Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

"Berkelland is duurzaam en bruist van de energie"

Wat speelt er?

Energie

 • Er is veel steun om in 2019 één derde van het energieverbruik duurzaam op te wekken en/of te besparen t.o.v. 2011. Ook is het energie uitvoeringsprogramma 2015 tot en met 2018 (EUP) vastgesteld medio mei 2016;
 • We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030, zoals met de Achterhoekse gemeenten in 2013 is afgesproken bij de Tafel van Groenlo;
 • De samenleving zoekt steeds meer naar energiebesparing en duurzame ontwikkelingen zoals opwekking van energie met biogas, wind en zonne-energie;
 • Naast het akkoord van Parijs en het nationale Energieakkoord heeft ook de provincie Gelderland het Gelders Energieakkoord opgesteld (GEA). Als gemeente moeten we daarop inspelen.
 • De samenwerking van de Achterhoekse gemeenten krijgt steeds meer vorm en inhoud in bijvoorbeeld het Verduursaamenergieloket.nl. Er zijn steeds meer samenwerkingskansen en -mogelijkheden;
 • Groene energie wordt steeds goedkoper en productie van groene elektriciteit en groen gas biedt steeds meer kansen voor duurzaam ondernemen. 

Grondstoffeninzameling en verwerking

 • Afval wordt steeds meer gezien als grondstof omdat de mogelijkheden tot hergebruik fors zijn toegenomen. Daarom wordt nu gesproken over grondstoffen en ook het Grondstoffenbeleid. De landelijke VANG (‘Van Afval Naar Grondstof’ ) doelstelling is dat in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner ingezameld wordt en een afvalscheiding van meer dan 75%.

Speerpunten

1. De gemeente neemt haar rol door een voorbeeld te zijn voor energiebesparing en energieopwekking te faciliteren.

Wat willen we bereiken?

 • We maken de openbare verlichting versneld energiezuiniger met LED’s en dimmers. Op 1 januari 2018 is 26,5 % van de openbare verlichting energiezuinig.
 • Gebouwen die de gemeente in gebruik houdt worden energieneutraal.
 • Ons gemeentelijk wagenpark wordt duurzamer in gebruik.
 • Een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma per 31 december 2018.
 • Braakliggende gronden van de gemeente worden gebruikt voor opwekking van duurzame energie.

2. Vliegwiel in beweging zetten bij energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven

Wat willen we bereiken?

 • Duurzame energie-opwekinstallaties die robuust en zichtbaar bijdragen aan onze ambitie.
 • Draagvlak en goede randvoorwaarden scheppen voor opwekking en besparing van energie.
 • Stimuleren om voor 2019 85 miljoen kilowattuur (elektriciteit) en 13 miljoen m3 aan aardgasverbruik (warmte) duurzaam op te wekken en/of te besparen. Dit realiseren we door te faciliteren dat tot 2019 bij 1500 woningen (van voor 1980) een energierenovatie wordt uitgevoerd. Ook bieden we goede randvoorwaarden voor 7000 aansluitingen voor zonne-energie bij woningen en bedrijven.
 • Realiseren van verbindingen van het Energie Uitvoerings Programma met de woonagenda en ontwikkelagenda’s voor de 4 kernen. Ook  leggen we verbanden met het ontwikkelprogramma plattelandsontwikkeling, het onderwijs en de economische agenda.

3. Hergebruik van afval/grondstoffen

Wat willen we bereiken?

 • Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
 • In 2020 zamelen we niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in en is de afvalscheiding meer dan 75%.

4. Zwerfafval terugdringen

Wat willen we bereiken?

 • De mate van zwerfafval in het straatbeeld en het openbaar groen voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit in de openbare ruimte. Afhankelijk van de locatie is dat beeldkwaliteit niveau B of C.

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

EUP 2015-2018

 2015

Beleidsregels RODE

2017

Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2016
Duurzaamheidslening particulieren 2016 2016
Stimuleringslening MKB bedrijven, instellingen en agrariërs 2016
Verordening subsidieregeling Energie Uitvoerings Programma Berkelland 2016-2018 2017
Grondstoffenplan 2018-2022 Berkelland 2017
Bestuursakkoord VANG doelstelling 2017
   

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

Berkelland

4,1

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

   

2015

Nederland

11,8

   
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner

2015

Berkelland

245

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
   

2015

Nederland

200

   

 

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. -47 -54 -54 -54 -54 -54
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden -2.869 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op -23 -154 -154 -7 -7 -7
Loonkosten van het programma Energie en duurzaamheid 0 -223 -238 -238 -238 -238
Rente en afschrijving van het programma Energie en duurzaamheid -39 -57 -48 -48 -48 -48
Totaal lasten -2.978 -3.508 -3.514 -3.367 -3.367 -3.367
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. 47 54 54 54 54 54
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden 3.432 3.439 3.957 3.957 3.957 3.957
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op 0 0 0 0 0 0
Loonkosten van het programma Energie en duurzaamheid 0 0 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Energie en duurzaamheid 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 3.479 3.493 4.011 4.011 4.011 4.011
Resultaat 502 -15 497 644 644 644