Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode hebben we een bezuinigingstaakstelling van € 4,8 miljoen.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
  • De regelgeving rond de begroting is gewijzigd daardoor zijn een aantal extra overzichten verplicht

Speerpunten

Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000)

De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven een overzicht van de overhead voor. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven die de gemeente doet aan ondersteunende diensten en middelen die daarbij horen.

x € 1.000 Baten Lasten Saldo 2018 2019 2020 2021
Salarissen   -8.801 -8.801 -8.801 -8.801 -8.801
Duurzame goederen   -25 -25 -25 -25 -25
Overige goederen 486 -3.487 -3.001 -3.001 -3.001

-3.001

Rente   -273 -273 -273 -273 -273
Afschrijving   -684 -684 -684 -684 -684
Overige verrekeningen   -65 -65 -65 -65 -65
Ingeleend personeel   -120 -120 -120 -120 -120
Uitgeleend personeel 1.947   1.947 1.947 1.947 1.947
Inkomensoverdrachten Rijk   -6 -6 -6 -6 -6
Inkomensoverdrachten overige instellinge   -57 -57 -57 -57 -57
Totaal 2.433 -13.352 -11.099 -11.049 -11.049 -11.049

 

Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een overzicht van de lasten en baten per taakveld voor. Dit overzicht geeft een beeld van waar de bedragen in de begroting naar toe gaan.

Taak
veld

Omschrijving Baten Lasten Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020 Saldo 2021
0.1 Bestuur   -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836
0.2 Burgerzaken 669 -640 29 29 29 29
0.3 Beheer overige gebouwen 10 -12 -2 -2 -2 -2
0.4 Overhead 2.433 -13.532 -11.099 -11.049 -11.049 -11.049
0.5 Treasury 4.288 -2.925 1.363 1.529 1.694 1.160
0.61 OZB woningen 7.807 -863 6.945 6.945 6.945 6.945
0.62 OZB niet-woningen 1.190   1.190 1.190 1.190 1.190
0.64 Belasting overig 4   4 4 4 4
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 63.218   63.218 63.099 62.800 62.677
0.8 Overige baten en lasten 208 -3.730 -3.522 -3.952 -3.652 -3.662
0.9 Vennootschapsbelasting            
0.10 Mutaties reserves 513 -1.021 -508 366 290 220
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 99 -2.312 -2.213 -2.288 -2.363 -2.438
1.2 Openbare orde en veiligheid   -211 -211 -211 -211 -211
2.1 Verkeer en vervoer 203 -5.673 -5.469 -5.469 -5.469 -5.469
2.2 Parkeren 3 -37 -34 -34 -34 -34
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 501 -513 -12 -12 -12 -12
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 54 -150 -96 -96 -96 -96
3.4 Economische promotie 287 -762 -475 -425 -425 -425
4.2 Onderwijshuisvesting 14 -2.366 -2.352 -2.352 -2.352 -2.352
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 130 -935 -805 -805 -805 -805
5.1 Sportbeleid en activering   -1.246 -1.246 -1.226 -1.226 -1.226
5.2 Sportaccommodaties 269 -650 -381 -381 -381 -381
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie   -507 -507 -507 -507 -507
5.4 Musea 38 -470 -433 -433 -433 -433
5.5 Cultureel erfgoed   -85 -85 -85 -85 -85
5.6 Media 5 -619 -614 -614 -614 -614
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 66 -3.087 -3.021 -3.021 -3.021 -3.021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 59 -1.601 -1.542 -1.542 -1.542 -1.542
6.2 Wijkteams   -4.142 -4..142 -4.142 -4.142 -4.142
6.3 Inkomensregelingen 8.377 -12.361 -3.984 -3.984 -3.984 -3.984
6.4 Begeleide participatie 1.467 -11.090 -9.624 -9.420 -9.256 -9.082
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)   -6.750 -6.750 -6.750 -6.750 -6.750
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 800 -1.300 -500 -500 -500 -500
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-   -8.384 -8.384 -8.384 -8.384 -8.384
6.82 Geëscaleerde zorg 18-   -852 -852 -852 -852 -852
7.1 Volksgezondheid   -1.412 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412
7.2 Riolering 6.116 -5.162 954 967 960 960
7.3 Afval 4.029 3.290 739 739 739 739
7.4 Milieubeheer 8 -1.486 -1.478 -1.330 -1.330 -1.330
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 264 -350 -86 -86 -86 -86
8.1 Ruimtelijke ordening 73 -898 -826 -826 -826 -826
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.015 -1.015 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 794 -1.518 -723 -723 -723 -723
0.11 Resultaat 105.022 -105.022 0 973 1.034 106
               
