Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Sport

Sport

"Een leven lang met plezier en verantwoord sporten"

Wat speelt er?

 • Berkelland staat bekend om haar vitale verenigingsleven. Het lidmaatschap van sportverenigingen in de gemeente Berkelland loopt sinds 2011 geleidelijk terug. Op 1-1-2016 waren 12.761 inwoners lid van een sportvereniging.
 • Het aantal jeugdleden blijft stabiel; dit is gezien de ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ van onze samenleving een positief feit.
 • Ontmoeten van mensen is een belangrijke voorwaarde voor een sterke samenleving. Vernieuwende vormen van samenwerking (synergie) en naoberschap binnen sportverenigingen zijn nodig om sportverenigingen vitaal te houden.
 • Naast fysieke en mentale effecten hebben sport en bewegen ook sociaal maatschappelijke effecten. In de visie van positieve gezondheid komen een aantal elementen terug: eigen regie, zingeving, maatschappelijke participatie, sociale activering, welzijn, fysieke/mentale gezondheid en een gezonde leefstijl.
 • Er is meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners, bedrijven en verenigingen. (Sport)verenigingen worden steeds zelfstandiger en toekomstbestendiger. Hierdoor wordt de taak en financiële bijdrage van de gemeente kleiner.
 • De privatisering en revitalisering van buitensportaccommodaties is afgerond.

Speerpunten

1. Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners

Wat willen we bereiken?

 • Meer inwoners voldoen aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen.
 • Meer inwoners hebben een gezond gewicht.
 • De sportparticipatie van inwoners (zowel jeugd als volwassenen) is minstens gelijk gebleven.

2. Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd

Wat willen we bereiken?

 • Voor de binnensport grijpen wij natuurlijke momenten aan om de binnensport anders te organiseren.

3. Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen

Wat willen we bereiken?

 • De financiële positie van inwoners is geen belemmering voor sportdeelname.
 • Met Achterhoek in Beweging willen wij de Achterhoek beter positioneren op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.
 • Een beperking is geen belemmering voor sportdeelname.

4. Toekomstbestendige sportverenigingen

Wat willen we bereiken?

 • Bewustwording bij en ondersteuning van sportverenigingen om te anticiperen op de effecten van krimp van ledenaantallen.
 • Sterke en vitale sportverenigingen

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners -14 -20 -20 0 0 0
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd -38 0 0 0 0 0
Loonkosten van het programma Sport 0 -141 -174 -174 -174 -174
Rente en afschrijving van het programma Sport -209 -129 -176 -176 -181 -176
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen -90 -93 -82 -82 -82 -82
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -786 -426 -419 -419 -419 -419
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland -79 -79 -79 -79 -79 -79
Totaal lasten -1.217 -888 -949 -929 -934 -929
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners 0 0 0 0 0 0
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd 0 0 0 0 0 0
Loonkosten van het programma Sport 0 0 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Sport 0 0 0 0 0 0
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen 0 0 0 0 0 0
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 262 269 269 269 269 269
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 262 269 269 269 269 269
Resultaat -955 -619 -680 -660 -665 -660

Kaders die de raad heeft vastgesteld

 

Beleidskaders

Vastgesteld

Sportkader Achterhoek in Beweging 2016-2020

Collegebesluit dec 2015 en gemeenteraad v.k.a. jan. 2016

Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging

 2015

Revitalisering sportpark De Bijenkamp

 Oktober 2013

Kadernotitie ‘Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland’

 2017

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

regio

Waarde

Bron

Beschrijving

% Niet-wekelijkse sporters

%

2012

Berkelland

47

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Percentage niet-wekelijks sporters

   

2012

Nederland

46,6