Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Leefomgeving

Leefomgeving

"Een schone, aantrekkelijke en veilige woon– en leefomgeving met bijbehorende voorzieningen in de gemeente Berkelland"

Wat speelt er?

 • Bereikbaar met auto, fiets en bus
  Ook in de toekomst is het belangrijk dat onze winkelcentra, wijken, bedrijven en voorzieningen goed en veilig zijn te bereiken voor iedereen. De regiotaxi en buurtbus worden steeds belangrijker voor het vervoer in onze gemeente en regio. We verzorgen het vervoer naar bijzondere of speciale scholen.
 • Betrokken bij je eigen leefomgeving
  Het is belangrijk dat inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun eigen buurt of wijk. We halen bij inwoners op welke zaken zij prioriteit geven en waar zij zich voor willen inzetten. Voor de lange termijn kaders gebruiken we de ontwikkelagenda die uit de kernenfoto’s is opgesteld.
 • Gebouwen
  De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van een aantal gebouwen met een maatschappelijke functie. Het gemeentehuis en de werf zijn nodig voor de eigen taakuitvoering. Voor de overige panden die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben zoeken zo veel mogelijk andere eigenaren.
 • Riolering
  De riolering als deel van het (afval)watersysteem is onderdeel van een grotere zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Met de komst van de Omgevingswet vervalt de verplichting van een Gemeentelijk RioleringsPlan. In plaats daarvan komt een Gemeentelijk  Watertakenplan voor een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop aangepast aan de klimaatverandering.
 • Begraven
  De gemeente is wettelijk verplicht de mogelijkheid tot begraven te bieden. Jaarlijks neemt het aantal begravingen af. Dit heeft gevolgen voor de kostendekkendheid van begraafplaatsen. De betrokkenheid van bewoners bij het beheer van begraafplaatsen groeit.  
 • Beheer en onderhoud van het openbaar groen
  De gemeente zorgt voor een basiskwaliteit openbaar groen dat is vastgelegd in een groenbeheersplan. We steunen initiatieven van buurt- en wijkbewoners om zelf groen in hun woonomgeving op een hoger kwaliteitsniveau in te richten, te beheren en te onderhouden.
 • Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen
  Het wegennet in Berkelland is de basis voor bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen. Met inzet van assetmanagement werken we aan zo veilig mogelijk gecombineerd gebruik, zoals door ouderen of schoolgaande kinderen.  Goed onderhoud is de basis voor veilig weggebruik.

Speerpunten

1. Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

 • Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar, ook zonder eigen auto of ander eigen vervoer.
 • De gemeentelijke wegen zijn duurzaam veilig.

2. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk

Wat willen we bereiken?

 • Dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) in de vier grotere kernen.
 • De dorpsnetwerken leveren een eigen agenda aan.
 • De dorpsnetwerken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de eigen agenda in samenspel met andere partijen, waaronder de gemeente.
 • Buurt– en dorpsorganisaties zorgen zelf voor inrichting of onderhoud van hun leefomgeving met eigen buurtbudgetten.
 • Er is extra aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte in de centra.
 • Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt.

3. Onderhouden gemeentelijke gebouwen

Wat willen we bereiken?

 • De gemeentelijke gebouwen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken  worden onderhouden en beheerd.

4. Een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop

Wat willen we bereiken?

 • Een veilige en goed functionerende (afval)waterkringloop aangepast aan de klimaatverandering.

6. Onderhouden openbaar groen

Wat willen we bereiken?

 • Het openbaar groen wordt door inwoners, bedrijven en bezoekers als verzorgd ervaren. .

7. Onderhouden wegen, straten en pleinen

Wat willen we bereiken?

 • De gemeentelijke infrastructuur is veilig en toereikend voor het gebruik ervan.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren -665 -703 -703 -703 -703 -703
We overleggen met inwoners over speelplekken -91 -82 -82 -82 -82 -82
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente -352 -251 -251 -251 -251 -251
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering -2.176 -1.509 -1.517 -1.504 -1.511 -1.511
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen -520 -246 -246 -246 -246 -246
We beheren en onderhouden het openbaar groen -1.199 -1.097 -1.718 -1.718 -1.718 -1.718
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik -53 -69 -69 -69 -69 -69
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan -57 -72 -72 -72 -72 -72
We houden de Wegenlegger actueel -9 0 0 0 0 0
We onderhouden onze infrastructuur -3.046 -2.753 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012
Loonkosten van het programma Leefomgeving 0 -3.234 -3.208 -3.208 -3.208 -3.208
Rente en afschrijving van het programma Leefomgeving -4.991 -4.753 -4.732 -4.732 -4.732 -4.732
Totaal lasten -13.158 -14.769 -15.610 -15.598 -15.604 -15.605
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren 0 1 1 1 1 1
We overleggen met inwoners over speelplekken 0 0 0 0 0 0
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente 143 108 108 108 108 108
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering 6.141 6.071 6.046 6.046 6.046 6.046
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen 225 264 264 264 264 264
We beheren en onderhouden het openbaar groen 122 51 48 48 48 48
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik 0 1 1 1 1 1
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan 0 0 0 0 0 0
We houden de Wegenlegger actueel 0 0 0 0 0 0
We onderhouden onze infrastructuur 377 204 204 204 204 204
Loonkosten van het programma Leefomgeving 0 0 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Leefomgeving 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 7.008 6.700 6.673 6.673 6.673 6.673
Resultaat -6.151 -8.068 -8.937 -8.924 -8.931 -8.931

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Rapportage groenbeheer

2009

Speelruimteplan

2007

Groenstructuurplan

 

Speelruimtebeleid

2009