               

 

Balansen 2018 - 2021 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

2018

2019

2020

2021

Immateriële vaste activa

2.442

2.442

2.44

2.442

Materiële vaste activa

95.123

91.523

86.623

81.723

Financiële vaste activa

44.752

40.861

36.970

36.029

Voorraden

875

-13

-646

-645

Uitzettingen < 1 jaar

48.661

52.552

56.443

57.384

Liquide middelen

17

17

17

17

Overlopende activa

8.210

8.210

8.210

8.210

Totaal Activa

200.080

195.592

190.059

185.160

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

Eigen Vermogen

106.409

105.698

103.942

102.819

Voorzieningen

11.147

11.147

11.147

11.147

Vaste schulden > 1 jaar

63.646

59.869

56.092

52.316

Vlottende schulden < 1 jaar

11.955

11.955

11.955

11.955

Overlopende passiva

6.923

6.923

6.923

6.923

Totaal Passiva

200.080

195.592

190.095

185.160

 

Emu-saldi 2017 - 2019 (bedragen x € 1.000)

 

2017

2018

2019

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.281

1.885

1.735

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5.143

4.902

4.902

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

180

180

180

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

4.951

4.705

4.700

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

 

 

 

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

 

 

 

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

 

 

 

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

 

 

 

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

 

 

 

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van

 

 

 

Verkoop van effecten:

 

 

 

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekend EMU-saldo

-2.909

2.262

2.117

 

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Loonkosten van het programma Financiën -1.012 -11.252 -11.248 -10.010 -10.010 -10.010
Rente en afschrijving van het programma Financiën -44 -4.007 -3.899 -3.733 -3.568 -3.402
We voeren de Wet onroerende zaakbelasting uit -36 -299 -255 -255 -255 -255
We heffen Onroerende zaak belasting -3 -1 -1 -1 -1 -1
We heffen andere belastingen en leges -765 -873 -873 -873 -873 -873
We storten in en onttrekken aan reserves -61.996 0 -1.000 0 0 0
Bedrijfsvoeringskosten -21.373 -3.851 -4.495 -5.733 -5.733 -5.733
We beheren onze financiële middelen -47 -22 -22 -22 -22 -22
Overige baten en lasten -50 -2.229 -3.386 -4.807 -3.507 -3.517
We ontvangen een algemene uitkering 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten -85.324 -22.533 -25.180 -25.434 -23.969 -23.813
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Loonkosten van het programma Financiën 0 0 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Financiën 0 0 0 0 0 0
We voeren de Wet onroerende zaakbelasting uit -15 0 0 0 0 0
We heffen Onroerende zaak belasting 7.167 8.056 8.410 8.410 8.410 8.410
We heffen andere belastingen en leges 1.123 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545
We storten in en onttrekken aan reserves 59.695 0 513 366 290 220
Bedrijfsvoeringskosten 251 1.939 2.506 2.506 2.506 2.506
We beheren onze financiële middelen 5.639 3.798 4.298 4.298 4.298 3.598
Overige baten en lasten 673 208 208 208 208 208
We ontvangen een algemene uitkering 64.643 60.555 63.218 63.099 62.800 62.677
Totaal baten 139.177 76.099 80.697 80.430 80.057 79.163
Resultaat 53.853 53.566 55.517 54.996 56.088 55.350

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2017

Berkelland

6,22

Eigen begroting

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2017

Berkelland

5,86

Eigen begroting

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2017

Berkelland

255,14

Eigen begroting

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2017

Berkelland

2,6

Eigen begroting

Overhead

% van totale lasten

2017

Berkelland

10,8

Eigen begroting