Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek

Aandachtspunten en ontwikkelingen

  • De SDOA heeft een businessplan om de uitstroom te versterken.
  • De vaste formatie van de SDOA is te krap voor de huidige klanten en nieuwe instroom. Er wordt gewerkt met een grote flexibele schil aan tijdelijk personeel.
  • Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De SDOA krijgt hierdoor te maken met een nieuwe doelgroep. De SDOA gaat een rol krijgen in de detachering van de SW-medewerkers. De komende periode wordt die rol nader uitgewerkt.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

Niet van toepassing

Overige bijdragen per inwoner

Beheerskosten € 2.737.000

Overige bijdragen cliëntgebonden: € 9.954.000 (= begroting programma’s SDOA verminderd met begrootte bedragen 2016 voor 2.5. Hameland en 2.6. Stadsbank.)

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
  • De dienst staat voor maximale zelfstandigheid van de klanten op het gebied van arbeid, inkomen en participatie. 

Website / vestigingsplaats

www.socialedienstoostachterhoek.nl / Groenlo

Deelnemers

Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Samenwerkingsvorm

Gemeenschappelijk orgaan

Toegekende bevoegdheden

Alle taken en bevoegdheden die op grond van de onder a tot en met j genoemde wetten en regelgeving aan het college toekomen worden, voor zover de wet het toelaat en de wet die het betreft niet is ingetrokken dan wel overdracht van bevoegdheden niet meer mogelijk is, aan het algemeen bestuur van de dienst overgedragen:
a. Participatiewet;
b. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);
c. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
d. werknemers (Ioaw);
e. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
f. zelfstandigen (Ioaz);
g. Wet inburgering (Wi);
h. Wet kinderopvang (Wk), voor zover het de uitvoering voor vastgestelde doelgroepen betreft;
i. voorzieningen en besluiten van algemene strekking die betrekking hebben op de onder a tot en met h genoemde wetten en overige regelgeving met betrekking tot die wetgeving waarvan de uitvoering aan gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen;
j. nieuwe wet- of regelgeving die in de plaats treedt of samenhangt met de onder a tot en met h genoemde wetten en regelgeving;
2. De dienst wordt voorts belast met:
a. de uitvoering van de schuldhulpverlening;
b. de administratieve verwerking van de beschikkingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.;
c. uitvoeringstaken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, voor zover die niet zijn opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Hameland;
d. uitvoering van de gemeentelijke regelingen op het gebied van minimabeleid en bijzondere bijstand.
3. Het algemeen bestuur van de dienst is bij de uitvoering van deze taken gebonden aan het door de gemeenten vastgestelde beleid.

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 3.264.000 –- € 5.194.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Opdrachtgever Participatiewet Team opdrachtgeverschap

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Boer: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Wethouder Pot: Algemeen Bestuur

Planning behandeling begroting 2018

Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april 2017
Laatste B&W / aanleverdatum voor openbaar raadsvoorstel 9 mei / 2 mei 2017
Commissie bestuur 7 juni 2017
Raad 20 juni 2017
Vaststellen AB-RA vóór 1 augustus 2017

Begrotingskaders

Dagelijks Bestuur

Concept

Algemeen Bestuur

Definitief

Raadsleden / Collegeleden