen Onroerende zaak belasting 8.410 0 8.410
We heffen andere belastingen en leges 1.545 38 1.583
We storten in en onttrekken aan reserves 513 450 963
Bedrijfsvoeringskosten 2.506 0 2.506
We beheren onze financiële middelen 4.298 786 5.084
We dragen bij aan verbonden partijen. 8 0 8
Overige baten en lasten 208 0 208
Totaal Baten 80.705 1.664 82.369