Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

"Een vitaal en innovatief buitengebied in Berkelland"

Wat speelt er?

  • In de landbouw stoppen boeren met als gevolg vrijkomende agrarische bebouwing. Sommige doorgaande boerenbedrijven groeien binnen ruimte die op bedrijfsniveau beschikbaar is (Wet natuurbescherming, Meststoffenwet).
  • In opdracht van de provincie moet de gemeenteraad Plussenbeleid vaststellen voor niet grondgebonden veehouderij. Daarbij spelen onderwerpen als duurzaamheid, leefbaarheid, goede inpassing en dialoog met de omgeving.
  • Vraagstukken in het buitengebied zijn onder andere leegstand/hergebruik van stallen, duurzame energie, asbestdaken en circulaire landbouw. Er is aandacht voor het behoud en versterking van het coulissenlandschap als drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit. Het coulissenlandschap  draagt ook bij aan kwaliteit van initiatieven.
  • Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort. Veel voorzieningen worden zelf georganiseerd. De samenwerking binnen en tussen inwoners en kleine kernen wordt sterker. Vrijwilligers in het buitengebied en de kleine kernen zijn steeds moeilijker te vinden.

Speerpunten

1. (Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied

Wat willen we bereiken?

  • Economisch sterke en duurzame landbouwbedrijven.
  • Duidelijke beleidskaders voor vergunningverlening en het maken van bestemmingsplannen.
  • Ontstening van het buitengebied door sloop of hergebruik van leegstaand (voormalig agrarisch)vastgoed.
  • Passende nieuwe functies versterken de gebruiksmogelijkheden in het buitengebied.

3. Initiatieven versterken ons prachtige landschap

Wat willen we bereiken?

  • Cultuurhistorische waarden blijven bewaard en worden versterkt.
  • Natuur– en landschapswaarden blijven bewaard en zijn versterkt.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied 0 0 0 0 0 0
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma -94 -62 -62 -62 -62 -62
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer -82 -71 -71 -71 -71 -71
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellandddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw -32 -43 -43 -43 -43 -43
Rente en afschrijving van het programma Plattelandsontwikkeling -17 -76 -38 -38 -43 -43
Totaal lasten -225 -251 -213 -213 -218 -218
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied 0 0 0 0 0 0
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma 31 29 29 29 29 29
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 18 18 18 18 18
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellandddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw 0 0 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Plattelandsontwikkeling 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 31 47 47 47 47 47
Resultaat -194 -205 -166 -166 -171 -171

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016

 2015

Uitgangspuntennotitie bestemmingplan Buitengebied Berkelland 2016

januari 2016

Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied

2014

Structuurvisie 2025

 2010

Regeling Landschap

 2015

Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020

 2016

Voorontwerp Bestemmingsplan buitengebied 2016

 in procedure

Structuurvisie bovenplanse sloop-bonus regeling

2017

Beleidsregels Ruimtelijke ordening en duurzame energie

2017