Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Cultuur

Cultuur

"Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek, lezen, evenementen, monumenten, erfgoed en ons landschap"

Wat speelt er?

 • Cultuur is van iedereen.
  Cultuur is van essentieel belang voor onze samenleving. Ook voor onze nieuwkomers is het belangrijk dat zij in aanraking komen met het Berkellandse culturele leven.
 • Cultuur is divers
  Cultuur is verweven met onze tradities, monumenten en het landschap en kan lokaal (per kern) verschillen.  
 • Cultuur voor alle kinderen.
  Alle kinderen komen in aanraking met lezen en muziek.
 • Initiatieven vanuit de samenleving.
  Cultuur is alles wat mensen verbindt. De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners en organisaties zodat het culturele aanbod zo breed mogelijk is.

Speerpunten

1. Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur

Wat willen we bereiken?

 • Het beleven van cultuur versterkt de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat alle kinderen in Berkelland in aanraking komen met cultuur. Bijvoorbeeld door algemene muzikale vorming op de basisschool en toegang tot de bibliotheek. Via de combinatiefuncties 2017-2021 gaat extra aandacht uit naar de kinderen in de leeftijd 0-4 jaar.

2. Inwoners en hun verbanden blijven culturele initiatieven ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

 • De gemeente vertrouwt erop dat volwassenen zelf hun weg vinden op het gebied van cultuur. Zij stimuleert en geeft ruimte aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen en zal deze zo nodig (financieel) ondersteunen.
 • We willen cultuur (inclusief de monumenten, erfgoed, landschap en archeologie) verbinden met andere programmalijnen, zoals leefomgeving, recreatie en toerisme en ruimtelijk beleid.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Door samenwerking in combinatiefucnties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van basismuziekonderwijs en leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen -222 -232 -232 -232 -232 -232
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. -578 -561 -561 -561 -561 -561
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met ht basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. -35 -35 -35 -35 -35 -35
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en Stichting Muziek en KunstWijs -220 -220 -220 -220 -220 -220
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. -230 -230 -230 -230 -230 -230
Deelnemen aan het Cultuur- en erfgoedpact -8 -11 -11 -11 -11 -11
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten -433 -277 -277 -277 -277 -277
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden -173 -158 -166 -166 -166 -166
Loonkosten van het programma Cultuur 0 -156 -173 -173 -173 -173
Rente en afschrijving van het programma Cultuur -17 -9 -9 -9 -9 -9
Totaal lasten -1.918 -1.889 -1.913 -1.913 -1.913 -1.913
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Door samenwerking in combinatiefucnties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van basismuziekonderwijs en leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen 0 0 0 0 0 0
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. 5 5 5 5 5 5
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met ht basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. 0 0 0 0 0 0
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en Stichting Muziek en KunstWijs 0 0 0 0 0 0
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. 0 0 0 0 0 0
Deelnemen aan het Cultuur- en erfgoedpact 0 0 0 0 0 0
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten 121 38 38 38 38 38
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden 0 0 0 0 0 0
Loonkosten van het programma Cultuur 0 0 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Cultuur 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 126 43 43 43 43 43
Resultaat -1.792 -1.846 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871

Kaders die de raad heeft vastgesteld

 

Beleidskaders Vastgesteld
Archeologie in de gemeente Berkelland 2015
kaartbijlage 3, blad 1 ,,
kaartbijlage 3, blad 2 ,,
kaartbijlage 3, blad 3 ,,
kaartbijlage 3, blad 4 ,,
kaartbijlage 3, blad 5 ,,

Berkelland beschreven

2011

Archeologie met beleid

2012

Cultuurvisie

2008

Beleidsvisie Bibliotheek Oost-Achterhoek

2015

Kadernotitie ‘Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland’

2017

Beleidskader Algemene Muzikale Vorming  2018-2022

2017