Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

Ontwikkelprogramma Jeugd en Zorg

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

 • Voormekaar organisatie
  Met de vaststelling van het Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar is de positie van Voormekaar bepaald. In de taakuitvoering ligt nu de focus op het versterken van de netwerken en innovatie van zorg en ondersteuning aan inwoners. Inwoners kunnen vaak net zo goed of zelf beter hun boontjes doppen. Daarom speelt de gemeente Berkelland in op de behoeften en initiatieven van de inwoners. Eigen kracht en regie van de inwoners en ondersteuning op maat worden voorop gesteld, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn.
 •  Toestroom van nieuwkomers
  Toestroom nieuwkomers met integratievraagstukken, oorlogstrauma’s en taalproblemen zorgen voor nieuwe uitdagingen bij gemeente en netwerkpartners (zoals de ‘Voormekaarteams’, jeugdzorg, scholen en de SDOA)
 •  Gebruik bestaande voorzieningen
  Regelmatige communicatie over het bestaande voorzieningenaanbod blijft nodig om inwoners goed bekend te houden met de ondersteuningsmogelijkheden.
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
  De geldstromen voor de ondersteuningstaken van de doelgroepen uit de geestelijke gezondheidszorg (inclusief personen met verward gedrag) gaan veranderen.  Nu wordt deze taak nog bekostigd en uitgevoerd door centrumgemeente Doetinchem. Omdat op termijn de individuele gemeenten zelfstandig worden bekostigd zullen die keuzes moeten maken over deze taakuitvoering.
 •  Maatschappelijke agenda en preventie
  In de maatschappelijke agenda en het beleidsplan sociaal domein zijn de kaders voor uitvoering vanaf 2018 geschetst. De kaders werken we verder uit in concrete uitvoeringsprogramma’s .Dit kunnen wij niet alleen. Samen met maatschappelijke partners gaan wij aan de slag. Daarbij ligt een nadrukkelijk accent op het versterken van preventie.  Om beleidsintensiveringen, voortvloeiend uit de uitvoeringsprogramma's, te kunnen financieren zal de raad het voorstel worden gedaan om een ontwikkelbudget (lumpsum) uit de reserve nadelen decentralisaties beschikbaar te stellen.

Speerpunten

1. Welzijn nieuwe stijl

Wat willen we bereiken?

 • Welzijnswerk dat inwoners en maatschappelijke partners verbindt om inwoners in de samenleving mee te laten doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht . Deze brede algemene ondersteuning zal j de noodzaak van het verstrekken van individuele voorzieningen moeten verkleinen.
 • De infrastructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning is verbeterd en sluit meer aan bij de initiatieven en behoeften uit de samenleving.
 • We willen op een integrale manier de gezondheid van onze inwoners, waaronder in het bijzonder de jongeren,  senioren en inwoners met een beperking, beschermen en bevorderen.

2. Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein

Wat willen we bereiken?

 • Inwoner krijgt zorg en ondersteuning die aansluit bij zijn behoefte en mogelijkheden om zelfstandig te kunnen functioneren.
 • Vroegtijdig problematiek signaleren en passende ondersteuning bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. De nieuwe Jeugdbescherming

Wat willen we bereiken?

 • Tijdig passende ondersteuning voor kinderen in kwetsbare situaties.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking 0 -675 -400 -400 -400 -400
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. -127 -216 -216 -216 -216 -216
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. -6.829 -3.849 -5.901 -5.901 -5.901 -5.901
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet PGB) -1.293 -3.230 -1.300 -8.986 -1.300 -1.300
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) -5.857 -7.313 -5.595 -5.595 -5.595 -5.595
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet- zorg in natura) -8.670 -8.351 -7.760 0 -7.800 -7.989
Loonkosten van het programma Decentralisaties en transities 0 -2.420 -2.509 -2.509 -2.509 -2.509
Totaal lasten -22.776 -26.055 -23.681 -23.607 -23.721 -23.910
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking 0 0 0 0 0 0
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. 0 0 0 0 0 0
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. 39 2 2 2 2 2
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet PGB) 0 0 0 0 0 0
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) -34 820 800 800 800 800
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet- zorg in natura) 0 0 0 0 0 0
Loonkosten van het programma Decentralisaties en transities 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 6 822 802 802 802 802
Resultaat -22.770 -25.233 -22.880 -22.805 -22.919 -23.109

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

3D Beleidskader ‘Voormekaar in Berkelland 2015-2016

28 oktober 2014

Beleidskader Participatiewet

28 oktober 2014

Visienota ‘Meedoen naar vermogen’

2 april 2013

Lokaal gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen’

26 juni 2013

Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar

13 december 2016

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

Berkelland

1,47

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

   

2015

Nederland

1,45

   

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2016

Berkelland

47

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

   

2016

Nederland

62

   

% kinderen in armoede

%

2015

Berkelland

2,91

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

   

2015

Nederland

6,58

   

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

Berkelland

9,1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

   

2016

Nederland

10,7

   

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

Berkelland

0,3

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

   

2016

Nederland

0,5

   

Jongeren met jeugdbescherming

%

2016

Berkelland

1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

   

2016

Nederland

1,2

   

Relatief verzuim

per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar

2016

Berkelland

12,36

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.

   

2016

Nederland

26,88

   

Absoluut verzuim

 

 

per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar 2016 Berkelland 0,98 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.
   

2016

Nederland

2.01