Meer
Publicatiedatum: 26-04-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

"Een vitaal en innovatief buitengebied in Berkelland"

Algemeen

Sloopfondsregeling
In januari 2016 is door de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” vastgesteld. Onderdeel van de uitgangspuntennotitie was de Bovenplanse sloopbonusregeling.  De raad heeft een amendement aangenomen dat bepaalt dat initiatiefnemers ook moeten kunnen kiezen voor het betalen van een vergoeding in een sloopfonds. Als de ‘sloopfondsregeling’ is vastgesteld kan de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied worden verbeterd door subsidie te verlenen voor het slopen van gebouwen. De ontstening in het buitengebied wordt zo gestimuleerd. We willen als startkapitaal €100.000 storten in het sloopfonds.

Speerpunten

(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied

  • Landbouwbedrijven produceren duurzaam;
  • Landbouwbedrijven beschikken over de juiste vergunningen;
  • Stoppende landbouwbedrijven beschikken over passende oplossingen voor sloop of hergebruik van leegstaand vastgoed;
  • Nieuwe functies versterken de gebruiksmogelijkheden in het buitengebied.

Initiatieven versterken ons prachtige landschap

  • Cultuurhistorische waarden blijven bewaard en worden versterkt;
  • Natuur– en landschapswaarden blijven bewaard en zijn versterkt.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied -110 -100 -210 -110 -110 -110
Initiatieven versterken ons prachtige landschap -71 0 -71 -71 -71 -71
Het platteland blijft sociaal vitaal -42 0 -42 -42 -42 -42
Totaal lasten -223 -100 -323 -223 -223 -223
Baten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied 0 0 0 0 0 0
Initiatieven versterken ons prachtige landschap 18 0 18 18 18 18
Het platteland blijft sociaal vitaal 29 0 29 29 29 29
Totaal baten 47 0 47 47 47 47
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -177 -100 -277 -177 -177 -177
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied 0 0 0 0 0 0
Initiatieven versterken ons prachtige landschap 0 0 0 0 0 0
Het platteland blijft sociaal vitaal 0 0 0 0 0 0
Totaal stortingen 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied 0 0 0 0 0 0
Initiatieven versterken ons prachtige landschap 0 0 0 0 0 0
Het platteland blijft sociaal vitaal 0 0 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -177 -100 -277 -177 -177 -177