Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

"Meedoen en werk voor iedereen"

Wat speelt er?

 • Bereikbaarheid
  Fysieke en digitale bereikbaarheid in heel Berkelland zijn noodzakelijk voor zowel inwoners als bedrijven. Dit bepaalt mede of werknemers of bedrijven hier blijven, doorgroeien of zich hier vestigen. Daarom blijft bereikbaarheid een topprioriteit.
 • Ontwikkeling werkgelegenheid
  Hoewel de werkgelegenheid weer iets toeneemt, is het voor veel werklozen nog steeds lastig om werk te vinden. Ook op de langere termijn blijft er sprake van een ruime arbeidsmarkt (meer werkzoekenden dan vacatures) Door een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en veranderingen in de vraag naar werknemers is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aanbod te laten matchen op de vraag. Ook kwetsbare groepen krijgen kansen en doen mee.
 • Samenwerking en regionale profilering
  We kunnen meer bereiken als ondernemers, organisaties en lokaal, regionale, euregionale overheden en provincie met elkaar samenwerken. Zo wordt er door deze partijen hard gewerkt aan een nieuwe profilering van de Achterhoek als SmartHub Achterhoek: de Achterhoek excelleert in Smart Industry, waarvan niet alleen de maakindustrie de vruchten plukt, maar ook andere sectoren zoals de zorg en de agrofood.

Speerpunten

1. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed

Wat willen we bereiken?

 • Samenwerking en overleg zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de (lokale, regionale) arbeidsmarkt. Er zal sprake zijn van een betere doorstroming naar het bedrijfsleven en dit is een belangrijk wapen tegen de (jeugd) werkloosheid.

2. Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht

Wat willen we bereiken?

 • We willen aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden, compact en zonder leegstand, waarbij de fysieke en digitale bereikbaarheid optimaal zijn.

3. Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd

Wat willen we bereiken?

 • Breedbandvoorzieningen zijn noodzakelijk voor inwoners, bedrijven en buitengebied. Glasvezel in het buitengebied is aangelegd en we zijn op koers met de aanleg ervan op bedrijventerreinen.
 • Fysieke bereikbaarheid is ook van groot belang en een goede, veilige wegverbinding van de Laarberg naar de A1 versterkt dit. Bovendien zorgt het voor de ontwikkeling van de Laarberg, voor een verbetering van het ondernemersklimaat en groei van werkgelegenheid.

4. Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden)

Wat willen we bereiken?

 • De samenwerking die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden dient verder te worden uitgebouwd. Zowel op lokaal als (eu)regionaal niveau. We hebben elkaar nodig om de juiste doelen te stellen en deze te prioriteren.

5. Kwetsbare groepen doen mee

Wat willen we bereiken?

 • Er zijn inwoners die door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn. Het doel is om deze inwoners zichtbaar te maken en te ondersteunen bij hun deelname in de samenleving, waarbij gestreefd wordt naar betaalde arbeid.
 • Iedereen levert naar vermogen inbreng. We blijven actief in zowel de samenwerking met de SDOA en het bedrijfsleven als met eigen lokale (proef) projecten.
 • We hebben verscherpt aandacht voor de nieuwe instroom van inwoners die onder de Participatiewet vallen (voormalig Wajong en WSW) zodat ook deze mensen een passende werkplek krijgen.
 • De ontmanteling Hameland is zo goed als afgerond. De detacheringen zijn over naar de SDOA, de lokale landing medewerkers “werken binnen” is gaande en de ontmanteling van de WGR-regeling zal eind 2018 zijn voltooid.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. -275 -168 -198 -198 -198 -198
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden -69 -97 0 0 0 0
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is -61 -11 -11 -11 -11 -11
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. -52 -21 -21 -21 -21 -21
Versterken van industrieterreinen. -443 -390 -390 -390 -390 -390
Faciliteren van een ondernemersfonds 2018. 0 0 -15 -15 -15 -15
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. 0 0 -20 -20 -20 -20
Samenwerken met Duitsland. 0 0 -12 -12 -12 -12
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling duurzame energie 0 0 -20 0 0 0
Stimuleren van ontwikkelingen van bestaande en nieuwe bedrijven. 0 0 -30 0 0 0
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) -10.855 -11.935 -14.034 -14.034 -14.034 -14.034
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten -8.916 -7.901 -1.075 -875 -675 -475
Loonkosten van het programma Economie en werkgelegenheid 0 -350 -7.832 -7.798 -7.798 -7.801
Rente en afschrijving van het programma Economie en werkgelegenheid -2.952 -1.856 -1.763 -1.763 -1.763 -1.763
Totaal lasten -23.624 -22.730 -25.423 -25.138 -24.938 -24.741
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. 77 0 30 30 30 30
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden 0 0 0 0 0 0
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 0 0 0 0 0 0
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. 56 62 54 54 54 54
Versterken van industrieterreinen. 659 501 501 501 501 501
Faciliteren van een ondernemersfonds 2018. 0 0 0 0 0 0
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. 0 0 0 0 0 0
Samenwerken met Duitsland. 0 0 0 0 0 0
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling duurzame energie 0 0 0 0 0 0
Stimuleren van ontwikkelingen van bestaande en nieuwe bedrijven. 0 0 0 0 0 0
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) 7.698 7.733 8.377 8.377 8.377 8.377
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten 30 0 1.467 1.436 1.400 1.378
Loonkosten van het programma Economie en werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Economie en werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 8.519 8.297 10.430 10.399 10.363 10.341
Resultaat -15.105 -14.433 -14.993 -14.739 -14.576 -14.401

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Economische Agenda 2016-2020

Vastgesteld door de raad op 14 juni 2016

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Banen

per 1.000 inwoners 15-64jr

2016

Berkelland

598,3

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

   

2016

Nederland

744

   

Vestigingen

per 1.000 inwoners 15-64jr

2016

Berkelland

142

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

   

2016

Nederland

134

   

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

Berkelland

65,3

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

   

2016

Nederland

65,8

   

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

Berkelland

115

Atlas voor Gemeenten

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt ge

   

2013

Nederland

100

   

Functiemenging

%

2016

Berkelland

45,9

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

   

2016

Nederland

52,1

   

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inwoners 18jr eo

2016

Berkelland

20,5

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

   

2016

Nederland

41,3

   

Aantal re-integratievoorzieningen

per 1.000 inwoners 15-65jr

2016

Berkelland

39,9

CBS - Participatie Wet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

   

2016

Nederland

25,5

   

% Jeugdwerkloosheid

%

2015

Berkelland

0,85

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

   

2015

Nederland

1,52