Meer
Publicatiedatum: 26-04-2017

Inhoud

Voorjaarsnota 2017

Klik voor de Begroting op de Meer-knop rechts in beeld >>
Voorjaarsnota 2017

Ook in 2017 gaan we verder met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’.  In deze Voorjaarsnota geven we aan hoe het gaat met de activiteiten die we in de begroting 2017 hebben benoemd. Dat is anders dan in eerdere voorjaarsnota's waarbij we alleen de afwijkingen rapporteerden. Wat wel gebleven is in de voorjaarsnota is de vooruitblik naar 2018 met de begrotingsuitgangspunten en de investeringsljist voor 2018.

Stand van zaken 2017
In de voorjaarsnota kunt u per activiteit uit de begroting zien hoe het gaat met de Kwaliteit, Tijd en Geld. Eerst ziet u de tekst die in de begroting staat, daarna volgen de drie indicatoren. Groene vakjes geven aan dat we op schema liggen, oranje vakjes geven aan dat enige aandacht noodzakelijk is en rode vakjes geven aan dat het niet gaat zoals verwacht. Grijze vakjes tenslotte geven aan dat het onderwerp niet van toepassing is.

In financiële zin laat de voorjaarsnota een voordeel zien van € 577.564.
We stellen voor dit voordeel  te bestemmen voor de invoeringskosten van de omgevingswet.

Ook meerjarig laat de voorjaarsnota een licht positief beeld zien. Het sluitende meerjarenperspectief komt daardoor uitdrukkelijker in beeld. Het meerjarenperspectief ziet er na deze voorjaarsnota als volgt uit. 

Bedragen x € 1.000 2017  2018 2019 2020
Stand na najaarsnota 2016 320 40 36 -55
Voorjaarsnota 2017 578 8 27 45
Stand na voorjaarsnota 2017 898 48 63 -10

Voortuitblik 2018
De voorjaarsnota bevat ook twee onderdelen die vooruitblikken op 2018. Een hoofdstuk met begrotingsuitgangspunten en een hoofdstuk met de investeringswensen en wensen voor nieuw beleid in 2018.

Burgemeester en wethouders van Berkelland.