Meer
Publicatiedatum: 26-04-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

"Vitale en leefbare kernen in Berkelland"

Algemeen

Speerpunten

Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen

  • De cijfers en mogelijke effecten van de demografische ontwikkelingen in Berkelland zijn per thema in beeld en worden actief naar buiten gebracht;
  • Er is afstemming over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente.

Wat mag het kosten?

Het ontwikkelprogramma demografische ontwikkelingen heeft geen eigen budget. Voor onderzoek, overleg en communicatie voor de bewustwordingsontwikkelingen, kan gebruik gemaakt worden van het budget voor incidentele onderzoeken.

Financiële ontwikkelingen in de begroting
De begroting wordt beïnvloed door de krimp. Net als de krimp zelf zal deze ontwikkeling zich geleidelijk voordoen. Het is daarbij lastig om aan te geven of een stijging of een daling van een budget rechtstreeks het gevolg is van de demografische ontwikkelingen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. Als indicatie kunnen we aangeven dat onze algemene uitkering met het aantal inwoners en huishoudens van 2035 €2,8 miljoen lager zou kunnen zijn.

De Regio Achterhoek is aangemerkt als een krimpregio. Dit betekent dat de Regio ook geld van het Rijk krijgt om krimpvraagstukken op te lossen. Het gaat om ongeveer €1.000.000 per jaar (2016-2020).

Kosten Woningbouw
Er is rekening gehouden met een voorziening voor afwaardering van gemeentelijk bouwgronden. Wat de kosten zijn voor het opknappen of vervanging van verouderde (huur) woningen is op dit moment niet bekend. Wel is duidelijk dat het geld vanuit de grondexploitatie hier niet meer voor gebruikt kan worden nu er geen nieuwe woningen meer gebouwd worden.

De bestemmingsreserve herstructurering is ingesteld voor financiering van gemeentelijke opgave of voor cofinanciering van investeringen gericht op leefbare en vitale dorpen. De maximale omvang van deze reserve is €7 miljoen.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Het aantal aansluitingen zal de komende jaren dalen. Wel moeten dezelfde (investerings-)kosten gedragen worden door het lagere aantal aansluitingen. Los van andere ontwikkelingen zou hierdoor in 2040 het tarief met 10% omhoog moeten. In het nieuwe GRP (eind 2018 / begin 2019) worden alternatieven aangereikt om het tarief minder hard te laten stijgen.

Overige belastingen
Wat betreft de demografische ontwikkelingen verwachten wij geen stijging van de afvalstofheffing. Minder inwoners zou ook tot minder afval en lager inzamel- en verwerkingskosten moeten leiden. Voor de OZB zal de belastingdruk bij het huidige beleid stijgen, omdat dezelfde opbrengst met minder gebouwen moet worden gerealiseerd.