Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities

Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Algemeen

In het coalitieakkoord 'Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur' is afgesproken dat de nieuwe taken op het gebied van Wmo, Jeugd en Participatiewet uitgevoerd zullen worden met de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen (uitgangspunt is dus budgetneutraliteit). Binnen het ontwikkelprogramma 'Decentralisaties en transities' wordt uitvoering gegeven aan de Wmo en Jeugdwet. In 2014 was becijferd dat we op deze uitvoering circa € 5 miljoen risico (lees: tekort) zouden lopen door kortingen vanuit het Rijk. Dit beeld is bijgesteld toen bleek dat de overdracht van middelen en bestanden vanuit het Rijk niet juist was. Nu de decentralisaties an sich achter de rug zijn en de administratie (bij zowel de gemeente als aanbieders) grotendeels op orde is, zijn we beter in staat op inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. In 2015 hielden we ten opzichte van de Rijksbudgetten behoorlijk over, in 2016 werd dit al minder (het definitieve bedrag volgt in de jaarrekening 2016).

In de 4e voortgangsrapportage (d.d. 6 december 2016) in het kader van het 3D Monitoringsplan bent u voor het laatst geïnformeerd over de financiële stand van zaken. Door een korting van € 2,1 miljoen in de septembercirculaire 2016 van het Rijk was op dat moment het beeld dat we toch nog maatregelen zouden moeten nemen om te voldoen aan de afspraak uit het coalitieakkoord. Inmiddels is dit beeld gekanteld doordat in het resultaat van 2016 enkele tegenvallers zitten die zich vermoedelijk in 2017 en de jaren erna niet (in die omvang) voort gaan doen en doordat de realisatie van de pgb's (persoonsgebonden budgetten) fors achterblijft bij de prognose; dit laatste was overigens ook al in 2015 en 2016 het geval en zet zich in 2017 voort. Enkele tegenvallers in het resultaat van 2016 zijn: de regionale verevening van jeugdzorgkosten, de rechtszaak Wevers, en hogere uitvoeringskosten Voormekaar. De pgb's blijven achter bij realisatie omdat er minder gebruik van wordt gemaakt (dit vertaalt zich niet in een evenredig gebruik van zorg in natura) en door strakke casusregie vanuit Voormekaar, daar waar het zorgkantoor voorheen steken liet vallen en te weinig controle uitoefende op de besteding van pgb's.

Wij hebben geconcludeerd dat op dit moment (!) op het gebied de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn voor het jaar 2018 en verder. Wel stellen wij voor ten laste van de reserve nadelen decentralisaties een ontwikkelbudget beschikbaar te stellen d om het nieuwe beleidskader sociaal domein en daarbij horende uitvoeringsprogramma's uit te kunnen voeren, zodat ook de zorg in de toekomst betaalbaar blijft (lees: investeren in preventie). Voor 1 januari 2018 zal dit voorstel ter besluitvorming aan de raad voor worden gelegd. Ook zal in 2018 een reële reserve nadelen decentralisaties worden bepaald op basis van risicoprofielen.

Speerpunten

Speerpunten

  • De opbouw en inrichting van de van de Voormekaar organisatie is afgerond;
  • De definitieve vorm van de Voormekaar organisatie is bepaald. Uiterlijk per 1 januari 2018 is deze organisatorische inrichting afgerond.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein -25.757 42 -25.715 -25.757 -25.757 -25.757
Heroriëntatie vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteuning -192 0 -192 -192 -192 -192
Totaal lasten -25.949 42 -25.907 -25.949 -25.949 -25.949
Baten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein 820 0 820 820 820 820
Heroriëntatie vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteuning 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 820 0 820 820 820 820
Resultaat -25.129 42 -25.087 -25.129 -25.129 -25.129