Meer
Publicatiedatum: 26-04-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

"Meedoen en werk voor iedereen"

Algemeen

Participatiewet
In het coalitieakkoord 'Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur' is afgesproken dat de nieuwe taken op het gebied van Wmo, Jeugd en Participatiewet uitgevoerd zullen worden met de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen (uitgangspunt is dus budgetneutraliteit). Binnen het ontwikkelprogramma 'Economie en werkgelegenheid' wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet. In 2014 was becijferd dat we op deze uitvoering circa € 1,6 miljoen risico (lees: tekort) zouden lopen door het verlagen van de bijdrage van het Rijk voor de Wsw. Inmiddels zijn we gestart met het op een andere manier organiseren van de Wsw taken. Gedeeltelijk door het detacheren onder te brengen bij de SDOA en gedeeltelijk door het lokaal te regelen. De nieuwste berekeningen laten zien dat door deze maatregelen het risico is afgenomen tot ongeveer € 500.000. De verwachting is dat dit nog verder af kan nemen als we (nog) meer lokaal kunnen organiseren. Wij hebben geconcludeerd dat op dit moment op het gebied van de participatiewet geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn.

Vluchtelingen
Ons gemeentelijk team vluchtelingen voert dit jaar een bestuursopdracht uit voor integratie en participatie. We doen dit planmatig en integraal zodat sneller gestart kan worden met activiteiten om zelfstandig een zinvol bestaan op te bouwen. Na een consultatieronde langs alle betrokken personen en instanties is hiervoor een plan van aanpak in de maak. Op basis hiervan verbeteren we de kansen van vluchtelingen door te zorgen voor één doorgaande lijn van perspectief op wonen, onderwijs en werk vanaf het moment dat een vluchteling en de gemeente Berkelland weten dat ze aan elkaar zijn gekoppeld.

Het plan van aanpak is deze maand klaar en wordt u na behandeling in het college ter kennisneming aangeboden. Het geïntegreerde programma start gefaseerd na de zomervakantie. Met ingang van 2018 moet de nieuwe werkwijze volledig draaien. Het concept-plan van aanpak rust op twee pijlers: Professioneel waar het moet; Vrijwillig, zo plaatselijk mogelijk, waar het kan.

Voor de statushouders ontvangen we naast € 2.370 van het COA per statushouder een bedrag van € 4.430 uit de rijksbijdrage verhoogde asielinstroom. Voor 2016 betekent dit een bedrag van ruim 5 ton. Deze worden overgeheveld naar 2017. Ook dit jaar ontvangen wij weer € 2.370 en € 4.430 per gehuisveste statushouder. Vanuit de afwikkeling van de Stichting Integratie Nieuwkomers is een bedrag van  € 20.465,38 beschikbaar.

Speerpunten

Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed

  • Samenwerking en Samenwerking en overleg zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de (lokale, regionale) arbeidsmarkt. Er zal sprake zijn van een betere doorstroming naar het bedrijfsleven en dit is een belangrijk wapen tegen de (jeugd) werkloosheid.overleg zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de (lokale, regionale) arbeidsmarkt. Er zal sprake zijn van een betere doorstroming naar het bedrijfsleven en dit is een belangrijk wapen tegen de (jeugd) werkloosheid.

Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht

  • We willen aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden, compact en zonder leegstand, waarbij de fysieke en digitale bereikbaarheid optimaal zijn.

Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd

  • Breedbandvoorzieningen zijn noodzakelijk voor inwoners, bedrijven en buitengebied. Glasvezel in het buitengebied is aangelegd en we zijn op koers met de aanleg ervan op bedrijventerreinen;
  • Fysieke bereikbaarheid is ook van groot belang en een goede, veilige wegverbinding van de Laarberg naar de A1 versterkt dit. Bovendien zorgt het voor de ontwikkeling van de Laarberg, voor een verbetering van het ondernemersklimaat en groei van werkgelegenheid.

Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden)

  • De samenwerking die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden dient verder te worden uitgebouwd. Zowel op lokaal als (eu)regionaal niveau. We hebben elkaar nodig om de juiste prioriteiten te stellen en doelen te stellen.

Kwetsbare groepen doen mee

  • Er zijn inwoners die door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn. Het doel is om deze inwoners zichtbaar te maken en te ondersteunen bij hun deelname in de samenleving, waarbij gestreefd wordt naar betaalde arbeid;
  • Iedereen levert naar vermogen inbreng. We blijven actief in zowel de samenwerking met de SDOA en het bedrijfsleven als met eigen lokale (proef) projecten;
  • We hebben verscherpt aandacht voor de nieuwe instroom van inwoners die onder de Participatiewet vallen (voormalig Wajong en WSW) zodat ook deze mensen een passende werkplek krijgen;
  • De ontmanteling Hameland is vergevorderd en de landing van de medewerkers in een passende werkplek (in dienst van de gemeente, maar ook werkzaam bij een andere werkgevers) verloopt goed.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. -20.717 0 -20.717 -20.853 -20.853 -20.853
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is goed -11 0 -11 -11 -11 -11
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden -97 0 -97 -97 -47 -47
Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht -2 -240 -242 -2 -2 -2
Bereikbaarheid, fysiek en digitaal is sterk verbeterd -36 0 -36 -36 -36 -36
Totaal lasten -20.863 -240 -21.103 -20.999 -20.949 -20.949
Baten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. 7.814 0 7.814 7.814 7.814 7.814
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is goed 0 0 0 0 0 0
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden 0 0 0 0 0 0
Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht 0 0 0 0 0 0
Bereikbaarheid, fysiek en digitaal is sterk verbeterd 3 0 3 3 3 3
Totaal baten 7.818 0 7.818 7.818 7.818 7.818
Resultaat -13.046 -240 -13.286 -13.181 -13.131 -13.131