Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Terug

Opstellen van een structuurvisies wonen voor iedere kern

Opstellen van een structuurvisies wonen voor iedere kern

Om te kunnen voldoen aan de regionale afspraken om minder woningen toe te voegen analyseren we alle woningbouwplannen. Daarvoor gebruiken we het stoplichtmodel. Op basis van volkshuisvestelijke en ruimtelijke argumenten maken we keuzes tussen plannen.

We zoeken daarbij een evenwichtige balans tussen woningbouw door particuliere ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en uitgifte van kavels door onze gemeente. De beleidsuitgangspunten en de kaders uit een structuurvisie vertalen we in bestemmingsplannen. Voor gemeentelijke woningbouwplannen kan dit betekenen dat we voor ingenomen grondposities een alternatieve invulling moeten zoeken. Dit kan leiden tot verliezen. Met particuliere ontwikkelaars en woningcorporaties maken we afspraken over het terugdringen van het aantal te bouwen woningen. Het project Kernenfoto en de lokale ontwikkelagenda’s dragen bij aan de beeldvorming over locaties die kansen bieden of extra aandacht vragen.